Європейська ідентичність: структурування смислового простору

Алла Киридон

Доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

УДК 35:321.01:130.2:572.026

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.26-53

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до загальної тематики європейської ідентичності. У статті з’ясовуються причин актуалізації проблеми; обґрунтовується використання концепту; розглядається його трактування в нормативно-правовому полі Європейського Союзу; осмислюється характер та механізми творення. Пропонується інтерпретаційна схема для окреслення процесів творення європейської ідентичності..

Ключові слова

Ідентичність, європейська ідентичність, національна ідентичність, Європейський Союз, глобалізація, цінності.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
 2. Szwed R. Konstruowanie tożsamości europejskiej / R. Szwed // Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską / Rеdakcja: Robert Szwed. – Lublin : KUL, 2007. – S. 158–175.
 3. Дарендорф Р. У пошуках нового устрою. Лекції на тему пошуку свободи в ХХІ столітті / Ральф Дарендорф ; [пер. з нім. Анастасії Орган]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 109 с.
 4. Бек У. Что такое глобализация?: Ошибки глобализма – ответы на глобализацию [Текст] / У. Бек ; пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. – М. : Прогресс-традиция, 2001. – 303 с.
 5. Уткин A. M. Глобализация: процесс и осмысление / А. М. Уткин. – М. : Логос, 2001. – 254 с.
 6. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; [пер. Е. Руткевич]. – М. : Медиум, 1995. – 323 с.
 7. Яхтенфукс М. Урядування та створення інститутів / Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох // Європейська інтеграція / [уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; пер. з нім. М. Яковлєва]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 394 с.
 8. Ґібернау М. Ідентичність нації / М. Ґібернау. – К. : Темпора, 2012. – 304 с.
 9. Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації / Н. Пелагеша. – К. : НІСД, 2008. – 288 с.
 10. Філіпчук В. О. Європейська ідентичність: методологічні підходи тлумачення та особливості змістовного наповнення / В. О. Філіпчук // Теорія та практика державного управління : Зб. наук. пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 3 (42).
 11. Костенко Н. Культурные идентичности: превращения и признания / Н. Костенко // Социлогия: теория, методы, маркетинг. – 2001. – №4. – С. 72–74.
 12. Мартьянов В. С. Конфликты идентичностей в современном мире: о справедливости иерархических и плюралистических стратегий урегулирования [Електронний ресурс] / В. С. Мартьянов // Дискурс-Пи. Научно-практический альманах. – Екатеринбург, 2005. – № 5. – С. 15–18. – Режим доступу: http://discourse-pm.ur.ru/avtor5/martianovvs.php.
 13. Горенко О. М. Прагматика європейського досвіду як методологічна проблема історіописання / О. М. Горенко. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – 264 с.
 14. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк ; Авторизований пер. з польськ. – К. : Критика, 2005. – 528 с.
 15. Хашиєва Л. В. Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції: Об’єднана Європа чи Європа націй? / Л. В. Хашиєва // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – Вип. 3 (46).
 16. Мартинов А. Ю. Українська історична ідентичність у загальноєвропейському контексті: спільні риси та особливості / А. Ю. Мартинов // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий зб. наук. пр. / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – Вип. 21. – С. 314–331.
 17. Besier G. Das Europa der Diktatoren. Eine neue Geschichte des 20. Jahrhunderts / G. Besier. – München : Deutsche Verlags Anstalt, 2006. – 879 s.
 18. Elm R. Europäische Identität: Paradigmen und Methodenfragen / R. Elm. – Berlin : Nomos Verlag, 2002. – 318 s.
 19. Kaeble H. Europäer über Europa. Die Entstehung des europäischen Selbstverständlichen im 19. und 20. Jahrhundert / H. Kaeble. – Frankfurt am Meine : Campus Verlag, 2001. – 268 s.
 20. Brunn G. Die europäische Einigung von 1945 bis Heutе / G. Brunn. – Stuttgart : Verlag Philipp Reclam, 2009. – 339 s.
 21. Pichler F. European Identity: Conceptual Approaches / F. Pichler, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cinefogo.cuni.cz
 22. Сміт Е. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт ; [пер. з англ. П. Таращука]. – К. : Основи, 1994. – 224 с.
 23. Козловець М. А. Європейська ідентичність: уніфікація чи» єдність у розмаїтті»? / М. А. Козловець /%2