Андрій Грубінко. Велика Британія в європейській зовнішній і безпековій політиці: огляд західної історіографії

Анотація. В статті проаналізовано здобутки західної історичної науки у дослідженні історії участі Великої Британії у Спільній зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського Союзу. Автор розглянув публікації дослідників за трьома змістовними групами: 1) загальні праці з історії формування СЗППБ ЄС; 2) публікації з історії участі країни в європейській інтеграції як напряму її європейської зовнішньої політики; 3) роботи, присвячені конкретно темі участі Великої Британії у СЗППБ ЄС. Проведено аналіз стану висвітлення зазначеної тематики в працях європейських та американських дослідниківПодано результати моніторингу провідних зарубіжних наукових видань, на сторінках яких найчастіше публікуються матеріали з проблем європейської інтеграції і європейської політики Великої Британії. Також представлено перелік провідних наукових центрів з вивчення означеної проблематики. У підсумку констатовано, що проблематика участі Сполученого Королівства у Спільній зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського Союзу увійшла до переліку тем дослідження європейських (в т.ч. британських) та американських вчених, але не стала пріоритетною і залишається недостатньо розробленою, про що свідчить насамперед відсутність спеціальних монографічних публікацій.

Ключові слова: Велика Британія, західна історіографія, ЄС, Спільна зовнішня політика і політика безпеки.

Процес становлення і розвитку Європейського Союзу як новітньої форми європейських інтеграційних процесів став популярним об’єктом досліджень багатьох вчених різних країн Європи та за її межами – численних представників провідних наукових шкіл, державних структур і недержавних аналітичних центрів Євросоюзу і США. Невід’ємною складовою цього процесу став політичний вимір ЄС як суб’єкта міжнародних відносин, регіональної і світової системи безпеки. При цьому специфічною проблемою у вивченні історії зовнішньополітичного і безпевового сегмента ЄС стала участь Великої Британії в його формуванні та розвитку. З огляду на актуальність вивчення історичного досвіду участі королівства у Спільній зовнішній політиці і політиці безпеки (далі – СЗППБ) Євросоюзу в умовах процесу виходу країни з об’єднання постає необхідність проаналізувати наукові напрацювання західних дослідників зазначеної проблематики.

У системі історичної науки країн Західної Європи і США окремі комплексні дослідження історіографії проблеми участі Великої Британії у СЗППБ ЄС не проводилися, про що свідчить відсутність спеціальних публікацій. Наявні лише побіжні історіографічні замітки у працях П. Вільямса [1], А. Гіддеса [2], Р. Купера [3], ряду інших авторів, які містять вказівки на основні роботи провідних дослідників загальних проблем європейської політики Великої Британії, її участі в ЄС та СЗППБ. В російській та українській історіографії також відсутні окремі праці, присвячені західній історіографії означеної наукової проблеми, що актуалізує потребу в окремому дослідженні заявленого предмета публікації.

Науковий доробок західних дослідників вказаної проблематики за географічним критерієм варто класифікувати на три групи: а) праці британських вчених; б) публікації американських авторів; в) дослідження представників європейської континентальної наукової спільноти. У кожній з груп виділимо підгрупи згідно змістовної градації: 1) праці з історії формування зовнішньої політики, політики безпеки та оборони ЄС; 2) публікації з історії зовнішньої політики Великої Британії та участі країни в європейській інтеграції; 3) дослідження участі Великої Британії у СЗППБ ЄС.

При аналізі британської історіографії проблеми необхідно врахувати ідеологічні і партійно-політичні уподобання окремих авторів і дослідницьких центрів, які напряму вплинули на сприйняття і трактування євроінтеграційної тематики, участі Великої Британії у процесах регіональної інтеграції. Це пояснюється історично суперечливим ставленням до них британського суспільства. Британія відома специфічним сприйняттям регіональної інтеграції, яке отримало популярну назву “євроскептицизм”. Тому публікації її дослідників часто відображають суб’єктивне сприйняття проблематики, яке можна трактувати як “єврооптимістичне” або “євроскептичне”.

Серед праць британських дослідників з питань євроінтеграційних процесів, ЄС і СЗППБ насамперед привертає увагу фундаментальна монографія Ф. Кемерона, в якій висвітлено питання історії СЗППБ до прийняття Конституційного договору ЄС [4]. Проаналізовано особливості військової складової об’єднання, процесу розширення і “політики сусідства”, відносин ЄС з США, державами Балкан, Туреччиною, країнами Азії та Африки, миротворчої діяльності Союзу. Автор оцінив наявність “скромних успіхів” ЄС на зовнішній арені, яких він здобув в антикризових діях і політиці розширення.

Вагомий вклад у вивчення міжнародних відносин здійснили співробітники недержавних аналітичних центрів. Провідною аналітичною британською недержавною структурою у сфері дослідження євроінтеграції став “Центр європейсьих реформ” (Centre for European Reform), очолюваний Ч. Грантом. Серед його публікацій наявне дослідження, присвячене історії зовнішньої політики Євросоюзу [5]. Особливу увагу приділено військово-політичній і військово-технічній складовій, взаєминам НАТО і ЗЄС у першій половині 1990-х років. Одне з видань проєвропейського центру “The Federal Trust” висвітлює нововведення Лісабонського договору у сфері СЗППБ [6]. Публікації Дж. Ховарта присвячені історії ЄПБО ЄС, становлення відносин ЄС і НАТО [7]. Автором враховано позицію Великої Британії щодо формування військових ресурсів Євросоюзу. Т. Валасек проаналізував розвиток ЄПБО в контексті прийняття Стратегії європейської безпеки у 2003 році та розвитку відносин ЄС і НАТО [8].

Відзначимо доробок дослідників загальної історії участі Великої Британії в регіональній інтеграції. Серед них виділимо публікації, присвячені історії взаємин держави з Європейським Співтовариством до 1990-х років. До таких віднесемо монографії Д. Чайлдза [9] і Д. Рейнольдса [10], присвячені аналізу політичній історії і зовнішньої політики Великої Британії др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Монографії Дж. Стефена [11], Дж. Янга [12], С. Волла [13], А. Гіддеса [2] висвітлюють проблеми відносин держави з Євроспільнотою новітнього періоду. Питання участі королівства у розвитку європейської політичної інтеграції розглядаються в загальному контексті. Для врахування історичного досвіду відносин держави з Європейським Співтовариством і Співдружністю націй важливе значення має колективне видання за редакцією А. Мея [14]. Монографія М. Геффернена розкриває широке тло становлення ідеї європейської інтеграції до завершення Другої світової війни і його впровадження в др. пол. ХХ ст. [15]. Серед інших напрацювань британських дослідників виділимо статтю С. Волла щодо особливостей британської участі в ЄЕС у період урядування М. Тетчер [16]. Історична розвідка Х. Воллес присвячена 40-й річниці членства королівства в ЄЕС/ЄС. Наголошено на його контраверсійності та “особливості” [17]. Автор коротко розглянула основні віхи участі країни у формуванні СЗППБ. Власний аналіз ролі Британії у європейській інтеграції подав Р. Купер [3].

Для грунтовного пізнання історичних особливостей британських підходів до європейської політики і регіональної інтеграції важливо врахувати дослідження британського євроскептицизму. В публікації Ч. Гранта розкрито його природу, причини і прояви, вплив на відносини королівства з ЄС та європейськими партнерами [18]. Привертає увагу дисертація Дж. Гіббінса на тему британського дискурсу щодо Європи і самоідентифікації британців [19].

Окрему підгрупу історіографії складають праці, присвячені аналізу європейської політики британських урядів конкретного періоду і ролі прем’єр-міністра. Серед досліджень періоду уряду Дж. Мейджора відзначимо публікації офіційного біографа прем’єр-міністра А. Селдона і представника євроскептичного “мозкового центру” “The Bruges Group” М. Холмса [20]. Висновки першого автора стали позитивними і лояльними до діяльності уряду та ролі прем’єр-міністра, а другого – критичними, але заангажованими ідеями крайнього євроскептицизму. Д. Каванаг з проєвропейських позицій висвітлив результати роботи уряду консерваторів у 1990–1997 рр. На його думку, Дж. Мейджору не вдалося помістити Британію “в серці Європи”, а країна залишилася “аутсайдером”, “незграбним партнером” в Європі [21].

Значну увагу британські історики приділили періоду правління урядів Т. Блера (1997–2007 рр.), упродовж якого участь Великої Британії в євроінтеграції зазнала активізації. Найбільш відомими публікаціями стали колективні монографії за редакцією А. Селдона і Д. Каванага [22], в яких представлено широкий спектр проблем партійно-політичного виміру євроінтеграції в програмах і діях правлячої та опозиційної партій. Дослідження зовнішньої політики “нових лейбористів” у 1997–2005 рр. запропонував П. Вільямс [1]. Критичним поглядом на результати зовнішньої політики лейбористів відзначився В. Воллес [23]. В монографії Ч. Гранта подано аналіз трансформації політики Великої Британії щодо участі в СЗППБ ЄС в контексті взаємин з Францією і ФРН [24]. А. Дейтон проаналізувала концептуальні підходи до європейської політики уряду Т. Блера [25]. Офіційний підхід до аналізу історії британської зовнішньої політики у відносинах з США та ЄС у 1997–2008 рр. преставили Дж. Ланн, В. Міллер і Б. Сміт [26]. Однією з найновіших публікацій з історії міжнароної політики лейбористських урядів є колективна монографія за редакцією О. Даддова і Дж. Гаскарт [27]. На думку О. Даддова, модернізація британської європейської політики не була достатньо радикальною, щоб змінити глибоко вкорінене в місцевій громадськості і пресі скептичне ставленя до Європи [28]. Також дослідження зовнішньої політики країни у період правління Г. Брауна представили К. О’Доннел і Р. Вайтмен [29].

Велика частина публікацій стосується європейської політики консерваторів періоду правління Д. Кемерона. Стаття К. Хюджес містить критику європейської політики уряду, яка призвела до мінімалізації впливу держави в ЄС, немислимого навіть у часи М. Тетчер [30]. Тому вимоги Д. Кемерона з реформування Союзу були приречені на невдачу.

Публікація Т. Олівера містить прогностичні оцінки наслідків виходу Британії з ЄС для самої країни, об’єднання, НАТО і європейскої безпеки з урахуванням попереднього досвіду членства в Співтоваристві [31]. На думку Дж. Аскс, вихід з ЄС посилить тенденцію останніх півстоліття – неухильне зменшення міжнародного впливу Сполученого Королівства [32]. С. Джонстон на основі аналізу участі Британії в СЗППБ запропонував прогноз розвитку цього напряму функціонування ЄС після “Brexit” [33]. За його висновками членство держави стало чинником попередження розвитку СЗППБ ЄС всупереч інтересам НАТО.

Окрему підгрупу першої групи британської історіографії складають наукові праці з історії англо-американських відносин, впливу США на європейську політику Великої Британії та євроінтеграційні процеси. Зокрема, С. Слоан проаналізував позицію США щодо формування ЄПБО у 1990-х рокаї [34]. Монографія Дж. Дамбрела висвітлює ставлення Вашингтона до європейської інтеграції і ролі в ній Великої Британії [35]. Дослідженню цієї проблеми також приділив увагу А. Кір [36]. Британські дослідники розмірковували над актуальною для держави проблемою вибору між Америкою і Європою. Зокрема, П. Харріс обгрунтовував необхідність синергетичного поєднання зусиль британської дипломатії на американському і європейському напрямах зовнішньої політики без їх протиставлення чи вибору між ними [37]. Дж. Демпсі розкритикувала “особливі відносини” Британії з США як нереалістичні і такі, що мають негативні наслідки для британської зовнішньої політики [38].

Проблема розвитку СЗППБ ЄС та участі Великої Британії у цьому процесі стала окремим предметом дослідження британських вчених. Розглядаючи наявні публікації згідно критерію хронологічної послідовності висвітлюваних питань, відзначимо працю А. Дейтон, в якій представлено аналіз новітньої британської стратегії європейської політики, позиції керівництва держави щодо фіксації СЗППБ ЄС під час підготовки Маастрихтського договору [39]. В публікації Дж. Шарп проаналізовано внесок Великої Британії в діяльність дипломатії Європейського Співтовариства з врегулювання конфлікту в Боснії у 1991 – 1995 рр. [40].

Серія публікацій присвячена трансформації підходів Великої Британії до розбудови СЗППБ ЄС у період правління урядів Т. Блера. Зокрема, Р. Вайтмен проаналізував історичні особливості політики британського керівництва з приходом до влади уряду Т. Блера і вплив його ініціатив щодо ЄПБО на відносини ЄС і ЗЄС [41]. У дослідженні Г. Андреані, Ч. Бертрама і Ч. Гранта розглянуто історичні передумови і міжнародний контекст, мотиви і фактори змін в європейській політиці королівства після приходу до влади у травні 1997 р. Лейбористської партії [42]. За відправну точку цих змін взято франко-британський саміт 3-4 грудня 1998 р. в Сен-Мало і підписану Спільну Декларацію з європейської безпеки. Підкреслено, що одним з головних мотивів Т. Блера при зміні політики щодо військового виміру Євросоюзу стало прагнення покращити імідж держави в Європі і забезпечити їй провідні позиції в об’єднанні поряд з Францією і ФРН. Революційну роль Декларації Сен-Мало для СЗППБ відзначила Дж. Ховарт [43].

Марк Оукс у розгорнутому дослідженні показав історичні особливості формування ЄПБО ЄС і ролі Британії у становленні військового виміру об’єднання у взаємодії з регіональними партнерами (насамперед Францією) і США [44]. Показано відмінні позиції провідних політичних партій країни, реакцію керівництва Сполучених Штатів на розвиток європейської інтеграції у сфері безпеки та оборони. Стаття Т. Гардена присвячена питанням впливу Лондона на процеси європейської оборонної інтеграції наприкінці 1990-х рр. [45]. А. Форстер дослідив внесок британського керівництва у процес нормативної фіксації і розвитку інституційної структури СЗППБї ЄС і ЗЄС [46]. За висновками дослідника, британські уряди зробили значний вклад у розвиток СЗППБ, особливо СПБО, і при цьому пішли на значні поступки.

У розвідці Т. Валасека подано аналіз стратегічної взаємодії і розходжень у позиціях двох провідних військових держав Західної Європи – Великої Британії і Франції щодо розвитку СПБО ЄС в умовах реінтеграції останньої до структур НАТО [47]. Серед небагатьох публікацій британських авторів з проблем участі країни у військово-технічній співпраці в рамках СПБО, стаття Дж. Демпсі висвітлює авторський погляд на роль імовірного злиття європейського аерокосмічного гіганта “EADS” і його британського конкурента “BAE Systems” для розвитку політики безпеки Євросоюзу [48].

З огляду на важливість дослідження причин виходу Британії з ЄС привертають увагу публікації аналітиків, що містять історичні і прогностичні оцінки впливу “Brexit” на розвиток СЗППБ. В статті Р. Балфур розглянуто вихід королівства з Євросоюзу з огляду на можливості збереження СЗППБ у чинному форматі [49]. Брошура співробітників “Центру європейських реформ” містить міркування щодо наслідків “Brexit” у різних сферах [50].

В американській історіографії проблемі розвитку СЗППБ ЄС та участі у цьому процесі Великої Британії приділили не надто велику увагу. Розвиток СЗППБ розглядається американськими авторами переважно в контексті трансатлантичних відносин. Так Е. Моравчик дослідив особливості кризи трансатлантичної системи безпеки, відносин ЄС з НАТО і США у зв’язку з війною в Іраку 2003 року [51]. С. Слоун представив історичне дослідження еволюції ставлення адміністрації президента У. Клінтона до формування ЄПБО [34]. П. Кеннеді проаналізував переваги і недоліки імовірних сценаріїв розвитку подальших відносин між США та ЄС [52].

Видатний вклад в історико-політологічний аналіз європейської інтеграції, формування зонішньополітичного виміру ЄС і дослідження ролі Співтовариства в світовій системі міжнародних відносин здійснив З. Бжезінський. В його найбільш відомій публікації “Велика шахівниця” представлено критичний аналіз міжнародної ролі Великої Британії у міжнародних відносинах періоду постбіполярного протистояння. З. Бжезінський розглядав ЄС як потенційноо рівноправного США міжнародного актора. На його думку, Велика Британія більше не є впливовим центром світової політики. Головним обмежуючим фактором для участі королівства в євроінтеграції визначено партнерство і залежність від США, яке поступово втрачає своє значення [53, c. 71]. В одній з останніх публікацій політолог висловив думку, що Британія не має альтернативи членства в ЄС та особливого статусу завдяки відносинам з США [54].

Серед нечисленних публікацій американських дослідників, присвячених суто питанням організації і функцонування СЗППБ ЄС, виділимо монографію М. Сміта [55]. Дослідник критично підійшов до аналізу здобутків і труднощів в розвитку зовнішнополітичного виміру Союзу, історію якого він прослідкував від кінця 1950-х рр. до 2003 року – початку роботи Конституційного Конвенту з підготовки конституційного акту. Натомість праця Д. Мікса, підготовлена для Конгресу США, висвітлює офіційний погляд американської влади на становлення СЗППБ ЄС [56]. Європейський Союз розглядається як потенційний глобальний актор системи міжнародних відносин, який пробує поширення своєї могутності на сферу зовнішньої політики і безпеки. М. Матіопоулос та І. Г’ярматі представили дослідження витоків і перших років формування ЄПБО [57]. На продовження теми впливу американо-британських відносин на участь Сполученого Королівства у СЗППБ ЄС відзначимо статтю С. Макнамари [58]. СЗППБ трактується як противага американській світовій владі. В традиціях євроскептицизму участь Британії в СЗППБ вважається загрозою для суверенітету держави.

На відміну від американської науково-аналітичної спільноти, європейські дослідники приділили значну увагу проблемам СЗППБ. Серед публікацій 1990-х рр. відзначимо доповідь Р. Сіннотта, що містить результати дослідження громадської думки в країнах Західної Європи (в т.ч. Великої Британії) щодо політики безпеки, ролі НАТО і СЗППБ ЄС в регіональній безпеці [59]. Дослідження М. Арах присвячене історії розвитку механізмів Європейського політичного співробітництва і СЗППБ [60]. Проаналізовано історію участі ЄС у врегулюванні балканського конфлікту 1990–1995 рр., роль Великої Британії у цьому процесі. Комплексні дослідження проблематики зовнішньої політики Співтовариства у 2000-х рр. представлені колективною монографією “Сучасна європейська зовнішня політика” [61]. Історичні витоки, загальні тенденції та особливості становлення СЗППБ висвітлив Д. Дайнен [62]. Серед іншого знаходимо інформацію про позицію керівництва Великої Британії різних періодів. Німецький дослідник Р. Діетл дослідив історичні витоки та особливості становлення ЄПБО ЄС від 1945 р. [63]. У колективній монографії за редакцією Ф. Бінді представлено серію досліджень італійських вчених, присвячених історії становлення і розвитку зовнішньої політики та військових механізмів Євросоюзу [64]. Політика сусідства і розширення ЄС розглядаються як окремі, важливі і взаємопов’язані напрями СЗППБ. Окрему увагу європейські дослідники приділили становленню СПБО ЄС. Оновлений варіант аналізу вказаних проблем запропонувала група авторів колективного дослідження під егідою аналітичного центру “Fride” [65]. В монографії висвітлено досвід військово-цивільних операцій і місій Євросоюзу. Однією з найновіших публікацій з історії євроінтеграції, в якій висвітлені питання її зовнішньополітичного виміру, є монографія В. Лота [66].

Провідні напрацювання з проблематики європейської військово-політичної інеграції належать співробітникам Інституту досліджень безпеки Європейського Союзу в Парижі. Колективна публікація, присвячена аналізу розвитку ЄПБО у перші п’ять років її реального функціонування, містить значний фактологічний та аналітичний матеріал, який грунтовно висвітлює початковий період становлення ЄС як оперативної військової організації [67]. Дослідник Д. Кеоган коротко розглянув десятилітній шлях ЄПБО/СПБО від Декларації Сен-Мало 1998 року до перших військових операцій об’єднання [68]. У 2009 році Інститут оприлюднив фундаментальну доповідь до 10-річчя ЄПБО/СПБО, яка стала офіційним варіантом історії цього напряму функціонування Євросоюзу [69]. У монографії вперше висвітлено особливості розвитку цивільних ресурсів ЄПБО, представлено історію відносин ЄС з НАТО, ОБСЄ та Африканським союзом. Привертає увагу розгорнутий аналіз військових операцій і цивільних місій Союзу. Однак в роботі не йдеться про внесок кожної держав об’єднання в розвиток його військової складової. В контексті новел Лісабонського договору відзначимо працю С. Біскопа і Дж. Коелмонта [70]. Запровадження механізму “перманентного структурного співробітництва” у Спільній політиці безпеки та оборони (СПБО) ЄС трактується як запорука ефективних збройних сил.

Дослідження історії європейської політики Великої Британі та участі держави в європейській політичній інтеграції представляють окрему підгрупу європейської континентальної історіографії регіональної інтеграції. До неї віднесемо публікацію данського дослідника Х. Ларсена [71]. Б. Перісіч ретроспетивно розглянула історію відносин Британії з Європою від повоєнних років до завершення правління “нових лейбористів” як історію “особливих відносин” [72]. У монографії за редакцією К. Оппермана висвітлено комплекс проблем історії зовнішньої політики Сполученого Королівства на різних рівнях, в т.ч. участь в європейській інтеграції [73].

Ян Девідсон проаналізував особливості політики Т. Блера щодо реалізації ідеї європейської політичної інтеграції [74]. За його висновками, Т. Блер був противником надмірної інтеграції, як і його попередники на посаді прем’єр-міністра, а посилення участі у СЗППБ стало ситуативним явищем на фоні слідування у фарватері військової політики США. Ян Техау провів паралелі з європейською політикою М. Тетчер і консерваторами часів Д. Кемерона, зазначивши, що її обмежені підходи до євроінтеграції не відповідали завданням сучасного розвитку Євросоюзу [75].

У працях європейських дослідників євроінтеграції знайшла певне висвітлення тема участі Британії у СЗППБ ЄС. Серед небагатьох публікацій відзначимо монографію С. Лена [76]. Ідеться про компаративний аналіз підходів і визначальної ролі Великої Британії, Франції і Німеччини як провідних держав Євросоюзу та єдиних в ЄС глобальних акторів у формуванні і реалізації міжнародної політики об’єднання у постлісабонський період. Автор констатував відсутність єдності поглядів трьох держав на завдання і перспективи розвитку СЗППБ. Дослідник стверджує, що британське керівництво розглядає потенціал СЗППБ виключно крізь призму власних міжнародних інтересів.

У публікаціях європейських дослідників проблем участі Великої Британії у СЗППБ ЄС домінують питання безпеки та оборони. В монографії Д. Петерса розглянуто позиції і роль Великої Британії у формуванні цього напряму функціонування ЄС у 90-х рр. ХХ ст. [77]. Прослідковано зміну ставлення її керівництва до безпекових ресурсів Союзу. Внесок країни до ЄПБО до і після 1998 року дослідив К. Язвінскі [78]. У статті С. Біскопа проблема участі королівства в розвитку ЄПБО/СПБО розглядається в контексті можливості лідерства держави в об’єднанні. Прослідковано історичний генезис ролі Британії у процесі становлення європейської політики безпеки. Сутність концепції автора виражена в головній гіпотезі, сформульованій у першому реченні публікації: “Проблема європейської оборони в тому, що вона не може функціонувати з Сполученим Королівством, але не може функціонувати і без нього” [79].

Окремим предметом зацікавлення європейської науково-експертної спільноти стала франко-британська військово-політична кооперація, новий виток розвитку якої розпочався у результаті підписання Лондонських домовленостей 2010 року. Французький експерт Б. Гоміс наголошує на амбівалентному характері ролі Лондонських угод для європейської безпеки, адже сторони вбачали в них відмінні завдання [80]. Повідомлення А. Реттмана містить огляд позицій лідерів провідних держав ЄС і керівництва НАТО щодо розвитку СПБО ЄС за результатами саміту Європейської Ради 20 грудня 2013 р. [81]. Автор статті акцентує увагу на деструктивній позиції Д. Кемерона щодо блокування усіх ініціатив в частині військової кооперації.

Отже, дослідження тематики європейської політичної інтеграції, історичних витоків, формування і розвитку СЗППБ ЄС та особливостей участі Великої Британії у цих процесах стали невід’ємною частиною західної історіографії. Найбільшу увагу цим проблемам приділили європейські континентальні та британські вчені. Дослідження внеску Сполученого Королівства у СЗППБ ЄС висвітлюється в їх публікаціях як невід’ємна частина європейських інтеграційних процесів, функціонувння Співтовариства та зовнішньої політики країни. В британській історіографії помітне протистояння “євроскептичної” та “єврооптимістичної” (“проєвропейської”) течій, представники яких з відмінних позицій трактують сутність і завдання участі країни в інтеграційних процесах. В американській історіографії вказана проблематика, особливо роль Британії в СЗППБ, не знайшла належної уваги дослідників. В усіх групах історіографії перевага надається дослідженню історії військово-політичної співпраці в ЄС.

Серед західних офіційних структур провідним науково-дослідним центром з проблем європейської інтеграції та участі в ній Великої Британії став Інститут дослідження безпеки ЄС. З академічних установ виділимо Королівський інститут міжнародних відносин, Лондонську школу економіки і політичних наук, Університет Оксфорда, Університет Бірмінгема, Університет Лафборо, Університет Ноттінгема, Університет Лестера (Велика Британія), Коледж Європи (Бельгія), Інститут Європейського університету (Італія), Інститут міжнародних відносин (Польща), Університет Копенгагена  (Данія). Серед провідних дослідницько-аналітичних (“мозкових”) центрів відзначимо “Центр європейських досліджень” (“Centre for European Reform”), “Група Брюгге” (“The Bruges Group”) та “The Federal Trust” (усі – Лондон), “Notre Europe. Jacques Delors Institute” (Париж-Берлін), “Карнегі Європа” (“Carnegie Europe”) (Брюссель), “Друзі Європи” (“Friends of Europe”) (Брюссель), “Британо-американську раду з безпекової інформації” (“British American Security Information Council”) (Лондон-Вашингтон), “Центр європейської політики” (“European Policy Centre”) (Брюссель), “FRIDE” (Мадрид), “Стокгольмський інститут дослідження проблем миру”, “Інститут дослідження миру Франкфурта” (“Peace Research Institute Frankfurt”), “Проект Синдикат” (“Progect Syndicate”) (Прага).

Наукові публікації з проблем європейської інтеграції і європейської політики Великої Британії найчастіше з’являлися на сторінках таких провідних періодичних видань, як “Journal of European Integration History”, “Journal of Contemporary European Research”, “International Affairs”, “Foreign Affairs”, “Journal of International Security Affairs”, “Journal of European Integration History”, “European Journal of International Relations”, “The Journal of International Security Affairs”, “Contemporary British History”, “British Journal of Politics and International Relations”, “Европейский Союз: факты и комментарии”, “Современная Европа” тощо. Відзначимо наявність численних наукових розвідок на Інтернет-сайтах вказаних провідних аналітичних центрів (наприклад “CER Bulletin”) та інші електронні періодичні видання, Веб-сайт з проблем міжнародних відносин “European Geostrategy”, на яких містяться публікації з досліджуваної проблеми.

Констатуємо недостатній рівень висвітлення проблематики розвитку СЗППБ та участі в ній Великої Британії у період правління консерваторів (2010–2016 рр.). Малодослідженими залишаються проблеми історії становлення європейської дипломатії і зовнішньополітичної діяльності ЄС, не пов’язаної з військовими акціями. В західній історіографії також відсутнє комплексне дослідження монографічного рівня, яке б за змістом розкривало усі головні аспекти і напрями участі Великої Британії у СЗППБ ЄС. Усе зазначене свідчить, що історія участі Великої Британії у розвитку СЗППБ ЄС є недостатньо вивченою і потребує проведення спеціального комплексного дослідження.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Williams P.D. British Foreign Policy under New Labour, 1997–2005 / P.Williams. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. – 263 p.
 2. Geddes A. The European Union and British Politics / Geddes. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. – 272 p.
 3. Cooper R. Britain and Europe / R. Cooper // International Affairs. – 2012. – No 88. – Vol. 6. – P. 1191-1203.
 4. Cameron F. An Introduction to European Foreign Policy / F. Cameron. – London and New York: Routledge, 2007. – 255 p.
 5. Grant C. Strength in numbers Europe’s foreign and defence policy / C. Grant. – London: Centre for European Reform, Report, 06 September 1996. – 59 p.
 6. A More Coherent and Effective European Foreign Policy? A Federal Trust Report. – London: Federal Trust for Education and Research, 2009. – 43 p.
 7. Howorth J. European integration and defence: the ultimate challenges. – Paris. April 2000. Chaillot Paper 43. – 114 p.; Howorth J. Saint-Malo plus five: an interim assessment of ESDP // Notre Europe. Policy papers №7. November 2003. – 36 р.; Howorth J. Security and Defence Policy in the European Union. Basingstoke, 2007. – 315
 8. Valasek T. Europe’s defence and its new security strategy / T. Valasek // CER Bulletin. – 03 December 2007 [Electronic resource] – Mode of Access: http://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article/2007/europe%E2%80%99s-defence-and-its-new-security-strategy (last access: June 17, 2016). – Title from the Screen.
 9. Childs D. Britain Since 1945: A Political History / D. Childs; fifth edition. – Londonand New York: Routledge, 2001. – 374
 10. Reynolds Britannia Overruled: British Policy and World Power in the 20th century / D. Reynolds. – London: Routledge, 2013. – 378 p.
 11. Stephen G. An Awkward Partner. Britain in the European Community / G. Stephen. – Oxford, 1998. – 308 p.
 12. Young J.W. Britain and European Unity, 1945-1999 / J.Young. – L.: Macmillan Press Ltd., 2000. – 237 p.
 13. Wall S. A Stranger in Europe: Britain and the EU from Thatcher to Blair / S. Wall. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 246 p.
 14. Britain, the Commonwealth and Europe. The Commonwealth and Britain’s Applications to join the European Communities [/A. May]. – London: Palgrave, 2001. – 185 p.
 15. Heffernan M. The Meaning of Europe. Geography and Geopolitics / Heffernan. – London: Routledge, 2000. – 304 p.
 16. Wall S. Making the Single Market. Witness Remarks / S. Wall // Journal of European Integration History. – 2010. – Vol. 6. – P. 57-64.
 17. Wallace H. The UK: 40 Years of EU Membership / H. Wallace // Journal of Contemporary European Research. – 2012. – Volume 8. – Issue 4. – P. 531-546.
 18. Grant Ch. Why is Britain Eurosceptic? // Center for European Reform. Essays. December 2008. – 8 p.
 19. Gibbins J. British Discourses on Europe: Self/Other and National Identities: PhD Thesis / Justin Gibbins. – University of Birmingham, 2012. –349 p.
 20. Seldon A. Major. A Political Life / A. Seldon. – London, 1998. – 512 ; Holmes M. John Major and Europe: The Failure of a Policy 1990-7 / M. Holmes // The Bruges Group. – Occasional Paper. – 1 May 1997. – № 28. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.brugesgroup.com/mediacentre/?article=75 (last access: April 11, 2014). – Title from the Screen.
 21. Kavanagh D. John Major’s political legacy / D. Kavanagh // Observatoire de la société britannique. – 2009. – No 7. – P. 27-35.
 22. The Blair Effect 2001–5 / edited by Seldon and D. Kavanagh. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 483 p.; Blair’s Britain, 1997–2007 / edited by A. Seldon. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 690 p.
 23. Wallace The Collapse of British Foreign Policy / W. Wallace // International Affairs. – 2005. – Vol. 81. – No. 1. – P. 53-68.
 24. Grant Ch. Can Britain lead in Europe? / Ch. Grant. – London: Centre for European Reform. – 2002. – 90 р.
 25. Dayton A. United Europe as a subject of politics / A. Dayton. – London: Cambridge: Cambridge University Press; first edition, 2005. – 494 p.
 26. Lunn , Miller V., Smith B. British foreign policy since 1997 / J. Lunn, V. Miller, B. Smith // House of Commons Library, Research Paper 09/56, 23 June 2008. – 123 p.
 27. British Foreign Policy The New Labour Years [/ Daddow and J. Gaskarth]. – London: Palgrave Macmillan, 2011. – 304 p.
 28. Daddow O. New Labour and the reinvention of British and European history / O. Daddow // Charles A. Media in the Enlarged Europe: Politics, Policy and Industry Intellect. – Chicago: Chicago University Press, 2009. – P. 133-143.
 29. O’Donnell C.M., Whitman R.G. European policy under Gordon Brown: perspectives on a future prime minister / C. O’Donnell, R. Whitman // International Affairs. – 2007. – No 83. – Vol. 1. – P. 253-272.
 30. Hughes K. Britain and the EU – a sorry tale of collapsing influence and dishonest debate / R. Hughes // Friends of Europe. – 21 Nov 2014. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.friendsofeurope.org/future-europe/britain-eu-sorry-tale-collapsing-influence-dishonest-debate (last access: September 3, 2017). – Title from the Screen.
 31. Oliver T. A European Union without the United Kingdom. The geopolitics of a British exit from the EU / T. Oliver // LSE Ideas. – Strategic update 16.1. – February 2016. – 21 p.
 32. Dempsey J. Judy Asks: Is Britain Still a Foreign Policy Power? / J. Dempsey // Carnegie Europe. – February 18, 2015. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=59100 (last access: may 19, 2016). – Title from the Screen.
 33. Johnston S. The EU’s CSDP: an (objective) UK perspective / S. Johnston // European Geostrategy. – 2016. – 27 March. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europeangeostrategy.org/?s=UK (last access: September 3, 2017). – Title from the Screen.
 34. Sloan S.R. The United States and European Defence / S.Sloan. – Paris: Institute for Security Studies Western European Union. – April 2000. – Chaillot Paper 39 – 54 p.
 35. Dumbrell A Special Relationship Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq / J. Dumbrell. – Basingstoke: Palgrave Macmillan: Palgrawe Macmillan, 2006. – 318 p.
 36. Cyr I. A. Britain, Europe and the United States: change and continuity / I.Cyr // International Affairs. – Oxford: The Royal Institute of International Affairs, 2012. – No 88:6. – 1315-1330.
 37. Harris Britain in the World: beyond Europe versus America / R. Harris // British American Security Information Council. – November 25, 2013. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.basicint.org/blogs/2013/11/britain-world-beyond-europe-versus-america (last access: October 7, 2015). – Title from the Screen.
 38. Dempsey J. Time for Britain to Turn to Europe / J. Dempsey // Carnegie Europe. – September 2, 2013. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=52818 (last access: August 15, 2016). – Title from the Screen.
 39. Deighton A. On the Cusp: Britain, Maastricht and European Security / A. Deighton. – San Domenico: European University Institute, Robert Schuman Centre, 1997. – 22
 40. Sharp J.M. British policy in Bosnia 1991 – 1995 / J.Sharp // Journal of European Integration History. – – Volume 10. – Number 1. – Р. 117-138.
 41. Whitman G. Amsterdam’s unfinished business? The Blair government’s initiative and the future of the Western European Union /R.Whitman. – Paris: The Institute for Security Studies of WEU, January 1999. – 29 р.
 42. Andreani G., Bertram C., Grant C. Europe’s military revolution / G. Andrеani, C. Bertram, C. Grant. – London: Centre for European Reform, 2001. – 86 р.
 43. Howorth J. Security and Defence Policy in the European Union / J. Howorth. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. – 315
 44. Oakes M. European Defence: From Pörtschach to Helsinki / M. Oakes. London: House of Commons Library. – 21 February 2000. – Research Papers 00/20. – 48 р.
 45. Garden T. Has Blair lost the Plot on European Defence? / T. Garden // The UK Defence Forum. – 1999. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://ukdf.org.uk/assets/downloads/assets/writings/articles/1999/9912source.html  (last access: June 8, 2014). – Title from the Screen.
 46. Forster A. Britain and the Maastricht Negotiations / A. Foster. – London: Palgrave Macmillan, 1999. – 211 p.
 47. Valasek T. France, NATO and European defence / T. Vaselek. – London: Centre for European Reform, Policy Brief, 12 May – 6 p.
 48. DempseyCan a Defence Merger Change Britain’s Attitude Toward Europe? / J. Dempsey // New York Times. – 2012. – 1 October.
 49. Balfour Can the EU have a foreign and security policy without Britain? A grim and insular picture of the future / European Policy Centre. – 18 January 2013. [Electronic Resource] – Mode of Access:  http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=13&pub_id=3238 (last access: November 13, 2016). – Title from the Screen.
 50. Europe after Brexit Unleashed or undone? / [I. Bond, S. Besch, A. Gostyńska-Jakubowska, R. Korteweg, C. Mortera-Martinez, S. Tilford]. – London: Centre for European Reform, April 2016. – 15 p.
 51. Moravcsik Striking a New Transatlantic Bargain Andrew / A. Moravcsik // Foreign Affairs. – July-August 2003. – Vol. 42. – No 4. – P. 74-89.
 52. Kennedy P. Transatlantic Relations: Three Development Scenarios / P. Kennedy // Russia in Global Affairs. – 2004. – No1. [Electronic Resource] – Mode of Access:  http://www.globalaffairs.ru/number/n_2453 (last access: December 14, 2015). – Title from the Screen.
 53. Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and its geostrategic imperatives; 1St ed. / Z. Brzezinski. – New York: Basic Books, 1998. – 240 p.
 54. Brzezinski Z. Strategic vision: America and the crisis of global power / Z. Brzez – New York: Basic Book, 2012. – 208 p.
 55. Smith M.E. Europe’s Foreign and Security Policy. The Institutionalization of Cooperation / M. Smith. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2004. – 291 p.
 56. Mix D.E. The European Union: Foreign and Security Policy / D. Mix. – Washington: Congressional Research Service, April 8, 2013. – 25 p.
 57. Mathiopoulos M., Gyarmati I. Saint Malo and Beyond: Toward European Defense / M. Mathiopoulos, I. Gyarmati // The Washington Quarterly. – – Vol. 22. – № 4. – P. 65-76.
 58. McNamara S. Is the Special Relationship Still Special? / McNamara // Journal of International Security Affairs. – 2008. – No 14. – P. 21-28.
 59. Sinnott R. European public opinion and security policy / R. Sinnott. – Paris: Institute for Security Studies, July 1997. – 37
 60. Arah M. Evropska Unija: Vizija politićnega združevanja / M. Arah. – Ljubljana: Arah Consulting, 1995. – 431 p.
 61. Contemporary European Foreign Policy [/ Carlsnaes, H. Sjursen, B. White]. – London: SAGE Publishers, 2004. – 278 p.
 62. Dinan D. Ever Closer Union. An Introduction to European Integration / D. Dinan. – London: Palgrave, 2010. – 619 p.
 63. Dietl R. The Genesis of a European Security and Defence Policy / R. Dietl // A Companion to Europe Since 1945; edited by Klaus Larres. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2009. – P. 323-354.
 64. The Foreign Policy of the European Union Assessing Europe’s Role in the World [ F. Bindi]. – Washingon: The Brookings Institution Press, 2010. – 369 p.
 65. Challenges for European Foreign Policy in 2013. Renewing the EU’s role in the world [/ Grevi and D. Keohane]. – Madrid: FRIDE, 2013. – 109 p.
 66. Loth W. Building Europe: A History of European Unification / W. Loth. – Duisburg: de Gruyter Oldenbourg, 2015. – 485 p.
 67. EU Security and Defence Policy. The first five years (1999-2004) [N.Gnesotto]. – Paris: Europe Union Institute for Security Studies, 2004. – 296 p.
 68. Keohane D. 10 years after St. Malo / D. Keohane. – Paris: European Union Institute for Security Studies, October 2008. – 2 p.
 69. European Security and Defence Policy the first 10 years (1999-2009) [ Grevi, D. Helly and D. Keohane]. – Paris: European Union Institute for Security Studies, 2009. – 448 p.
 70. Biscop S., Coelmont J. Permanent Structured Cooperation in Defence: Building Effective European Armed Forces / S. Biscop, J. Coelmont. – Brugge: Bruges Political Research Papers. – September 2010. – No 15. – 23 p.
 71. Larsen British and Danish European Policies in the 1990s: A Discourse Approach / H. Larsen // European Journal of International Relations. – 1999. – Vol. 5. – No 4. – P. 451-483.
 72. Perisic B. Britain and Europe: a History of Difficult Relations / B. Perisic. – Berlin: Institute for Cultural Diplomacy, 2010. – 10 p.
 73. British Foreign and Security Policy. Historical Legacies and Current Challenges [/ K. Oppermann]. – Augsburg: Wibner‐Verlag, 2012. – 232 p.
 74. Davidson I. Blair’s European Dilemma / I.Davidson // Project Syndicate. – 2005. – 9 May. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://project-syndicate.org/commentary/blair-s-european-dilemma/Russia (last access: June 2, 2016). – Title from the Screen.
 75. Techau J. Britain Needs to Go Beyond Its Inner Margaret Thatcher / J. Techau // Carnegie Europe. – 2014. – 21 January. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=54249 (last access: June 21, 2014). – Title from the Screen.
 76. Lehne S. The Big Three in EU Foreign Policy / S. Lehne // The Carnegie Papers. – Washington, July – 32 p.
 77. Peters D. Constrained Balancing: The EU’s Security Policy / D. Peters. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. – 264 p.
 78. Jazwinski K. The Role of Britain in the Development of the ESDI and the Transatlantic Link / K. Jazwinski. – Warsaw: Institute of International Relations, 2002. – 35 р.
 79. Biscop S. The UK and European defence: leading or leaving // International Affairs. – Oxford: The Royal Institute of International Affairs, 2012. – No88:6. – P. 1297-
 80. Gomis B. The European implications of Franco-British defence cooperation / B. Gomis // European Geostrategy. – 2014. – 11 February. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europeangeostrategy.org/2014/02/european-implications-franco-british-defence-cooperation (last access: September 12, 2016). – Title from the Screen.
 81. Rettman A. France, Germany and UK show discord on EU defence / A. Rettman // EU Observer. – 2013. – 20 December. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://euobserver.com/defence/122570 (last access: July 3, 2017). – Title from the Screen.

Завантажити матеріал: