Ukrainian students in the higher educational establishments of the European Union: problems and prospects of international academic exchanges

Evgen Khan

PhD (history), Junior Research Fellow, Research Department (history department), Taras Shevchenko National University of Kyiv

UDС 378.1 (477)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.79-98

Abstract

The article presents fundamental arguments and reasons that motivate Ukrainian students educate abroad, prima facie – in the European academic institutions. The statistics and opinion polls data upon the number of Ukrainian students studying abroad (i.a. in the European academia) have been given. The article also delivers data on the number of students presented in the separate countries of Europe (Germany, Poland, France, Czech Republic and Italy). The initial programs proposed and studying conditions available in these countries have been outlined. The popularity of a series of European educational institutions among the youth of Ukraine has been explained. It face the academic migration which might bring about the substantial demographic changes and brain drain (through dramatic loss of the highly qualified manpower), which basically is currently coming around. Therefore it is quite hard to claim whether the bigger or smaller part of the Ukrainian students studying in Europe or going to college therein stays abroad upon completing their education or return home. To this end, the issues of educational migration and brain drain rise dramatically nowadays.

Key words

European educational space, international academic mobility, academic institutions, integration, educational migration.

Download the аrticle

References

1. ANDRUSHCHENKO, V. (2004) Pedahohichna osvita Ukrainy v stratehii Bolonskoho protsesu: Besida z rektorom pedahohichnoho universytetu im. M. Drahomanova V. Andrushchenkom [Vela rozmovu M. Koriunenko] // Osvita Ukrainy. № 13. – 17 liutoho, р. 4.
2. BIL, M. Osvitnia mobilnist naselennia: sutnist ta vyklyky dlia Ukrainy «Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». 12 p. [Online]. Available from: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/ (Accessed: 18 th September 2018).
3. BOICHENKO, M. (2011) Vplyv internatsionalizatsii na rozvytok innovatsiinykh protsesiv v upravlinni yevropeiskoiu vyshchoiu osvitoiu: Porivnialno-pedahohichni studii. – 2011. № 2(8), р. 71–78.
4. VIKOROV, V. (2005) Novi modeli upravlinnya osvitoyu: [Proces peretvoren` u sy`stemi upravlinnya osvitoyu Ukrayiny vidpovidno do vymog Bolonskogo procesu]. Vyscha osvita Ukrainy. № 2, р. 66–71.
5. GLYBOVETS, V., STEPANETS, I. (2013) Akademichna mobilnist yak novyi vyd sezonnoi migracii naselennya. Geografiya ta turyzm. P. 188–195 [Online]. – Available from: file:// (Accessed: September 18, 2017)
6. DANYLYSHYN, M. (2005) Obolonyuvannya: [Poglyad na pryednannya Ukrainy do Bolons`kogo procesu: trudnoschi pryednannya]. Vseukrains`ka texnichna gazeta. № 27 (7 lypnya), р. 8–9.
7. ZGUROVSKIY, M. (2006) Bolons`kyi proces: golovni pryncypy ta shlyakhy strukturnogo reformuvannya vyschoyi osvity Ukrainy. Kyiv: NTUU «KPI».
8. KALINICHEVA, G. (2010) Akademichna mobilnist yak skladova evropeiskogo prostoru vyschoi osvity. Vyscha osvita Ukrainy. Tematychnyj vypusk Vyshha osvita Ukrayiny u konteksti integraciyi do yevropejskogo osvitnogo prostoru.
9. KOVALCHUK, R. (2011) Internatsionalizatsiia osvity: mizhnarodno-pravovyi dosvid i natsionalna praktyka: Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Pravoznavstvo. №. 604, р. 40–43.
10. KOMARNYTSKA, H. (2018) «Vidtik mizkiv»: Mif chy realnist Sotsialno-ekonomichni protsesy funktsionuvannia ta innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity: materialy kruhloho stolu za uchastiu poradnykiv akademichnykh hrup ta vykladachiv fakultetu upravlinnia finansamy ta biznesu. 95 p. [Online]. Available from: http://financial.lnu.edu.ua/(Accessed: 17 th September 2018).
11. LEVCHENKO, O., PLINOKOS, D. (2015) Eksport osvitnikh posluh vyshchymy navchalnymy zakladamy Ukrainy u vymiri hlobalizatsii nykh protsesiv Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal. – 2015. № 4 (20), р. 210–216.
[Online]. Available from: http://economics.opu.ua/ (Accessed: 12 th September 2018).
12. Mihratsiia v Ukraini: fakty ta tsyfry. (2016) Doslidzhennia Mizhnarodnoi orhanizatsii mihratsii. 32 p. [Online]. Available from: http://iom.org.ua/ (Accessed: 18 th September 2018).
13. Molod Ukrainy – 2015. (2015) / OON v Ukraini, Ministerstvo molodi ta sportu Ukrainy, GfK Ukraine. – 88 p. [Online]. Available from: http://dsmsu.gov.ua/ (Accessed: 18 th September 2018).
14. Monitorynh intehratsii ukrainskoi systemy vyshchoi osvity v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity ta naukovoho doslidzhennia: monitorynh. doslidzh. : analit. zvit / Mizhnarod. blahod. Fond «Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky» (2014) 144 p.
15. SVITIASHCHUK, I, STRADNYI, Y. (2018) Akademichna mihratsiia. Tsentr doslidzhennia suspilstva. 31 p. [Online]. Available from: https://cedos.org.ua/ (Accessed: 15 th September 2018).
16. SEMENIV, L. (2013) Osvitnia mihratsiia yak faktor rozvytku terytorialnykh mihratsiinykh system: natsionalnyi ta yevropeiskyi kontekst Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Vyp. 3 (101), 10 p. [Online]. Available from: http://ird.gov.ua/ (Accessed: 12 th September 2018).
17. CHERBA, V., TOBOL, H. Mushkatorova MUSHKATOROVA D, (2017) Prychyny osvitnikh mihratsii ukrainskykh studentiv za kordon // Ekonomichna nauka Investytsii: praktyka ta dosvid. № 12, р. 68–72. [Online]. Available from: http://www.investplan.com.ua/ (Accessed: 25 th September 2018).
18. CHYRVA, A. (2014) Vymiriuvannia internatsionalizatsii vyshchoi osvity [Online]. Available from: http://repo.sau.sumy.ua/ (Accessed: 12 th September 2018).