Основні напрямки сучасних українсько-болгарських відносин (1991 – 2018 рр.)

Галина Мінгазутдінова

К.і.н., історик Науково-дослідна частина Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 327 (447.7+497.2)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.116-138

Анотація

2018 рік знаменує собою соту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією. Протягом тривалого періоду новітньої історії взаємодії двох народів комунікація відбувалася в рамках російського контролю – Україна як соціалістична республіка (УРСР) та Болгарія як країна-член ОВД розбудовували відносини в рамках т.зв. «інтернаціональних зв’язків», і нарешті з 1991 р. Болгарія та Україна знову розпочинають втілювати двосторонні відносини в якості самостійних міжнародних акторів. Відтак тематикою пропонованого дослідження є різні аспекти сучасних українсько-болгарських відносин в різних сферах буття: політичних зносин, економічної співпраці, суспільної взаємодії. Увагу приділено таким видам двосторонніх відносин, як міжпарламентська співпраця, питання регіональної взаємодії та європейської інтеграції України, міжрегіональне співробітництво, становище болгарської діаспори в Україні та розвиток її зв’язків з Болгарією. Виокремлено новітній вид співпраці Болгарії та України в умовах російської агресії проти України – гуманітарній співпраці та реабілітації військових та жителів тимчасово окупованих територій. Підкреслено формування такого виду зовнішньої загрози українсько-болгарським відносинам, як спекуляція утисками прав національних меншин на території України. З’ясовано, що соціокультурне та економічне співробітництво України та Болгарії є найбільш продуктивним складником сучасних українсько-болгарських відносин.

Ключові слова

Україна, Болгарія, міжнародні відносини, економічна співпраця, суспільні відносини, політичний діалог.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Петренко І.Є. Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918 – 1920 рр.) / І.Петренко// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. ХХХІХ. – 2014. – С. 113–115.

2. Гай-Нижник П.П. Українсько-болгарські міждержавні відносини: рік 1918-й / П.Гай-Нижник// Гілея. Науковий вісник. – Випуск 125 (№10). – 2017. – С. 47–58.

3. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Болгарія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

4. Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Болгарією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

5. Договірно-правова база між Україною та Болгарією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

6. Славева К. Товарная структура внешней торговли с Украиной как фактор формирования отрицательного торгового сальдо / К.Славева // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 177–182.

7. Хитов М.М. Украина по стопам Болгарии – социально-экономический анализ и прогноз / М.Хітов // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Збірник наукових праць. – 2016. – № 31/1. – С. 114–120.

8. Глушков Х. Володимир Чорніі – изявен българист и автор на компетентно изследване «История Болгаріі» на украинский език /Х.Глушков// Списание «Епохи». Рецензии и отзиви. – 2008. – Том 16. – Брой 1. – С. 175–180.

9. Каковкіна О. Українська діаспора в розвитку українсько-болгарських відносин / О.Каковкіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Випуск 15. – 2010. – С.110–120.

10. Ганчев А. Бессарабские болгары, обучающиеся в Болгарии в поисках идентичности / А. Ганчев// Българите в Северното Причерноморите. Изследовнаия и материали. Том девети. – 2006. – С. 265–274; Ганчев О.І. Між Україною та Болгарією: навчальні настрої та студентські міграції болгарської молоді Південної Бессарабії / О.Ганчєв // Вісник ОНУ ім.. І.І.Мечникова. Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18, вип. 2. – Ч. І. – С. 201–210.

11. Нікон Н.Н. Адаптивно-інтегративні механізми функціонування болгарського етносу на півдні України: дис. канд. соціол. наук.: 22.00.04 / Нікон Наталія Олександрівна. – Одеса, 2012. – 244 с.

12. Васильєва А. До питання про чисельність болгар в Україні (за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.) /А.Васильєва // // Българите в Северното Причерноморите. Изследовнаия и материали. Том десети. – Одеса – Велико Търново, 2009. – С. 249–253.

13. Іванов Є. Болгарська діаспора півдня України в контексті болгарсько-українських відносин / Є.Іванов // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том десети. – Одеса – Велико Търново, 2009. – С. 239–247.

14. Грибкова И.К. Украина – Болгария: стратегическое партнерство или региональное сотрудничество? / И.Грибкова // Списание «Епохи». Докторантски изследования. – 2008. – Том 16. Брой 1. – С. 139–148.

15. Черник П. Особливості сучасних українсько-болгарських двосторонніх відносин / П.Черник, П.Лозинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія, соціологія, філософія». – 2009. – Вип. 13. – С. 244–248.

16. Тимошенко Ю.О. Українсько-болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття: автореф. дис.. на здобуття ступеню канд.. іст. наук: спец. 07.00.02 – «Всесвітня історія» /Ю.О.Тимошенко. – К., 2004. – 31 с.

17. Павленко В.І. Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Болгарії / В. Павленко, В. Бочарніков, С. Свєшніков // Наука і оборона. – 2014. – Вип. 4. – С. 11–19.

18. Балтажи М. Українсько-болгарські відносини: погляд у майбутнє [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

19. Політичні відносини між Україною та Болгарією. Історія двосторонніх відносин [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

20. Інформація про проведення в Україні 37-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС (30 червня – 2 липня 2011 р., м. Київ) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

21. Красімір Недлечев Мінчев: «Підтримка України з боку Болгарії» – логічне вираження нашої дружби [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://diplomat.media/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

22. Болгария никогда не признает аннексию Крыма и «референдумы» на Донбассе – Плевнелиев [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.krymr.com/ (дата обращения: 8 мая 2018 г.) – Название с экрана.

23. Офіційний портал Верховної Ради України. Всі публікації за січень 2004 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rada.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

24. Посольство України в Республіці Болгарія. Саміт Україна – ЄС, Київ, 19 грудня 2011 р. Спільна заява для преси [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

25. Ігор Прасолов зустрівся із послом Республіки Болгарія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

26. Угода про економічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

27. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне сприяння та захист інвестицій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

28. Торговельно-економічне співробітництво України та Республіки Болгарія (2000 – 1-й квартал 2009 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

29. В Одессе бизнесмены Украины и Болгарии собрались на бизнес-форум [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://topor.od.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

30. Товарообіг між Україною та Болгарією (2014 – 12 міс.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

31. Міжрегіональне співробітництво між Україною та Болгарією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

32. В Болгарію прибула група українських дітей вимушених переселенців та військовослужбовців-учасників АТО [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

33. На відпочинку та лікуванні у Болгарії побували вже близько 400 українських дітей і майже 40 поранених військових [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uacrisis.org/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

34. СБУ запобігла спробі поширення на Одещині «Народної Ради Бессарабії»: вилучено «конституцію» та «маніфест» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.

35. Филипенко А. Трансформация Причерноморья. Кто делает из Болгарии врага Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dsnews.ua/ (дата обращения: 7 мая 2018 г.) – Название с экрана.