Галина Мінгазутдінова. Основні напрямки сучасних українсько-болгарських відносин (1991 – 2018 рр.)

Галина Мінгазутдінова, к.і.н., історик Науково-дослідна частина Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

2018 рік знаменує собою соту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією. Протягом тривалого періоду новітньої історії взаємодії двох народів комунікація відбувалася в рамках російського контролю – Україна як соціалістична республіка (УРСР) та Болгарія як країна-член ОВД розбудовували відносини в рамках т.зв. «інтернаціональних зв’язків», і нарешті з 1991 р. Болгарія та Україна знову розпочинають втілювати двосторонні відносини в якості самостійних міжнародних акторів. Відтак тематикою пропонованого дослідження є різні аспекти сучасних українсько-болгарських відносин в різних сферах буття: політичних зносин, економічної співпраці, суспільної взаємодії. Увагу приділено таким видам двосторонніх відносин, як міжпарламентська співпраця, питання регіональної взаємодії та європейської інтеграції України, міжрегіональне співробітництво, становище болгарської діаспори в Україні та розвиток її зв’язків з Болгарією. Виокремлено новітній вид співпраці Болгарії та України в умовах російської агресії проти України – гуманітарній співпраці та реабілітації військових та жителів тимчасово окупованих територій. Підкреслено формування такого виду зовнішньої загрози українсько-болгарським відносинам, як спекуляція утисками прав національних меншин на території України. З’ясовано, що соціокультурне та економічне співробітництво України та Болгарії є найбільш продуктивним складником сучасних українсько-болгарських відносин.

Ключові слова

Україна, Болгарія, міжнародні відносини, економічна співпраця, суспільні відносини, політичний діалог.

Список використаних джерел та літератури
1. Петренко І.Є. Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918 – 1920 рр.) / І.Петренко// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. ХХХІХ. – 2014. – С. 113–115.
2. Гай-Нижник П.П. Українсько-болгарські міждержавні відносини: рік 1918-й / П.Гай-Нижник// Гілея. Науковий вісник. – Випуск 125 (№10). – 2017. – С. 47–58.
3. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Болгарія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/100_006 (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
4. Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Болгарією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/100_003 (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
5. Договірно-правова база між Україною та Болгарією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/legal-acts (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
6. Славева К. Товарная структура внешней торговли с Украиной как фактор формирования отрицательного торгового сальдо / К.Славева // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 177–182.
7. Хитов М.М. Украина по стопам Болгарии – социально-экономический анализ и прогноз / М.Хітов // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Збірник наукових праць. – 2016. – № 31/1. – С. 114–120.
8. Глушков Х. Володимир Чорніі – изявен българист и автор на компетентно изследване «История Болгаріі» на украинский език /Х.Глушков// Списание «Епохи». Рецензии и отзиви. – 2008. – Том 16. – Брой 1. – С. 175–180.
9. Каковкіна О. Українська діаспора в розвитку українсько-болгарських відносин / О.Каковкіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Випуск 15. – 2010. – С.110–120.
10. Ганчев А. Бессарабские болгары, обучающиеся в Болгарии в поисках идентичности / А. Ганчев// Българите в Северното Причерноморите. Изследовнаия и материали. Том девети. – 2006. – С. 265–274; Ганчев О.І. Між Україною та Болгарією: навчальні настрої та студентські міграції болгарської молоді Південної Бессарабії / О.Ганчєв // Вісник ОНУ ім.. І.І.Мечникова. Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18, вип. 2. – Ч. І. – С. 201–210.
11. Нікон Н.Н. Адаптивно-інтегративні механізми функціонування болгарського етносу на півдні України: дис. канд. соціол. наук.: 22.00.04 / Нікон Наталія Олександрівна. – Одеса, 2012. – 244 с.
12. Васильєва А. До питання про чисельність болгар в Україні (за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.) /А.Васильєва // // Българите в Северното Причерноморите. Изследовнаия и материали. Том десети. – Одеса – Велико Търново, 2009. – С. 249–253.
13. Іванов Є. Болгарська діаспора півдня України в контексті болгарсько-українських відносин / Є.Іванов // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том десети. – Одеса – Велико Търново, 2009. – С. 239–247.
14. Грибкова И.К. Украина – Болгария: стратегическое партнерство или региональное сотрудничество? / И.Грибкова // Списание «Епохи». Докторантски изследования. – 2008. – Том 16. Брой 1. – С. 139–148.
15. Черник П. Особливості сучасних українсько-болгарських двосторонніх відносин / П.Черник, П.Лозинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія, соціологія, філософія». – 2009. – Вип. 13. – С. 244–248.
16. Тимошенко Ю.О. Українсько-болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття: автореф. дис.. на здобуття ступеню канд.. іст. наук: спец. 07.00.02 – «Всесвітня історія» /Ю.О.Тимошенко. – К., 2004. – 31 с.
17. Павленко В.І. Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Болгарії / В. Павленко, В. Бочарніков, С. Свєшніков // Наука і оборона. – 2014. – Вип. 4. – С. 11–19.
18. Балтажи М. Українсько-болгарські відносини: погляд у майбутнє [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ukrajinsko-bolgarski-vidnosini-pogljad-u-maibutnje/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
19. Політичні відносини між Україною та Болгарією. Історія двосторонніх відносин [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/ukraine-bg/diplomacy (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
20. Інформація про проведення в Україні 37-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС (30 червня – 2 липня 2011 р., м. Київ) [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1325_37-th_PABSEC_Assembly_(report).htm (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
21. Красімір Недлечев Мінчев: «Підтримка України з боку Болгарії» – логічне вираження нашої дружби [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://diplomat.media/2017/08/17/krasimir-nedelchev-minchev-pidtrimka-ukra%D1%97ni-z-boku-bolgari%D1%97-logichne-virazhennya-nasho%D1%97-druzhbi/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
22. Болгария никогда не признает аннексию Крыма и «референдумы» на Донбассе – Плевнелиев [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.krymr.com/a/news/27114371.html (дата обращения: 8 мая 2018 г.) – Название с экрана.
23. Офіційний портал Верховної Ради України. Всі публікації за січень 2004 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rada.gov.ua/archive/2004/01?sort=asc&page_count=50 (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
24. Посольство України в Республіці Болгарія. Саміт Україна – ЄС, Київ, 19 грудня 2011 р. Спільна заява для преси [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/3474 (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
25. Ігор Прасолов зустрівся із послом Республіки Болгарія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=31382c46-6b8f-41ee-b8fa-41b30112eadc&title=IgorPrasolovZustrivsiaIzPoslomRespublikiBolgariia&isSpecial=true (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
26. Угода про економічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/100_082 (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
27. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне сприяння та захист інвестицій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_622 (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
28. Торговельно-економічне співробітництво України та Республіки Болгарія (2000 – 1-й квартал 2009 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_z_ukr/bul/1892.html (дата звернення: 8 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
29. В Одессе бизнесмены Украины и Болгарии собрались на бизнес-форум [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://topor.od.ua/v-odesse-biznesmen-ukrain-i-bolgarii-sobralisy-na-biznes-forum/ (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
30. Товарообіг між Україною та Болгарією (2014 – 12 міс.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_z_ukr/ukr/7459.html (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
31. Міжрегіональне співробітництво між Україною та Болгарією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/ukraine-bg/regions (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
32. В Болгарію прибула група українських дітей вимушених переселенців та військовослужбовців-учасників АТО [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39132-v-bolgariju-pribula-grupa-ukrajinsykih-ditej-vimushenih-pereselenciv-ta-vijsykovosluzhbovciv-uchasnikiv-ato (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
33. На відпочинку та лікуванні у Болгарії побували вже близько 400 українських дітей і майже 40 поранених військових [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uacrisis.org/ua/49266-49266 (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
34. СБУ запобігла спробі поширення на Одещині «Народної Ради Бессарабії»: вилучено «конституцію» та «маніфест» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/society/1090339-sbu-zapobigla-sprobi-poshirennya-na-odeschini-narodnoji-radi-bessarabiji-vilucheno-konstitutsiyu-ta-manifest-foto.html (дата звернення: 7 травня 2018 р.). – Назва з екрану.
35. Филипенко А. Трансформация Причерноморья. Кто делает из Болгарии врага Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dsnews.ua/world/transformatsiya-prichernomorya-3-bolgariya-slaboe-zveno–21082017220000 (дата обращения: 7 мая 2018 г.) – Название с экрана.

УДК 327 (447.7+497.2)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.116-138

Завантажити матеріал: