History of constitutional and legal traditions in the USA.

Victor Ladychenko

Sc. D. (Law), Professor, Head of the Department of International Law and Comparative Law, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

UDС 342.4(73).

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.156-160

Abstract

The development of constitutionalism in the United States is described in this article. The distribution of power by the US Constitution in 1787 is analyzed. Certain continuity of law from the time of the American Revolution to this day is noted. Founding fathers views of the value of the constitutional norms in the political development of the United States are shown.

Keywords

Constitution, USA, legal norm, constituent power.

Download the аrticle

References

  1. Chyrkin V.Ye. (1996) Porivnialne konstytutsiine pravo. Moskva: Manuskrypt. [in Ukrainian].
  2. Strashun B.A. (1996) Konstytutsiine (derzhavne) pravo zarubizhnykh krain: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vuziv ta fakultetiv. Moskva: BEK. [in Ukrainian].
  3. Kovalchuk V. (2008) Problema lehitymnosti derzhavnoi vlady v konteksti teorii narodovladdia. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 53(2). [in Ukrainian].
  4. Savchyn M.V. (2005) Konstytutsiinyi lad i Konstytutsiia: problema spivvidnoshennia ustanovchoi ta instytutsiinoi demokratii. Derzhava i pravo. 28. [in Ukrainian].
  5. Hamilton A. (1994) Federalist: Politychne esse A. Hamiltona, Dzh. Medisona i Dzh. Dzheia. Moskva: Vydavnycha hrupa «Prohress» – «Litera». [in Ukrainian].