Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії США

Ілля Гавриленко

Аспірант кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 327.8

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.59-70

Анотація

Стаття присвячена дослідженню публічної та культурної дипломатії США як специфічного засобу здійснення зовнішньої політики держави. Простежується виникнення та еволюція здійснення цієї діяльності Сполученими Штатами, визначаються специфічні риси. Особлива увага приділяється питанню ефективності публічної та культурної дипломатії США.

Ключові слова

США, публічна дипломатія, культурна дипломатія, м’яка сила. 

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Гуменюк Б. І. Сучасна дипломатична служба: Навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закл. / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. – К.: Либідь, 2001. – 254 с.
 2. Інформація про діяльність Відділу преси, освіти і культури [Електронний ресурс] / Посольство Сполучених Штатів Америки, Київ, Україна. – Режим доступу: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/
 3. Луценко А. В. «М’яка сила» в сучасній геополітиці: Монографія / А. В. Луценко, Г. А. Піскорська. – К., 2011. – 216 с.
 4. Манжулина О. Основы эффективности [Електронний ресурс] / О. Манжулина // Стратегия России. – № 3. – 2006. – Режим доступу: http://sr.fondedin.ru/
 5. Матвеев В. М. Дипломатическая служба США: Монография / В. М. Матвеев. – М.: Междунар. отношения, 1987. – 192 с.
 6. Розумюк В. Культурно-пропагандистський вимір сучасної зовнішньої політики США / В. Розумюк  // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів: Львівський національний політехнічний інститут, 2006. – Вип. 17. – С. 28–33.
 7. Тищенко-Тишковець О. М. Трансформація публічної дипломатії Сполучених Штатів Америки: від легітимізації «жорсткої сили» до побудови діалогу зі світом / О. М. Тищенко-Тишковець // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка». –2009. – № 4. – С. 28–32.
 8. Филимонов Г. «Мягкая сила» культурной дипломатии США: Монография. / Г. Филимонов. – М.: РУДН, 2010. – С. 105.
 9. Ширяев Б. А. Внешняя политика США. Принципы, механизмы, методы / Б. А. Ширяев / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Кафедра международных отношений. – 2-е изд. – СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2007. – 442 с.
 10. Cull N. The Future Of American Cultural Diplomacy [Електронний ресурс] / N. J. Cull / University of South California. – Режим доступу: http://uscpublicdiplomacy.org/
 11. Kiehl W. America’s Dialogue with the World. Washington [Електронний ресурс] / W.P.Kiehl (ed.). – DC: Public Diplomacy Council. – 2006. – Режим доступу: http://www.nyu.edu/
 12. Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs [Електронний ресурс] / U.S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/
 13. What is Public Diplomacy? [Електронний ресурс] / The USC Center on Public Diplomacy. – Режим доступу: http://uscpublicdiplomacy.org/