The retraining of the servicemen of the armed forces of Ukraine within the framework of the NATO-Ukraine program

Iryna Avtushenko

PhD (History), assistant professor National Transport University, Kyiv

UDС 94:355.291(477)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.99-112

Abstract

The reduction and reform of the Armed Forces of Ukraine has caused the social issues associated with adapting to the new living conditions and the activities of the servicemen dismissed from the military service to the reserve or retirement. During the period of transition from military life to civilian, many officers needed retraining for gaining new civilian specialties, which required financial support from the state. But the difficult situation in the country did not allow massively invest the budgetary funds needed to solve this issue. That is why the NATO’s support concerning the financing of programs aimed at social adaptation of servicemen dismissed from military service, as well as those included in the plan of dismissal from the Armed Forces of Ukraine, becomes dramatically important. In the years of independence, by means of these programs over 8 thousand servicemen have been retrained. For implementation of programs for the adaptation of servicemen all over the country, the centers for training of servicemen have been set up in the cities. Therefore these centers supported a large number of the dismissed servicemen or those who were to be dismissed, by giving them the opportunity to get a civilian specialty which was in demand in the labor market.

Key words

Servicemen, the NATO-Ukraine program, adaptation, the Armed Forces of Ukraine, training centers, employment.

Download the аrticle

References

 1. 2009 – perepidhotovka ta dopomoha u pratsevlashtuvanni zvilnenym viiskovosluzhbovtsyam (2009). Narodna armiia, 13 Bereznia, p. 3.
 2. BIDYUK, N.M. (2009) Socialno-adaptatsine profesine navchannya bezrobitnykh viiskovosluzhbovtsiv, zvilnenyx u zapas. Visnyk. Pedahohichni nauky. 147, p. 28–32.
 3. BURYAK, O.O.; HINEVSKYI, M.I. (2014) Socialna adaptatsia armii Ukrainy do novykh umov isnuvannia. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. 4(41), p. 160–166.
 4. Vidnosyny Ukraina-NATO v tsyfrakh i faktakh. [Online]. Avaliable from: http://www.sdfm.gov.ua/ [Accessed: 31th January, 2018].
 5. Kolyshni viiskovi proishly perepidhotovku za prohramoiu NATO-Ukraina [Online]. Avaliable from: http://primiske.com.ua/ [Accessed: 12th February, 2018].
 6. KORENCHUK, О. 2007 – perepidhotovka ta dopomoha u pratsevlashtuvanni zvilnenym viiskovosluzhbovtsyam Zbroynykh Syl Ukrainy. Kyiv.
 7. KRASYLSHCHYKOV, A.L. (2005) Socialna adaptatsia zvilnenykh u zapas viiskovosluzhbovtsiv (problemy ta dosvid yikh vyrishennia v Ukrainy ta zarubizhnykh krayinakh). Demohrafiia ta socialna ekonomika. Naukovo-ekonomichnyi ta suspilno-politychnyi zhurnal. 2, p. 117–125.
 8. LAZAREV, V.V. (2005) Problemy socialnoyi adaptatsii zvilnenykh viiskovosluzhbovtsiv (yikhnikh rodyn). Stratehichna panorama. 1, p. 130–138.
 9. HRABOVENKO, I.M. (ed.) (2012) Parlamentski slukhannia «Pro stan ta perspektyvy rozvytku voyennoyi orhanizatsii ta sektoru bezpeky Ukrainy». Kyiv: Parlamentske vydavnytsvo.
 10. Zakon Ukrainy № 2011-XII vid 20 hrudnia 1991 r. Pro socialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv i chleniv yikh simey (1991). [Online]. Avaliable from: http://zakon2.rada.gov.ua/ [Accessed: 10th January, 2018].
 11. Prohrama NATO-Ukraina z perepidhotovky ta socialnoyi adaptatscii viiskovosluzhbovtsiv [Online]. Avaliable from: http://www.msp.gov.ua/ [Accessed: 30th January, 2018].
 12. Rezultaty diialnosti Khmelnytskoho centru perepidhotovky ta socialnoyi adaptatscii v 2009-2013. Kharkivskyi rehion [Online]. Avaliable from: http://retrain.km.ua/ [Accessed: 30th November, 2017].
 13. Socialna adaptatsciia viiskovosluzhbovtsiv [Online]. Avaliable from: http://www.mipk.kharkiv.edu/ [Accessed: 31 Sichnia 2018].
 14. TANASIICHUK, O. Ukrainski viiskovi otrymuiut tsyvilni spetsialnosti. (2000). Narodna armiia, 14 Chervnia, p. 5.
 15. Centralnyi derzhavnyj arkhiv vyshhykh orhaniv vlady Ukrainy, m. Kyiv, fond 5246, opis 1, sprava 18, 140 ark.
 16. SHHERBININ, O. (2009) Socialna polityka chy socialnyi populizm? Viisko Ukrainy. 11(113), p. 14–16.