Ідеологія європейської єдності в 1923–1932 р.

Леся Гончаренко

Кандидат історичних наук, доцент кафедри права та міжнародних відносин навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Ірина Голуб

Студентка 5 курсу навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

УДК 94:329.733(4)”1923/1932”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.05.6-19

Анотація

У статті аналізуються основні положення пан’європейських проектів Р.Куденхове-Калергі та А.Бріана, які сформували основу ідеології європейської єдності в міжвоєнний період. На основі даних проектів розглядається теоретичне підґрунтя майбутніх інтеграційних процесів та їх практичне значення в майбутньому створенні органів влади європейських об’єднань. Розкривається суть ідей європейської єдності та їх донесення до європейського соціуму. Досліджуються основні причини зародження об’єднавчих ідей на Європейському континенті. Особлива увага звертається на розуміння сутності європейського об’єднання, обґрунтування його необхідності. Аналізуються зміст інтеграційних проектів Р.Куденхове-Калергі та А.Бріана та їх основоположне значення в формулюванні понятійного апарату інтеграційного об’єднання та основних цілей майбутнього об’єднання. Висвітлюється негативна реакція європейських владних еліт на дані ідеї та пояснюються причини такого ставлення.

Робиться висновок про те, що ідеологи європейської єдності Р.Куденхове-Калергі та А.Бріан створили проекти альтернативного влаштування післявоєнної Європи, головною метою яких було досягнення гарантованого миру та процвітання європейських країн, але через об’єктивні історичні обставини (поширення ідей реваншизму, фашизму та підготовку країн до Другої світової війни) дані ідеї були несвоєчасними, а тому відстроченими на декілька десятиліть.

Ключові слова

Європейська єдність, пан’європеїзм, Перша світова війна, міжвоєнний період, інтеграція, Р.Куденхове-Калергі, А.Бріан.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Bingham A. The united states of Europe [Електронний ресурс] / A. Bingham. – Режим доступу: amazon.com/ (дата звернення: 8 листопада 2016 р.) – Назва з екрану.
 2. Pegg C.H. Evolution of the European Idea, 1914–1932 [Електронний ресурс] / C.H. Pegg. – Режим доступу: questia.com/ (дата звернення: 10 листопада 2016 р.) – Назва з екрану.
 3. Лоссовски П. Традиция единства Европы: межвоенный период / П. Лоссовски // Журнал Польского института международных дел. Т. 2. – 2002. – № 3(4). – С. 74–91.
 4. Hewitson M. Europe in Crisis: Intellectuals and the European Idea, 1917-1957 / M. Hewitson. – Oxford: Berghahn, 2012. – 350 р.
 5. Устрялов Н.В. Проблема Пан-Европы / Н.В. Устрялов. – Харбин: Типография КВЖД, 1929. – 17 с.
 6. Панарина Е.А. Развитие идеи европейской интеграции в первой половине ХХ века: автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. истор. наук: 07.00.03/ Елена Александровна Панарина. – Ставрополь, 2006. – 18 с.
 7. Газін В.П. Проблема німецько-французького примирення після Першої світової війни: історичний вимір (2008) [ Електронний ресурс] / В.П. Газін – Режим доступу: nbuv.gov.ua (дата звернення: 10 листопада 2016 р.) – Назва з екрану.
 8. Корочанська А.О. «Ініціатива Бріана» на рубежі 1920-1930-х рр. як етап у формуванні наднаціональної свідомості в Європі / А.О. Корочанська. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 40. – С. 30 –313.
 9. Корочанська А.О. Пан’європейський проект Р. Куденхове-Калергі у 1920-1930-ті рр.: аналіз основних положень / А.О.Корочанська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 36. – С. 290 – 302.
 10. Мартинов А. «Пан’Європа» Ріхарда Куденхова-Калергі та започаткування процесу європейської інтеграції // Європейські історичні студії. – 2016. – №3. – С. 69–91. [Електронний ресурс] / А. Мартинов. – Режим доступу: eustudies.history.knu.ua/ (дата звернення: 10 листопада 2016 р.) – Назва з екрану.
 11. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до європейського Союзу: монографія / І.В. Яковюк, Т.М. Анакіна, О.Я. Трагнюк, Т.В. Комарова; за ред. І.В. Яковюка. – К.: Ред. журн. «Право України», 2012. – 208 с.
 12. Эррио Э. Из пришлого: Между двумя войнами 1914-1936 [Електронний ресурс] / Эррио Э. – Режим доступу: profilib.com/ (дата звернення: 9 листопада 2016 р.) – Назва з екрану.
 13. Куденхове-Калерги Р.Н. Пан-Европа /  Р.Н. Куденхове-Калерги; [отв. ред. Е. Айзпурвит]. – М.: Вита Планетаре, 2006. – 120 с.
 14. Coudenhove-Kalergi R. Held oder Heiliger [Електронний ресурс] / R. Coudenhove-Kalergi – Режим доступу: www.nadirkitap.com/l (дата звернення: 9 листопада 2016 р.) – Назва з екрану.