LANGUAGE POLICY IN THE USSR IN THE FIELD OF EDUCATION (1960s–1980s)

Valentyna Molotkina,

Dr. Habil. (History), Professor,

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine

Inna Levchenko,

Dr. Habil. (History), Professor,

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine

Iryna Berezanska,

(PhD) History, Associate Professor,

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine

 

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2023.24.5

 

Abstract. The article highlights the peculiarities of language policy in education during the period of «stagnation». The author analyzes the legal acts related to the process of Russification of school education, in particular, the Resolution «On Further Improvement of Learning and Teaching of the Russian Language in the Union Republics» of June 1, 1978, the USSR Law «Fundamentals of the Legislation of the Union of the Soviet Socialist Republics and the Union Republics on Public Education» of July 19, 1973, the Resolution of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR «On Additional Measures to Improve the Teaching of the Russian Language in National Secondary Schools» of May 26, 1983, etc. The state educational policy of the Soviet government contributed to an increase in the number of Russian-language schools and classes for in-depth study of the Russian language, the establishment of allowances for Russian language teachers, the introduction of advanced training courses for Russian language teachers, and an increase in the number of textbooks on academic subjects written in Russian.

The author traces the dynamics of the number of schools with one and two languages of instruction in the Ukrainian SSR during the 1959-1965 academic years. The analysis of the number of schools with one language of instruction during the mentioned period shows a decrease in the number of schools with Ukrainian as the language of instruction by 1725 units. As for the schools with Ukrainian-Russian language of instruction, there was a tendency to increase them by 107 units, and the number of schools with Russian-Ukrainian language of instruction increased by 73 units.

It was found that the Russification of the educational process also took place in higher education. It was accompanied by the teaching of academic subjects in Russian, the dissemination of Russian-language literature, and the conduct of admission campaigns mainly in Russian.

In spite of Russification and assimilation, prominent figures of the national liberation movement campaigned by distributing leaflets among the population, in which they opposed the reduction of Ukrainian-language educational institutions and pressure on the Ukrainian language. In response, the Soviet leadership took measures aimed at persecuting and eliminating active public figures.

The Russification policy of the Soviet authorities in the field of education led to a national and cultural upsurge of student youth, who, despite the threat of persecution, distributed self-published literature among the general Ukrainian population, which truthfully covered the Russification policy of the Soviet leadership, the assimilation of the cultural and spiritual values of the Ukrainian people.

Key words: language policy, Russification, higher education, Soviet authorities, school education, totalitarian regime, period of «stagnation».

 

Submitted 27.09.2022


Download


References:

 1. Bazhan,H. (2008). Narostannia oporu politytsi rusyfikatsii v Ukrainskii RSR u druhii polovyni 1950-kh – 1960-kh rr. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal,5, 147–159. [in Ukrainian].
 2. Brekhunets, (2016). Osvita v umovakh komandno-administratyvnoi systemy Ukrainy v 60–80-i rr. KhKh st.: istoriohrafiia. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: zb. naukovykh statei, 38, 156–163. [in Ukrainian].
 3. Kahanov, (2019). Konstruiuvannia «radianskoi liudyny» (1953–1991): ukrainska versiia. Zaporizhzhia : Inter-M. [in Ukrainian].
 4. Kalakura, O. (2017). Komunizatsiia osvitno-kulturnykh protsesiv u Halychyni yak zasib denatsionalizatsii kraiu. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh vidnosyn I. F. Kurasa NAN Ukrainy,1 (87),12– [in Ukrainian].
 5. Kindrachuk, (2016). Natsionalne ponevolennia ukraintsiv v umovakh rusyfikatsii movno-kulturnoho prostoru URSR: 60-70-ti roky XX st. Skhid, 2, 48–53. [in Ukrainian].
 6. Liubar, O., Stelmakhovych, M., & Fedorenko, D. (2003). Istoriia ukrainskoi shkoly i pedahohiky (O. O. Liubara, Ed.). K.: T-vo «Znannia», KOO. [in Ukrainian].
 7. Molotkina, V. (2022). Osoblyvosti movnoi polityky radianskoi vlady v Ukraini: sotsiokulturnyi aspekt. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia, 15, 82–105. [in Ukrainian].
 8. Nikiliev, O. (2021). Ukraina u konteksti movnoi polityky derzhavy seredyny 1940-kh − kintsia 1980-kh rr. (na prykladi Dnipropetrovshchyny). Hrani, 24 (1).,46–64. [in Ukrainian].
 9. Novorodovska, N. (2020). Naukovo-osvitni protsesy na terytorii URSR u 1960-1980-kh rr. cherez pryzmu sotsiokulturnykh zmin u movnii sferi. Chasopys ukrainskoi istorii, 41,16–23. [in Ukrainian].
 10. Novorodovska, N. (2019). Presa ta zhurnalna periodyka na terytorii URSR v 1970-kh na pochatku 1980-kh rr.: sotsiokulturnyi analiz. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: zb. nauk. Statei, 45, 67–75. [in Ukrainian].
 11. Novorodovska, N. (2021). Rehionalni osoblyvosti movnykh protsesiv na terytorii URSR u 1960-ti – 1980-ti rr. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia, 13, 160–184. [in Ukrainian].
 12. Renchka, I. (2020). Ukrainska mova v natsionalno-vyzvolnomu rusi v Ukraini 1960–1980-kh rokiv. «International journal of philology», 11 (3), 118–126. [in Ukrainian].
 13. Tkachenko, V. (2019). Tendentsii rozvytku shkilnoi movnoi osvity v Ukraini (1959–2013 rr.). [Dys. kand. ped. nauk]. Kherson, Ternopil. [in Ukrainian].
 14. Honcharenko, O.M., Demianenko B.L., Isaikina O.D., Lukashevych O.M., Michuda V.V., Nahaiko T.Yu. , Potapenko Ya.O. , & Tarapon O.A. (2014). Ukrainske suspilstvo v umovakh radianskoho ladu: povsiakdennyi vymir (V.P. Kotsur, Ed.). Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Lukashevych O.M. [in Ukrainian].
 15. Shevchenko, S. (2014). Rozvytok shkil natsionalnykh menshyn u konteksti dyferentsiatsii zahalnoi serednoi osvity v URSR (70–80-ti roky XX st.). Retrieved from:https://lib.iitta.gov.ua/707451/7/%D0%A1.%D0%9C.%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_2014.pdf [in Ukrainian].
 16. Yarmolenko, M. (2013). Movna polityka v URSR u 40–80-kh rokakh XX stolittia. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnopolitychnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 3, 365–377. [in Ukrainian].