Фердинанд Лассаль та загальний німецький робітничий союз

Наталія Папенко

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УДК 94 (430): 929 Ф. Лассаль

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.261-278

Анотація

В статті розглядається діяльність одного із представників німецького соціалістичного руху – Фердинанда Лассаля. Історична постать цього діяча нерозривно пов’язана з історією робітничого руху Німеччини, створенням першої самостійної робітничої організації – Загального німецького робітничого союзу (1863). Історичний образ Ф. Лассаля довгий час висвітлювався істориками однобічно, крізь призму ідейних та особистих розбіжностей з К. Марксом і Ф. Енгельсом. На відміну від К. Маркса, для якого держава, її структури були лише надбудовою, тобто соціально-економічною основою. Для Ф. Лассаля розвиток суспільної формації – природно-історичний процес. Якщо К. Маркс робив ставку на революцію, яка повинна була знищити внутрішні протиріччя суспільства, то Ф. Лассаль робить ставку на парламентську боротьбу, яка, на його думку, відкриє шлях до демократичних перетворень в суспільстві.

Ф. Лассаль залишається яскравою, талановитою і суперечливою особистістю. Власне, усе його життя та діяльність постійно будуть викликати інтерес у дослідників.

Усе своє життя він наполегливо виступав за загальне, рівне, пряме виборче право, яке, як він вважав, знищить усілякі негаразди капіталістичного суспільства та сприятиме побудові демократичного світу. Його приваблювала ідея республіки, демократичної правової держави. Ф. Лассаль вивчав проблеми держави та влади, наголошував на значенні політичних інститутів, ролі людського фактору в історії. Вважав, що конституція – відображення співвідношення сил в боротьбі за владу. Тому шляхом агітації, пропаганди демократичних ідей він намагався активізувати, згуртувати німецький робітничий рух.

До поч. 60-х р. ХІХ ст. він був прибічником демократичної правової держави з республіканською формою правління. В другій пол. 60-х р. ХІХ ст. він відстоював ідеї “соціальної монархії”. За часи його президентства у Загальному німецькому робітничому союзі характерними рисами його діяльності були принципи авторитаризму. Створений ним Загальний німецький робітничий союз сприяв заснуванню соціал-демократичної партії Німеччини.

Ключові слова

Лассальянство, загальне виборче право, республіка, ліберали, прогресисти.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Anders K. “Die Ersten Hundert Jahre. Zur geschichte einer demokratischen Partei. / K. Anders. – Hannover, 1963. – 320 s.; Onken H. Lassale. / H. Onken. – Berlin., 1960. – 380 s.

2. Меринг Ф. История германской социал-демократии / Ф. Меринг [в 4 т.]. – М.: ГИЗ,1922. – Т.2. – 346 с.

3. Савельев П. Ю. П.Б. Аксельрод: человек и политик / П. Савельев // Новая и новейшая история. – 1998. – №2. – С.102-122.

4. Дживилеговъ А.К. История современной Германии / А. Дживилеговъ. – СПб.:Издание Акц. Общ. Брокгауз – Ефронч, 1908. – Гл.5. – С.1-12.

5. Воробьева А.К. Из истории рабочего движения Германии и борьбы Маркса и Энгельса против Лассаля и лассальянства в 1862-1864гг. / А. Воробьева // Из истории борьбы Маркса и Энгельса за пролетарскую партию. Сб. статей. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 246-360.

6. Лассаль Ф. О программе работников / Ф. Лассаль.- М: ГИЗ,1920. – 136 с.

7. Лассаль Ф. Капитал и труд / Ф. Лассаль [в 3 т.]. – СПб.: Изд-во «Круг»,1908. – Т. 3. – С. 38-201.

8. Oncken H. Lassalle: Eine Politische Biographie / H. Oncken. – Stuttgart / Berlin: Deutsche Verlags. – Anstalt, 1960. – 380 s.

9. Плеханов Г. В. Фердинанд Лассаль. Его жизнь и деятельность / Г. Плеханов [в 5 т.]. – М.:ГИЗ,1923. – Т.4. – С. 5-52.

10. Виноградская П. Фердинанд Лассаль / П. Виноградская. – М.–Л.:Книга, 1926. – 216 с.

11. Либкнехт В. Доклад о рабочем движении в Германии (сент. 1865г.) / В.Либкнехт // Вопросы истории КПСС. – М., 1961. – № 2. – С. 4-10.

12. Бебель А. Из моей жизни / А.Бебель. – М.: Госполитиздат, 1963. – 800 с.