Британсько-французько-радянські переговори 1939 р.: нереалізована спроба створення системи колективної безпеки у Європі

Олег Машевський

Д.і.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тарас Ткачук

Магістр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(44+410+470)«1939»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.151-175

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних підходів до розгляду однієї з ключових подій у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни – британсько-французько-радянським переговорів у Москві влітку 1939 року. Зокрема, переосмислено усталені стереотипи, які склалися у радянській та сучасній російській історіографії, що пакт Молотова-Ріббентропа став можливим лише через нерішучість країн Заходу щодо укладення військової конвенції з СРСР. Розглянуто також інші історіографічні позиції, які характеризуються перекладанням повної провини за зрив спроби створення системи колективної безпеки у Європі лише на Радянський Союз. Тому у даній статті проаналізовано всі обставини ведення тристоронніх переговорів у Москві, за допомогою документального матеріалу проведено комплексне дослідження всіх факторів, які вплинули на їх зрив.

Обстоюється думка, що є недоцільним звинувачувати за невдачу британсько-французько-радянських переговорів лише одну із сторін: потрібно враховувати сукупність як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників, які так чи інакше впливали на загальну геополітичну ситуацію улітку 1939 р. У цьому сенсі необхідно відзначити дипломатичну перемогу німецького канцлера А. Гітлера, який успішно зіграв на протиріччях трьох держав, уникнувши таким чином на початку війни однієї з ключових помилок Першої світової війни – військових дій на двох фронтах.

Ключові слова

Друга світова війна, британсько-французько-радянські переговори, колективна безпека, пакт Молотова-Ріббентропа.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Beloff M. The Foreign Policy of Soviet Russia. – Vol. 2. 1936 – 1941. / M.Beloff. – N. Y.: Oxford University Press, 1949. – 434 р.

2. Churchill W. The Second World War. Vol. I: The Gathering Storm / W.Churchill. – L.: Guild Publishing, 1985. – 336 р.

3. Documents on British Foreign Policy (DBFP) 1919 – 1939. Third series. Vol. VІ. – L.: Her Majesty’s Stationery Office, 1953. – 789 р.

4. Documents on British Foreign Policy (DBFP) 1919 – 1939. Third series. Vol. VІІ. – L.: Her Majesty’s Stationery Office, 1954. – 633 p.

5. Documents on British Foreign Policy (DBFP) 1919 – 1939. Third series. Vol. V. – L.: Her Majesty’s Stationery Office, 1952. – 756 p.

6. Kissinger H. Diplomacy / H.Kissinger. – N. Y.: Simon & Schuster, 1994. – 912 р.

7. Kеnnаn G. American Diplomacy. 1900 – 1950 / G.Kennan. – Ch.: University Press, 1951. – 154 p.

8. Langer W. L.The Challenge to Isolation, 1937 – 1940. Vol. 2 / W.Langer, S. Gleason. – N. Y.: Harper & Row, 1964. – 794 р.

9. Macleod I. Neville Chamberlain / I. Macleod. – N. Y.: Atheneum, 1962. – 319 р.

10. Shirer W. The Rise and Fall of the Third Reich / W.Shirer. – N. Y.: Simon & Schuster, 1990. – 1249 р.

11. The Italo-German Alliance, May 22, 1939 [Electronic Resource]. – Mode of Access: https://astro.temple.edu/ – Last Access: 11.07.2018. – Title from the Screen.

12. Watt D. C. How War Came. The Immediate Origins of the Second World War, 1938 – 1939 / D.Watt. – L.: Longman, 1989. – 736 p.

13. Всемирная история в 24 т. Т. 23. Вторая мировая война / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Современный литератор, 1999. – 592 с.

14. Год кризиса 1938 – 1939. Документы и материалы: в 2 томах. – Т. 1. (29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г.) / Под ред. Л. Ф. Ильчева. – М.: Политиздат, 1990. – 560 с.

15. Год кризиса 1938 – 1939. Документы и материалы: в 2 томах. – Т. 2. (1 июня – 4 сентября 1939 г.) / Под ред. А. П. Бондаренко. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с.

16. Документы внешней политики СССР: в 24 томах. – Т. 22, кн. 1 (1 января – 31 августа 1939 г.) / Под ред. В. Г. Комплектова, Ю. К. Алексеева. – М.: Международные отношения, 1992. – 712 c.

17. Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937 – 1939: в 2-х томах. – Т. 2 (январь – август 1939 г.) / Под ред. А. П. Бондаренко, И. Н. Земскова. – М.: Политиздат, 1981. – 415 с.

18. История дипломатии. – Т. 3 / Под ред. А. А. Громыко. – М.: Изд. полит. литературы, 1965. – 832 c.

19. История дипломатии. – Т. 3. Дипломатия в период подготовки Второй мировой войны (1919 – 1939 гг.) / Под ред. В. П. Потемкина. – М: Гос. изд. полит. литературы, 1945. – 882 c.

20. История международных отношений: В трех томах. – Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. – М.: АСТ-Пресс, 2012. – 496 с.

21. История США (в 4-х томах). Т. 3 / Под ред. Г. Н. Севостьянова. – М.: Наука, 1985. – 747 c.

22. Майский И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925 – 1945 гг / И. Майский. – Ташкент: Узбекистан, 1980. – 672 с.

23. Манфред А. История Франции. Т. 3 / А. Манфред. – М.: Наука, 1973. – 600 c.

24. Память нужна живым: всероссийский сборник научных и научно-публицистических статей / Под ред. О. В. Милаевой, О. В. Черновой. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2015. – 196 с.

25. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

26. Сидоров А. Ю. История международных отношений. 1918 – 1939 гг.: Учебник / А. Сидоров, Н. Клеймёнова. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 640 с.

27. СССР – Германия 1939. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г. / Состав. Ю. Фельштинский. – Вильнюс: Мокслас, 1989. – 156 с.

28. Трофимович Л. В. Англо-франко-радянські переговори у серпні 1939 р. та їх український сюжет / Л. В. Трофимович // Військово-науковий вісник. – Львів: АСВ, 2012. – Вип. 18. – С. 328-338.

29. Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии 1938 – 1939 / И. Фляйшхауэр. – М.: Прогресс, 1991. – 480 с.

30. Шубин А. В. На пути к пакту 1939 года: сложности и противоречия советско-германского сближения / А. Шубин // Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/ – Дата обращения: 10.07.2018. – Название с экрана.