Проблема терору в контексті актуальних акцентів сучасного цивілізаційного розвитку

Олена Петасюк

Кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 930.1 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.208-233

Анотація

У статті цілісно та всебічно розглядається теоретичний ґрунт проблеми терору; передусім джерела та наслідки радянського терору. Особлива увага звертається на історико-психологічні риси головних ініціаторів,  ідеологів і практиків терору, виносяться уроки для сучасності.

Ключові слова

Радянський терор, масовий терор, державний терор, репресії, більшовизм, тоталітарний психотип.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Маркус В. і Р. М. Терор / В. Маркус, М. Р. // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. 8. / Гол. ред. В. Кубійович. – Вид-во «Молоде життя», 1976., Репринт. вид. Львів, 2000. – 3199 с.
 2. Винниченко І. І. Україна 1920 – 1980-х: депортації, заслання, вислання / І. І. Винниченко. – К.: Рада, 1994. – 126 с.
 3. Наймарк Н. Н. Геноциди Сталіна / Н. Н. Наймарк / Пер. з англ. В. Старка. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.
 4. Карлтон Д. Тероризм / Д. Карлтон // Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 789 с.
 5. Останні таємниці більшовицького вождя. Інтерв’ю з Д. Волкогоновим // Україна. Європа. Світ. – 1995. – 12-19 липня.
 6. Конквест Р. Большой террор. Книга I, II. [Електронний ресурс] / Р. Конквест. – Режим доступу: http://www.ereading.club/; http://www.ereading.club; Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репресии. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.e-reading.club/ .
 7. Трубайчук А. Ф. Брудершафт двох диктаторів / А. Ф. Трубайчук. – К. Асоціація істориків «Істина», 1993. – 336 с.
 8. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953: Суспільно-політичний та історико – правовий аналіз / І. Г. Білас: У 2 кн. Кн.1. – К: Либідь – Військо України, 1994. – 432 с.
 9. Поликарпов В. Чудовищный «урожай» / В. Поликарпов // Вечерние вести. – 2001. – 20 ноября.
 10. «Засвіти свічку» – буклет Українського ін-ту національної пам’яті. – 2007 – 24 листопада; Петасюк І. Голодомор 1932-1933 років в країні мовою документів (типологія, методика підрахунків жертв) / І. Петасюк // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 21-22 березня 2013 р., НАУ – К.: НАУ, 2013. – 174 с.
 11. Сталін Й. Питання ленінізму / Й. Сталін. – Видання одиннадцяте. – К.: Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 516 с.
 12. Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921 – 1933 роках / В. Улянич. – К.: МАУП, 2004. – 84 с.
 13. Хомізурі Г. П. Ленін про терор (цитати без коментарів) [Електронний ресурc] / Г. П. Хомізурі. – Режим доступу: http://scisne.net/.
 14. Шаповал Ю. І. Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії /     Ю. І. Шаповал. – К.: Наукова думка, 1993. – 349 с.
 15. Баберовски Й. Красный террор: История сталинизма / Й. Баберовски / Пер. с нем. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН);  Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2007. – 278 с.
 16. Лури Р. Сталин. Автобиография / Р. Лури. – М.: ИП Богат, 2007. – 304 с.
 17. Верт Н. История советского государства. 1900 – 1991 / Н. Верт / Пер. с фр. – М.: Прогресс: Прогресс-Академия, 1992. – 480 с.
 18. Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція (20 – 30 роки) / Г. В. Касьянов, В. М. Даниленко. – К.: Наук. думка, 1991. – 96 с.
 19. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) / О. Донченко,           Ю. Романенко: Монографія. – К.: Либідь, 2001. – 334 с.
 20. Темко Г. Д. Третій Рим: імперія проти України. Історико-політичний нарис / Г. Д. Темко. – К.: Міжн. агенція «BeeZone», 2004. – 352 с.
 21. Бунич И. Л. Золото партии: Историческая хроника / И. Л. Бунич. – СПб.: Фирма «Шанс», 1992. – 320 с.