Відносини між УНР і країнами Антанти у грудні 1917 – березні 1918 р.: криза міжнародної правосуб’єктності України

Павло Сацький

Кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УДК 94(477:4)”1917″/1918

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.07.103-124

Анотація

На основі архівних матеріалів здійснено дослідження відносин між УНР і країнами, котрі були союзниками по блоку Антанта у Першій світовій війні, зокрема із Францією. Досліджено систему відносин інституцій УНР із представниками країн Антанти у Києві, проте, аналіз відносин проведено у контексті подій, що відбувалися у європейській системі взаємин в цілому. Зокрема, досліджено роботу представника Франції у Києві генерала Ж. Табуї, спрямовану на налагодження системних відносин із Генеральним Секретаріатом УНР. Проте, автор виявляє, що діяльність Ж. Табуї в Києві була спрямованою на стримування діяльності УНР, спрямованої на досягнення сепаратної угоди із країнами Четвертного союзу, а також на створення в Україні ситуації політичної непевності, яка мала стримувати командування німецько-австрійських військ від переміщення військ із «української» ділянки Східного фронту на інші ділянки. Генерал Ж. Табуї проводив також активну роботу із національними організаціями в Україні, які було утворено із військовополонених громадян австро-угорської й німецької армій польської, чеської й словацької національностей. Після укладення Брест-Литовського мирного договору і звільнення Києва від більшовицьких військ Рада Народних міністрів УНР виявила явно вороже ставлення до місій країн Антанти в Києві. Зокрема, окремі українські урядовці висловили звинувачення щодо участі французької місії у створення становища анархії в Україні й підривній роботі, а також у згоді їх із більшовиками. Також, в Раді Народних міністрів було висловлено позицію, що оскільки для України участь у Першій світовій війні завершилась, а країнами Антанти УНР не визнано, то перебування представників цих держав у Києві є недоцільним. Таким чином, Рада Народних міністрів УНР і командування німецькими військами в Україні поставили вимогу до представників країн Антанти залишити територію України. Отже, УНР вимушено поставила себе у становище фактичного колабораціоністського уряду, який на вимогу окупаційних військ змушений був видворити місії країн Антанти, яке було політично невигідним порівняно зі становищем Уряду Радянської Росії.

Ключові слова

Генеральний Секретаріат УНР, Ж. Табуї, Антанта.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Косик В. Франція та Україна. Становлення української дипломатії (березень 1917 – лютий 1918) / В. Косик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. ‒ 264 с.

2. Дацків І. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917-1923 рр.): автореф. дис. д-ра іст. наук : 07.00.02 / І. Дацків; Дипломатична академія України при МЗС України. Київ, 2010. – 36 с.

3. Михутина И. Украинский Брестский мир. Путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством Украинской центральной рады / И. Михутина. – М.: Издательство “Европа”, 2007. – 288 с.

4. Городня Н. Д. Політика держав Антанти і США щодо державності України у 1917–1919 рр.: Дис. канд. іст. наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Наталія Данилівна Городня. – К., 1996. – 222 с.

5. Резолюція Української Центральної Ради у справі миру. 21.ХІ.1917 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 2592, оп. 1, спр. 118.

6. Ллойд-Джордж Д. Военные мемуары / [Пер. с англ. П. Звавича]. / Д. Ллойд-Джордж. – Т. 5. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938. – 368 с.

7. Фош Ф. Воспоминания (война 1914-1918 гг.) / Ф. Фош. ‒ М.: Государственное Военное Издательство наркомата Обороны Союза ССР, 1939. – 432 с.

8. Договор о перемирии между армиями русского Западного фронта и германськими армиями, действующими против означенного фронта. 21 ноября  (4 декабря) 1917 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. Сборник документов / [Ред. Дёрнберг и др.]– М.: Политиздат, 1968. – Т. 1. – C. 17-19.

9. Манифест к Украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде. 5 (18) декабря 1917 г. // Ленин В. Полное собрание сочинений / В. Ленин. ‒ М.: Издательство политической литературы, 1974. – Т. 35. – C. 143-145.

10. Лист Комісара Французької Республіки генерала Табуї до п. Генерального Секретаря Справ Закордонних в справі повідомлення про заснування в Києві антантського комітету націй пригнічених Німецьким і Австро-Угорським імперіалізмом від 22/ХІІ (4/І) 1917 року // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 3, спр. 3.

11. Письмо представителя Польского совета Межпартийного объединения Ю. Велёвейского члену этого совета С. Грабскому о политической деятельности польских национал-демократов на Украине. Киев, 26 ноября (9 декабря) 1917 г. // Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Том І: фехраль 1917 г. – ноябрь 1918 г. / [Под ред. С. Вроньский и др.] – М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. – C. 174-178.

12. Генерал Табуи, комиссар Французской Республики при правительстве Украинской Республики государственному правительственному секретарю иностранных дел Украинской Республики (переклад ноти – П. С.). Киев, 29/11 января 1918 г. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 3, спр. 3.

13. Журнал №14 засідання Ради Народніх Міністрів 30 січня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

14. Журнал №15 засідання Ради Народніх Міністрів 31 січня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

15. Журнал №17 засідання Ради Народніх Міністрів 8лютого 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

16. Журнал №18 засідання Ради Народніх Міністрів 9 лютого 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

17. Журнал №19 засідання Ради Народніх Міністрів 10 лютого 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

18. Журнал №27 засідання Ради Народніх Міністрів 9 березня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

19. Журнал № (нерозбірливо – П. С.) засідання Ради Народніх Міністрів 12 березня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

20. Журнал №22 засідання Ради Народніх Міністрів 14 лютого 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

21. Генеральному Секретарству Військових Справ (від – П. С.) Генерального Секретарства Земельних Справ. 21 листопада 1917 р. // ЦДАВО України, ф. 811, оп. 1, спр. 4.

22. Журнал №30 засідання Ради Народніх Міністрів 13 березня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

23. Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел АвстроВенгрии /О.Чернин. ‒ С.-Пб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. ‒ 517 с.