Public and cultural diplomacy of the United States

Illya Gavrylevko

Postgraduate student of Department of International Organizations and Diplomatic Service, Institute of international relations, Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 327.8

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.59-70

Abstract

The paper deals with public and cultural diplomacy of the United States, which are regarded as a specific foreign policy tool. The author traces back the introduction of such practice by the United States and its evolution, and also distinguishes their features. Special attention is being paid to the issue of effectiveness of the U.S. public and cultural diplomacy.

Keywords

United States, public diplomacy, cultural diplomacy, soft power.

Download the аrticle

References

 1. Humeniuk B.I., Shcherba O.V. (2001) Suchasna dyplomatychna sluzhba. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].
 2. Informatsiia pro diialnist Viddilu presy, osvity i kultury. Posolstvo Spoluchenykh Shtativ Ameryky, Kyiv, Ukraina. [Online]. Avaliable from: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov. [in Ukrainian].
 3. Lutsenko A.V., Piskorska H.A (2011) «Miaka syla» v suchasnii heopolitytsi. Kyiv. [in Ukrainian].
 4. Manzhulina O. (2006) Osnovy jeffektivnosti. Strategija Rossii. 3. [Online]. Avaliable from: http://sr.fondedin.ru/ [in Russian].
 5. Matveev V.M. (1987) Diplomaticheskaja sluzhba SShA. Moskva: Mezhdunar. otnoshenija. [in Russian].
 6. Rozumiuk V. (2006) Kulturno-propahandystskyi vymir suchasnoi zovnishnoi polityky SShA. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku. 17. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi politekhnichnyi instytut. pp. 28–33. [in Ukrainian].
 7. Tyshchenko-Tyshkovets O.M. (2009) Transformatsiia publichnoi dyplomatii Spoluchenykh Shtativ Ameryky: vid lehitymizatsii «zhorstkoi syly» do pobudovy dialohu zi svitom. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. No. 4. pp. 28–32. [in Ukrainian].
 8. Filimonov G. (2010) «Mjagkaja sila» kul’turnoj diplomatii SShA. Moskva: RUDN. p. 105. [in Russian].
 9. Shirjaev B.A. (2007) Vneshnjaja politika SShA. Principy, mehanizmy, metody. 2nd edition. SPb.: Izdatel’stvo S.-Peterburgskogo un-ta. [in Russian].
 10. Cull N.J.  The Future Of American Cultural Diplomacy. University of South California. [Online]. Avaliable from: http://uscpublicdiplomacy.org/. [in English].
 11. Kiehl W. ed. (2006) America’s Dialogue with the World. Washington. DC: Public Diplomacy Council. [Online]. Avaliable from: http://www.nyu.edu/ [in English].
 12. Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs. U.S. Department of State. [Online]. Avaliable from: http://www.state.gov/ [in English].
 13. What is Public Diplomacy? The USC Center on Public Diplomacy. [Online]. Avaliable from: http://uscpublicdiplomacy.org/ [in English].