Редакційна колегія

Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 13. – К., 2019. – 284 с.

УДК 94

ISSN 2524-048X

Тематика згідно з галуззю науки «07.00.00 – Історичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук. Висвітлюються європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського Союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини.

Редакційна колегія
Шпаковськи Л. В. к.і.н. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії)
Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)
Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)
Пількевич В. О. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар) Власенко В. М. к.і.н., доц. (Сумський державний університет)
Банті Р. доктор філософії (Історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Держава Ізраїль) Власенко В. М. к.і.н., доц. (Сумський державний університет).
Городня Н. Д. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
Біленький С. доктор філософії (Історія), доц. (Університет Торонто, Канада)
Гасимли М. Джафар огли – д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджанська Республіка)
Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)
Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. Мечникова)
Йокубаускас В. д-р гуманітарних наук (Історія), старший наук. співроб. (Клайпедський університет, Литовська Республіка)
Конта Р.М. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) Казакевич О. М. д-р іст. наук, доц. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) Коларж П. д-р габілітований, проф. (Університет м. Констанц, ФРН)
Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, доц. (Державний університет Молдови, Республіка Молдова)
Латиш Ю. В. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)
Мартинов А. Ю. д-р іст. наук, проф. (Інститут історії України НАНУ)
Малько В. доктор філософії (Історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)
Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)
Мордвінцев В. М. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) Рахно К. Ю. д-р іст. наук, ст. наук. співроб. (Інститут народознавства НАН Украї́ни, Інститут керамології)
Руккас А. О. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)
Сава-Чайка Е. д-р філософії (Історія) (Вища школа міжнародних відносин і американістики, Варшава, Республіка Польща)
Ставнюк В. В. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Рекомендовано Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 13 від 20 червня 2019 р.)

Електронний журнал Європейські історичні студії включений до переліку електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки». (Наказ МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»)

Рецензенти:
Дацьків І. Б. д-р іст. наук, проф. (Тернопільський національний економічний університет)
Потєхін О. В. д-р іст. наук, проф. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України).

Адреса редакційної колегії:
01601, Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Тел. (044) 239 34 24, e-mail: european_studies@ukr.net , olegmashev@ukr.net

Сайт журналу:
http://www.eustudies.history.univ.kiev.ua

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Видавець: історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Періодичність наукового видання – тричі на рік

Завантажити: