Socio-political realities of Ukraine as a basis of the cooperation with the Council of Europe

Natalia Guz

Postgraduate student of modern history of Ukraine historical faculty Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС: 94(477):342.4

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.18-28

The article examines the key aspects of the socio-political realities of Ukraine; analyzed the posture of the state in terms of the political crisis 2013-2015 period; analyzed the influence of the socio-political development of Ukraine on the European integration and on the cooperate with the Council of Europe; defined the role of the European choice of Ukraine in the development of the country; grounded the necessity of deepening the democratization process in the Ukraine and its integration into the European space.

Keywords

Socio-political development, European integration, Ukraine, cooperation with the Council of Europe.

Download the аrticle

References

1. Popovych M. (2014) Vymir ratsionalnosti yak chynnyk yevropeiskoi intehratsii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
2. Anros Ye.I., Shalashenko H.I., Zahorodniuk V.P. et al. (2014) Antropokulturni chynnyky yevropeiskoho vyboru Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka.
3. Luts L. (2006) Formuvannia pravovoho mekhanizmu vzaiemodii Ukrainy z Radoiu Yevropy ta Yevrosoiuzom. Viche. 7 [Online]. Avaliable from: http://www.viche.info/ [in Ukrainian].
4. Toinbi A. (1995) Doslidzhennia istorii. Vol. 2. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian].
5. Halchynskyi A.S. (2005) Pomarancheva revoliutsiia i nova vlada. Kyiv: Lybyd. [in Ukrainian].
6. Halchynskyi A.S. (2004) U Yevropu – cherez polityku samostverdzhennia. Den. 101. [Online] Avaliable from: http://old.niss.gov.ua/. [in Ukrainian].
7. Saks Dzh. (1996) Ekonomika perekhidnoho periodu: Uroky dlia Ukrainy. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian].
8. Chynczewska-Hennel T. (1986) The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century. Harvard Ukrainian Studies. Vol. X. No. 3/4. pp. 378–391. [in English].
9. Yakubova L.D. (2014) Etnonatsionalna istoriia Donbasu: tendentsii, superechnosti, perspektyvy v svitli suchasnoho etapu ukrainskoho natsiotvorennia. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.