Роль апостольської столиці (Ватикану) у легалізації греко-католицької церкви: історіографічний аспект

Тарас Пшеничний

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 271.4-726

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.07.84-102

Анотація

У статті відображається причетність Ватикану до процесу легалізації Української греко-католицької церкви. На прикладі класифікації наукових досліджень показано еволюцію їхнього розвитку. Автором відзначається, що тривале існування греко-католицької церкви в СРСР поза законом було ознаменоване широким спектром подій і явищ. Він класифікує їх за двома категоріями – яким знаходить аргументоване пояснення.

У характеристиці історіографічної бази автор спирається на широкий спектр наукових досліджень, за допомогою яких намагається показати зміни в оцінці участі Ватикану у вирішенні церковної кризи в західних областях Української РСР у 1950 – 1980-х роках. На прикладі великої джерельної бази він розкриває широкий спектр думок, які відображають існування різних оцінок участі Ватикану та його адміністрації у лобіюванні інтересів УГКЦ в контексті легалізації цієї конфесії. Такий підхід, на думку автора, зумовлений необхідністю критичного переосмислення й радянсько-ватиканських відносин у другій половині ХХ ст., впливу апостольської столиці на відродження церковного життя в Радянському Союзі загалом.

У висновках, йдеться про зміни у східній політиці Ватикану протягом другої половини 1950 – 1980 рр. Описуються різні чинники, які на неї впливали. Особлива увага надається тим, які змусили адміністрацію папської курії зосередитися на українській проблематиці. До таких відноситься Другий Ватиканський Собор, звільнення Глави Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого з ув’язнення, вихід у світ інформації про масові злочини радянського уряду над вірними, духовенством, монашеством і єпископатом греко-католицької церкви, понтифікат Івана-Павла ІІ тощо.

Ключові слова

Українська греко-католицька церква, Апостольська Столиця, Й. Сліпий, легалізація, СРСР, Другий Ватиканський Собор.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк. – Київ: Рідний край, 2000. – 616 с.

2. Бистрицька Е. Питання ліквідації Греко-католицької церкви у контексті радянсько-ватиканського протистояння / Е. В. Бистрицька // Видання „Наукових записок Національного ун-ту „Києво-Могилянська Академія”. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – № 4 . – C. 26–30.

3. Волинець О.О. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії / О. О. Волинець, Н. П. Гетьманчук, Л. П. Ржиський. – Львів: Вид-во „Львівська політехніка”, 2007. – 264 с.

4. Гордиенко Н.С. Основные особенности эволюции религии и церкви в условиях социалистического общества / Н. С. Гордиенко, П. К. Курочкин // Вопросы научного атеизма. – М.: Мысль, 1980. – Вып. 25. – C. 223–243.

5. Гуркіна С. Окремі аспекти контактів Української греко-католицької церкви і Ватикану у 1939 – 1944 роках / С. Гуркіна // «Катакомбна церква» (Двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується): Статті і матеріали / Ред. З. Білик, Я. Дашкевич та ін. – Львів: Логос, 2009. – C. 18–22.

6. Дацько І. Папа Іван-Павло ІІ і Українська Католицька Церква / Іван Дацько // Богословія. – Рим: Вид-во НБТУ, 1988. – Т. LII. – Кн. 1 – 4. – C. 5–20.

7. Дев’ятдесятилітній ювілей Патріарха Йосифа: 1892 – 1982 / Ред. В.В. Пасічняк. – Нью-Йорк – Нью-Джерсі, 1982. – 136 с.

8. Єленський В. Є. Церкви України і зовнішня політика: уроки недавнього минулого / В. Є. Єленський / Церква і національне відродження / [Відп. ред. І. Ф. Курас] / Ін-т нац. відносин і політол. АН України. – К., 1993. – C. 37–47.

9. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / Ред. А. М. Колодний, П. Л. Яроцький та ін. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

10. Кантеров И. Я. Католицизм: новые формы борьбы с атеизмом / И.Я. Кантеров // Вопросы научного атеизма. – М.: Мысль, 1986. – Вып. 34. – C. 61 – 78.

11. Коновалов Б.Н. Атеизм в социалистическом обществе / Б.Н. Коновалов // Вопросы научного атеизма. – М.: Мысль, 1980. – Вып. 25. – C. 244–266.

12. Кох Г. Теорія ІІІ Риму в історії відновлення Московського Патріархату (1917 – 1952) / Ганс Кох. – Мюнхен: Церковно-Археографічна Комісія Апостольського Візитатора для Українців у Західній Європі, – 1953. – 40 с.

13. Маркусь В. Синод і постсинодальна дійсність в Українській Католицькій Церкві (у першу річницю IV Архієпископського Синоду Української Католицької Церкви) / В. Маркусь. – Чикаго: Вид-во Братства Св. Андрія Первозванного, 1970. – 40 с.

14. Нагаєвський І. Католицька Церква в минулому і сучасному України / Іван Нагаєвський. – Філадельфія: Друкарня Америки, 1950. – 88 с.

15. Нюнка В. Ю. Некоторые аспекты „восточной политики Ватикана” / В. Ю. Нюнка // Вопросы научного атеизма. – М.: Мысль, 1985. – Вып. 33. – С. 72–82.

16. Пащенко В. Греко-Католики в Україні (від 40-х років ХХ століття до наших днів) / Володимир Пащенко. – Полтава: Вид-во ТОВ „АСМІ”, 2002. – 615 с.

17. Пекар А. Нарис історії Церкви Закарпаття // Записки ЧСВВ / Атанасій Великий. – Рим: Вид-во ОО ЧСВВ, 1967. – Серія ІІ. – Секція І. – 232 с.

18. Підпільна Церква в умовах тоталітарної держави / Упоряд. Я. Сватко. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2012. – 80 с.

19. Рахманний Р. Самовизначення християнської України / Роман Рахманний. – Торонто: Новий шлях, 1977. – 63 с.

20. Рашкова Р. Т. Политика Ватикана в области культуры / Р. Т. Рашкова // Вопросы научного атеизма. – М.: Мысль, 1986. – Вып. 34. – C. 95–117.

21. Роод В. Рим и Москва: Отношения между Святым Престолом и Россией / Советским Союзом в период от Октябрьской революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г. / Вим Роод. – Львів: Свічадо, 1995. – 279 с.

22. Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946 – 1989 рр.) / Ярослав Стоцький. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 432 с.

23. Субботін В. Передумови легалізації греко-католицької церкви в УРСР на зламі 80-90-х років ХХ століття / Володимир Субботін // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Гол. ред. М. Литвин. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2013. – C. 643–652.

24. Хома І. Другий період каторги Патріарха Йосифа / І. Хома // Богословія. – Рим: б.в., 1993. – Т. 60. – C. 67–119.