The value of ratification of the European Charter of Local Self-Government in the reform of the municipal system of Ukraine

Dmytro Kruglyak

Undergraduate student of Department of contemporary history of Ukraine historical faculty Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 94

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.6-18

Abstract

This article is designed to demonstrate the value of the ratification of The European Charter of Local Self-Government in the process of establishing and historical transformation of the Ukrainian model of the local self-government. We consider the prerequisites of appearance of political and legal discussion about municipal reform in Ukraine in 1990 – 1997.

Keywords

Local self-government, ratification, discussion, The European Charter of Local Self-Government, law, The Constitution of Ukraine.

Download the аrticle

References

 1. (1985) Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia vid 15 zhovtnia 1985 r. Sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/.
 2. (1997) Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. Kyiv: Presa Ukrainy. [in Ukrainian].
 3. (1997) Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» vid 21.05.1997. № 280/97. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 24. pp. 170.
 4. Kuibida V.S. (2001) Konstytutsiino-pravovi problemy miskoho samovriaduvannia v Ukraini. Lviv: Litopys. [in Ukrainian].
 5. Zablotskyi V.V. (2013) Vzaiemodiia derzhavy ta mistsevoho  samovriaduvannia Ukrainy v istorychnii retrospektyvi: monohrafiia. Luhansk: DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka». [in Ukrainian].
 6. Batanov O.V. (2001) Terytorialna hromada – osnova mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NANU. [in Ukrainian].
 7. (1990) Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy vid 16 lypnia 1990 r. Sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/.
 8. (1991) Zakon URSR «Pro mistsevi rady narodnykh deputativ URSR ta mistseve samovriaduvannia». Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 2. pp. 5. [in Ukrainian].
 9. (1994) Zakon Ukrainy «Pro formuvannia mistsevykh orhaniv vlady i samovriaduvannia» vid 3 liutoho 1994. No. 3917-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 22. p. 144. [in Ukrainian].
 10. (1992) Zakon Ukrainy «Pro mistsevi rady narodnykh deputativ, mistseve i rehionalne samovriaduvannia». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 28. p. 387. [in Ukrainian].
 11. (1995) Konstytutsiinyi Dohovir mizh Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy ta Prezydentom Ukrainy pro osnovni zasady orhanizatsii ta funktsionuvannia derzhavnoi vlady i mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na period do pryiniattia novoi Konstytutsii Ukrainy vid 08.06.1995. No. 1k/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 18. p. 133.
 12. Kostenok I. (2012, December) Radianska model samovriaduvannia yak chynnyk vplyvu na suchasni samovriadni praktyky na postradianskomu prostori. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. Issue 12(4). Kharkiv: Vyd-vo «DokNaukDerzhUpr». pp. 168-171. [in Ukrainian].
 13. (1997, 22 May) Holos Ukrainy. Hazeta VRU.
 14. (1995) Pro pryiednannia do Statutu Rady Yevropy: Zakon Ukrainy vid 31 zhovtnia 1995. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 38. pp. 287.
 15. (1997, 15 July) Stenohrama sto trydtsiatoho zasidannia Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 15 lypnia 1997. pid holovuvanniam O.O. Moroza. Sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://rada.gov.ua/
 16. (1997, 29 September) Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia» vid 15 lypnia 1997. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 38. p. 249. [in Ukrainian].