ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ВИМІРУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У 40 – 80-Х РОКАХ ХХ СТ.

Андрій Грубінко

доктор історичних наук, доцент

Тернопільський національний економічний університет

Тернопіль, Україна

ORCID: 0000-0002-4856-5831

УДК 94(4):327.061 “194/198”

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.15.1

Статтю присвячено дослідженню історії формування механізмів зовнішньої політики Європейських Співтовариств у період до створення Європейського Союзу (40–80-х рр. ХХ ст.). Прослідковано динаміку формування зовнішньополітичної і безпекової складової європейської інтеграції від перших повоєнних проектів політичного об’єднання провідних держав Західної Європи (Франції і Великої Британії) до створення на початку 1970-х років механізму Європейського політичного співробітництва (ЄПС) і його подальшої практичної діяльності. У статті окремо проаналізовано політико-правовий статус, еволюцію організаційної структури, основні напрями діяльності, міжнародні досягнення і прорахунки в роботі ЄПС. Враховано позиції держав Європейських Співтовариств щодо розвитку їх зовнішньополітичної і безпекової компоненти.

У висновках зазначено, що політичне співробітництво стало звичайним явищем в роботі інституцій Європейських Співтовариств і взаємодії держав-членів. Однак загалом ЄПС залишався слабкою і декларативною практикою регулярних міждержавних зустрічей на різних рівнях, адже перебував за межами системи інституцій та нормативної бази об’єднання. Досягнутий рівень політичної уніфікації позицій і дій держав-членів ЄЕС не спричинив істотного посилення впливу об’єднання у міжнародних відносинах аж до формування Європейського Союзу.

Ключові слова: зовнішня політика, європейська інтеграція, Європейські Співтовариства, ЄЕС, Європейське політичне співробітництво, ЗЄС.

Завантажити:

Список використаних джерел та літератури:

 1. Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений / В.Г. Барановский. – М.: Наука, 1997. – 230 с.
 2. Віднянський С.В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу [2-ге. вид., доп. і перероб.] / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – К.: Києво-Могилянська Академія, 2011. 395 с.
 3. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / пер. з англ. / Д. Дайнен. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 4. Договор, учреждающий Европейское оборонительное сообщество, от 27 мая 1952 г. // История европейской интеграции. Хрестоматия. В 3-х частях / А.Г. Браницкий, Д.В. Леушкин. – Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – Ч. 1. История Европейских Сообществ. – С. 40–86.
 5. Журкин В.В. Военная политика Евросоюза / В.В. Журкин. – М.: Междунар. отношения: Институт Европы РАН, 2014. – 256 с.
 6. Лобанов Р.О. Проблемы внешней политики, безопасности и обороны в деятельности Европейского союза: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Р.О. Лобанов. – М., 2005. – 268 с.
 7. Мартинов А.Ю. Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу (90-ті р.р. ХХ ст. – 10-ті р.р. ХХІ ст.). Погляд з України: монографія / А.Ю. Мартинов. – К.: Інститут історії України НАН, 2009. – 262 с.
 8. Мідделаар Л. Перехід до Європи: Як континент став союзом / пер. з англ. Олексія Панича / Л. Мідделаар. – К.: Дух і літера, 2018. – 576 с.
 9. Руда В. Поява та розвиток зовнішньополітичного виміру ЄС: домаастрихтський період / В. Руда // Європейські історичні студії. – 2017. – №7. – С. 6–16.
 10. Сипко Б. “Європа європейська” у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів) / Б. Сипко // Європейські історичні студії. – 2015. – № 2. – С. 103–117.
 11. Тихова В.В. Формирование Общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза (1992–2004 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 / В.В. Тихова. – М.: МГИМО(У)МИД России. 2006. – 233 с.
 12. Beloff M. Churchill and Europe / M. Beloff // Churchill / R. Blake and W. Roger Louis (eds). – Oxford: University Press, 1996. – P. 443–456.
 13. Cameron F. An Introduction to European Foreign Policy / F. Cameron. – London, New York, 2007. – 255 p.
 14. Davignon Report (Luxembourg, 27 October 1970) // Bulletin of the European Communities. – November 1970. – No 11. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. – P. 9–14.
 15. Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1973) // Bulletin of the European Communities. December 1973. – No 12. – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. – P. 118–122.
 16. Discours de Winston Churchill devant le Conseil de l’Europe (Strasbourg, 11 août 1950) // Conseil de l’Europe-Assemblée consultative. Compterendu. Deuxième session. 7 au 28 août 1950. – Srasbourg: Conseil de l’Europe, 1950. – Tome I. – P. 121–124.
 17. Draft European Act submitted by the Governments of the FRG and Italy (6 November 1981) // Bulletin of the European Communities. Draft European Act. – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. – November 1981. – № 11. – P. 87–91.
 18. EC: Luxembourg European Council (Presidency Conclusions). 1981 Jun 30. Archive (European Union) // Margaret Thatcher Foundation. Thatcher Archive. –Mode of Access: http://www.margaretthatcher.org/document/114105 (last Access: January 25, 2020). – Title from the Screen.
 19. Healey D. The Time of My Life / D. Healey; 2nd edition. – London: Penguin, 1990. – 624 p.
 20. Howorth J. Security and Defence Policy in the European Union / J. Howorth. – Basingstoke, 2007. – 315 p.
 21. Interview with Leo Tindemans on the European Union (Hertogenbosch, 27 September 1975) / The Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE). Innovating European Studies. – Mode of Access: http://www.cvce.eu/obj/interview_with_leo_tindemans_on_the_european_ union_s_hertogenbosch_27_ september_1975-en-3c93fc97-f139-43f0-b0db-2ddad83fe8aa.html (last Access: January 26, 2020). – Title from the Screen.
 22. Loth W. Building Europe: A History of European Unification / W. Loth. Duisburg: de Gruyter Oldenbourg, 2015. – 485 p.
 23. Nuttall S. European Political Cooperation / S. Nuttall. – Oxford: Clarendon Press, 1992. – 356 p.
 24. Pinder J. Federalism and the Beginnings of European Union / J. Pinder // A Companion to Europe Since 1945; edited by Klaus Larres. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2009. – P. 25–44.
 25. Report from the ad hoc Committee on Institutional Affairs (Brussels, 29-30 March 1985) // Bulletin of the European Communities. – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. – March 1985. – № 3. – P. 102–110.
 26. Single European Act (Luxembourg, 17 February 1986, and The Hague, 28 February 1986) // Official Journal of the European Communities (OJEC). – 29.06.1987. – № L 169. – 32 p.
 27. Taking Europe to the world – 50 years of the European Commission’s External Service / European Commission. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 59 p.
 28. The London Report, 13 October 1981. Document 2/11. Report Issued by the Foreign Ministers of the Ten on European Political Co-operation (The London Report), London, 13 October 1981 // European Foreign Policy. Key Documents / Ed. by Ch. Hill, K.E. Smith. – London: Routledge, 2000. – P. 114–119.
 29. Treaty establishing the European Economic Community (Rome, 25 March 1957) // Treaty establishing the European Economic Community and connected documents. – Luxembourg, 2015. – P. 5–183.
 30. Western European Union. Platform on European Security Interests. – The Hague, 27 October 1987. – Mode of Access: http://www.weu.int/documents/871027en.pdf (last Access: January 25, 2020). – Title from the Screen.