ЮНЕСКО у ХХІ ст.: нові виклики

Вікторія Пількевич

кандидат історичних наук, доцент

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. В даній статті досліджено питання нових викликів для ЮНЕСКО у ХХІ ст. Діяльність Організації включає такі напрямки, як культура, освіта, наука, комунікація, інформація. Ключові питання політики ЮНЕСКО були закладені у ХХ ст. ЮНЕСКО була створена, як одна з основних установ Організації Об’єднаних Націй для збереження миру у світі шляхом поширення освітніх, культурних, наукових зв’язків між країнами. Використовуючи вагому джерельну базу (статути, конвенції, декларації тощо), було показано зміни, які відбувалися у новому столітті в діяльності ЮНЕСКО. Зокрема, головні напрямки залишилися пріоритетними у діяльності Організації, постійно розширюючись (приймаються нові документи для покращення діяльності ЮНЕСКО в тій чи іншій сферах), але з’явилися і нові, актуальні на сьогоднішній день. В роботі здійснено аналіз «Освіти Для Всіх», основного завдання ЮНЕСКО в освітній сфері. Визначено, що за 2000–2015 рр. відбулися певні зрушення в напрямку покращення можливостей отримання освіти, особливо початкової, але багато питань так і залишилися не вирішеними. В результаті були сформульовані нові цілі з врахуванням попередніх завдань, виконання яких має бути здійсненим до 2030 р. Також було звернено значну увагу на культурну сферу діяльності ЮНЕСКО, що включає в себе збереження культурної і природної спадщини людства у ХХІ ст., охорони нематеріальних пам’яток, популяризацію різноманітності культур.  Зясовано роль наукового сектору в політиці ЮНЕСКО у ХХІ ст., відзначені основні завдання та програми в даній сфері. Особлива увага приділяється напрямку комунікації та інформації, оскільки ХХІ ст. – це епоха нових рішень, постійного вдосконаленні інформаційних технологій, досягнень в сфері комунікацій. Відзначені нові пріоритети в діяльності Організації, зокрема гендерна рівність та важливість допомоги країнам Африки. Підкреслено новий виклик, який виник перед ЮНЕСКО у ХХІ ст. – вихід США з її складу, результатом чого стало різке скорочення фінансування Організації. Визначені перспективи подальшого розвитку ЮНЕСКО.

Ключові слова: ЮНЕСКО, конвенції, виклики, пріоритет, культурна спадщина, освіта, наука.


Завантажити статтю

pdf


Список використаних джерел та літератури:

 1. Всемирный доклад по мониторингу Образования Для Всех [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_rus – Название с экрана.
 2. Грушова А. Т. Забезпечення прав дитини – пріоритетний напрям діяльності ЮНЕСКО / А. Т. Грушова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – Вип. 50, Част. 2. – С. 18–20.
 3. Зленко А. М. ЮНЕСКО і актуальні проблеми сучасності. / А. М. Зленко. – К.: Политивидав, 1986. – 114 с.
 4. Дакарские рамки действий: Образование для всех: выполнения наших коллективных обязательств // Всемирный форум по образованию: 26 – 28 апреля 2000 г., Дакар, Сенегал, включая шесть региональных рамок действий. [Электронный ресурс]. – Париж: ЮНЕСКО, 2000. – 78 с. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147_rus (дата обращения 17.06.2019). – Название с экрана.
 5. Инчхонская декларация. Образование 2030 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf (дата обращения 17.06.2019). – Название с экрана.
 6. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти / Т. Г. Каткова – Х.: Титул, 2007. – 181 с.
 7. Мартыненко И. Э. Конвенции ЮНЕСКО по защите культурного наследия: проблемы реализации в национальное законодательство / И. Э. Мартыненко // Університетські наукові записки. – 2007. – №2. – С. 386–395.
 8. Мельничук О. І. Всесвітня культурна та природна спадщина як складова концепції загальної спадщини людства / О. І. Мельничук // Право України. – Київ. – 2003. – №12. – С. 93–97.
 9. Образование для всех 2000-2015 гг.: достижения и вызовы. – 2015. – 500 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_rus дата обращения 17.06.2019). – Название с экрана.
 10. Образование преображает жизнь людей [Электронный ресурс]. – Режиму доступа: https://ru.unesco.org/themes/education (дата обращения 17.06.2019). – Название с экрана.
 11. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями. – Саламанска, Испания, 7 – 10 июня 1994, ЮНЕСКО, Министерство по вопросам образования и науки Испании [Электронный ресурс]. – Режиму доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf (дата обращения 17.06.2019). – Название с экрана.
 12. Список государств-членов  [Электронный ресурс]. – Режиму доступа: https://ru.unesco.org/countries (дата обращения 7.06.2019). – Название с экрана.
 13. Статут Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf – 67 c. (дата звернення – 7.06.2019). – Назва з екрана.
 14. Тангян С. А. Развивающиеся страны: образование в ЮНЕСКО / С. А. Тангян. – М.: Международные отношения, 1973. – 168 с.
 15. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры / Основные документы. Издание 2014 года, включающее тексты документов и изменения, принятые Генеральной конференцией на 37-й сессии (Париж, 5 – 10 ноября 2013 г.) [Электронный ресурс]. – Париж, 2014.– 237 с. – Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226924r.pdf#page= (дата обращения 7.06.2019). – Название с экрана.
 16. ЮНЕСКО. Исполнительный Совет. Сессия (171; 2005; Париж). Доклад Генерального директора о содействии развитию диалога между народами. – Париж: ЮНЕСКО, 2005. – 21 с.