Правові аспекти забезпечення екологічної безпеки України в умовах європейської інтеграції

Лілія Тімофєєва

кандидат юридичних наук

Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

 

Анотація. У статті розглянуто питання забезпечення екологічної безпеки в умовах євроінтеграції. Наголошено, що екологічні проблеми не знають кордонів та набувають глобального та геополітичного характеру.

Не дотримання умов щодо забезпечення екологічної безпеки може призвести до тяжких наслідків, в тому числі тих, які відомі історії. Зокрема проблеми сталого розвитку, пов’язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 р.

Проблематика екологічної безпеки, взаємозв’язки між економікою, господарською діяльністю та екологією, а також питання заходів впливу на екологічні злочини та правопорушення з різних ракурсів розглянуто в літературі. Разом з тим, питання екологічної безпеки в умовах євроінтеграції, та зокрема в сучасних умовах надзвичайної ситуації потребує подальшого дослідження.

Наголошено, що проблемою є зокрема взаємодія суспільства, держави та людини з навколишнім середовищем та забезпечення безпеки та гармонії у такій взаємодії в умовах євроінтеграції.

Метою роботи є оптимізація законодавства в частині заходів впливу на правопорушення проти навколишнього природного середовища.

Людина має піклуватися не тільки про себе, а також про інших людей та навколишнє середовище. Обґрунтовано, що піклування про навколишнє середовище, не має бути забезпечено ціною життя та здоров’я людини. Бізнес та фінансові вигоди, влада не можуть бути важливішими за життя та здоров’я людини. Адже така діяльність часто призводить до забруднення навколишнього середовища.

За сучасних умов важливо, щоб права людини не суперечили ідеї соціального натуралізму (О.М. Костенко). Адже часто сучасні права людини порушують екологічну безпеку. Встановлено, що у забезпеченні прав людини важливо додержувати балансу між людиною, суспільством, державою та навколишнім середовищем.

Крім того, зроблено висновок про те, що у реагуванні на екологічні правопорушення важливе поєднання екологічної, адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності, а також застосування медіаційних та інших альтернативних практик, спрямованих на врегулювання конфліктів.

Ключові слова: навколишнє середовище, євроінтеграційні процеси, безпека та права людини, відповідальність, практика Європейського суду з прав людини.


Завантажити статтю
pdf


Список використаних джерел:

 1. Бабіч А. Практика Європейського суду з прав людини у сфері забезпечення екологічних прав громадян. / А. Бабіч // Підприємство, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 161–165.
 2. Гримковська проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 21 липня 2011 р., заява № 38182/03 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/974_729 (Дата звернення: 14.04.2020).
 3. Директива 2008/99 / ЄС 19 листопада 2008 р. Європейського Парламенту та Ради щодо кримінально-правової охорони навколишнього середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a63. (Дата звернення: 14.04.2020).
 4. Дубецька та інші проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 р., заява № 30499/03 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/974_689. (Дата звернення: 14.04.2020).
 5. Екологічна безпека та економіка: монографія / М.І. Сокур, В.М. Шмандій, Є.К. Бабець, В.С. Білецький, І.Є. Мельнікова, О.В. Харламова, Л.С. Шелудченко. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. – 240 с.
 6. Морено Гомез проти Іспанії : рішення Європейського суду з прав людини від 16 грудня 2004 р., заява № 4143/02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_232. (Дата звернення: 14.04.2020).
 7. Орзих М.Ф. Конституционное положение человека в государстве и обществе Украины. / М.Ф. Орзих // Юридический вестник: научно-публицистический журнал. – 1997. – № 2. – С. 60–62.
 8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р., № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. (Дата звернення: 14.04.2020).
 9. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України № 722/2019 від 30 вересня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825. (Дата звернення: 14.04.2020).
 10. Трихліб К.О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. –Харків, 2014. – 20 с.
 11. Туляков В.О. Апроксимація у кримінальному законодавстві. / В.О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 47. – С. 7–11.
 12. Хаттон та інші проти Сполученого Королівства : рішення Європейського суду з прав людини від 08 липня 2003 р., заява № 36022/97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_105. (Дата звернення: 14.04.2020).
 13. Address of his holiness Pope Francis to participants at the World Congress of the International Assotiation of Penal Law[Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.siracusainstitute.org/app/wp-content/uploads/2019/11/ADDRESS-OF-HIS-HOLINESS-POPE-FRANCIS.pdf. – Bulletin of the Holy See Press Office. Sala Regia, 15 November 2019 (Last Access: 14.04.2020).
 14. Timofeyeva L.Yu. European integration Criminal Law policy and achievement freedom and security: collective monograph // Implementation of law policy in the sphere of state border security / N. Orlovska, A. Mota, R. Liashuk, L. Timofeyeva, L. Litvin, O. Hanba, O. Basarab. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 50-67.