«Подолання минулого» в країнах Центрально-Східної Європи: основні тенденції

Алла Киридон

Доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

УДК 94(4-11):930.85:32(091)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.126-143

Анотація

Трансформація пам’яті у постбіполярному світі неминуче призвела до відродження  й пошуку (творення) нових колективних та індивідуальних «пам’ятей», загострення уваги до спогадів очевидців трагедій ХХ сторіччя – Голокосту, сталінських репресій, інших етнічних і політичних геноцидів. Кожна країна має свою систему «подолання минулого». У цьому складному просторі творення нових відносин вагомим чинником є політика пам’яті, що має характерні риси в країнах Центрально-Східної Європи.

Ключові слова

Пам’ять, політика пам’яті, минуле, Центрально-Східна Європа, демократія.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Брок Э. Европа и Россия: поиск общей идентичности [Електронний ресурс] / Элмар Брок.  – Режим доступу: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Evropa-i-Rossiya-poisk-obschej-identichnosti.
 2. Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності / І. Васірук // Україна – Європа – Світ : Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 391 – 394.
 3. Горенко О. Теоретико-методологічні пошуки історика в контексті рецепції європейської демократичної традиції / О. Горенко // Україна – Європа – Світ. – № 12. – С.193.
 4. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї / Т. Гундорова.– К.: Грані-Т, 2013. – 548 с.
 5. Європа та її болісні минувшини / Авт.-упоряд. Ж. Мінк і Л. Неймайєр у співпраці з П. Боннаром. Пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 272 с.
 6. Євсєєв К. Символічна політика в Україні / К. Євсєєв // Наукові записки ІПіЕНД. –2012. – Вип. 6 (62).– С. 318.
 7. Карме Агусті Рока Політика повернення історичної пам’яті в Іспанії. Каталонська модель // Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за аг. ред. Ю. Шаповала. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 301.
 8. Касьянов Г. В. Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять / Г. В. Касьянов // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 128.
 9. Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем / Герман Люббе. – М., 2016. – С. 52.
 10. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за заг. ред. Ю. Шаповала. – К.: ІПіЕНД, 2013.
 11. Маклюк О.М. Історична пам’ять та політика пам’яті в умовах трансформації Центрально-Східної Європи / О.М. Маклюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2011. – Вип. XXX. – С.223–232.
 12. Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / Кер. авт. кол. А. М. Киридон. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 300.
 13. Оже М. Формы забвения / М. Оже / пер. В. Мильчина // Отечественные записки. – 2008. – № 4 (43).
 14. Палько О. Сучасна політична культура Німеччини: шлях від денацифікації до мультикультуралізму / Олена Палько, Антоніна Стряпко, Павло Худіш і Вікторія Машкара-Чокнадій // Незалежний культурологічний часопис «Ї» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ji-magazine.lviv.ua
 15. Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – С. 271–272.
 16. Траба Р. «Другий бік пам’яті». Історичні досвіди та їх пам’ятання в Центрально-Східній Європі / Р. Траба // Україна модерна. – К.: Критика, 2009. – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань. – С. 57.
 17. Троян С. Особливості історичної пам’яті в країнах Центрально-Східної Європи / Сергій Троян // Війни пам’ятей та політика примирення: Зб. наук. праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 211–218.
 18. Шаповал Ю. Примирення по-іспанськи. Компроміс після громадянської війни / Юрій Шаповал // День. – 2013. – 18 лютого.
 19. Аuge M. Les Formes de l’oubli / M. Аuge. – Paris: Editions Payot&Rivages, 1998.
 20. Gert Pickel Das politische System der BRD Die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland 29.04.2008. Vortrag im Rahmen des Habilitationsverfahrens [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://slideplayer.de/slide/207440/
 21. Judt Т. Z domu zmarłych. Esej o współczesnej pamięci europejskiej. Historia Europy od roku 1945. – Poznań, 2010.
 22. Lenk Kurt. Probleme der Demokratie / Lieber H.-J. (Hrsg.) Politische Theorien von der Antike bis yur Gegenwart. Bundeszentrale für politische Bildung. – Bonn. 1993. – S. 933–986.
 23. Коник А. «Історична память» та «політика памяті» в епоху медіа культури / А. Коник // Вісник Львів. ун-ту, 2009. Серія: Журналістика. – Вип. 32. – С. 153–163.
 24. Стриєк Т. Нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасній Україні, Польщі та Росії / Т. Стриєк; пер. з польськ. – К.: Ніка-Центр, 2015. – (Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 12). – С. 31.
 25. Wolff-Powęska A. Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010). – Poznań, 2011. – S. 69–70.