Проблеми та перспективи формування ідентичності Євросоюзу

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

УДК 327.062.1

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.05.33-50

Анотація

У статті розглядаються проблеми та перспективи формування ідентичності Євросоюзу. Зазначається, що ЄС є першою спробою формування наднаціонального демократичного політичного союзу. Розглянуто основні досягнення процесу формування ідентичності ЄС. Мова йде про спільну зовнішню політику і політику безпеки, а також про монетарний союз і спільну грошову одиницю євро. Також розглянуті основні перешкоди на шляху розвитку ідентичності ЄС, пов’язані із міграційною кризою, початком процедури виходу Великої Британії із ЄС, призупиненням розширення Євросоюзу.

Ключові слова

Європейський Союз, європейська інтеграція, європейська ідентичність, спільна зовнішня політика і політика безпеки, монетарний союз, міграція.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Delanty Gerard. Die Transformation nationaler Identität und die kulturelle Ambivalenz europäischer Identität. Demokratische Identifikation in einem postnationalen Europa // Viehoff Reinhold, Segers Rien. Kultur. Identität. Europa. Űber die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Konstruktion. – Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1999. – S. 267–288.
 2. Westle Bettina. Europäische Identität und europäische Demokratie. Analysen zum Demokratiedilemma der EU // Welt Trends. – 2007. – S. 69–83.
 3. Scholz Rupert. Kulturelle Identität // Die Politische Meinung. – №465. – August 2008. – S. 35–45.
 4. Meyer Thomas. Die Identität Europas. Der EU eine Seele? Frankfurt-am-Main: Suhrkamp. 2004. – 340 S.
 5. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К., 2002. – 272 с.
 6. Политическая идентичность и политика идентичности. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Семененко. –М., 2012. – Т.1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий. – 208 с.; Т 2. Идентичность и социально-политические изменения в ХХI веке. – 472 с.
 7. Варварцев М.М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. – К.: Пульсари, 2005. – 304 с.
 8. Розанвалон П’єр. Утопічний капіталізм. Історія ідеї ринку. / Пер. з фр. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 246 с.
 9. Подоляк Н.Г. Могутня Ганза. Комерційний простір, міське життя і дипломатія ХІІ-ХУІІ століть. – К.: Tempora, 2009. – 359 с.
 10. Скрипник М. Донбас і Україна. // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1996. – 800 с.
 11. Хабермас Ю. Расколотый Запад. / Пер. с нем. – М: Весь мир, 2008. – 192 с.
 12. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
 13. Панарин А.С. Политология. – М.: Проспект, 1999. – 440 с.
 14. Коляндр Александр. Евро, первый инфаркт. // Вокруг света. – 2011. – №9. – С. 88-97.
 15. Küng Hans. Anständig wirtschaften. Warum Ökonomie Moral braucht. – Zürich: Piper, 2010. – 342 S.
 16. Фішер Й. Потрібна європеїзація Європи // День. – 2011. – 2 листопада. – С. 3.
 17. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 592 с.