Демократичні держави й радянські республіки «постімперського простору» у налагодженні офіційних відносин з УСРР (1919 – 1923 рр.)

Олег Купчик

Кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94(4):327 “1921/1922”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.200-215

Проаналізовано політичні переговори демократичних Грузії, Польщі, Литви, Латвії й Естонії з УСРР. Розкрито обставини досягнення ними домовленостей щодо налагодження офіційних відносин. З’ясовано умови встановлення РСФРР офіційних стосунків з радянською Україною. Висвітлено причини, які завадили радянським Білорусі, Вірменії, Азербайджану й Далекосхідній республіці, досягти політичних домовленостей з УСРР.

Ключові слова

Дипломат, договір, переговори, повноважний представник, повноважне представництво, угода.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Бежуашвілі А. Україна і Грузія: дипломатичні відносини 1918–1920 років / А. Бежуашвілі // Україна – Грузія: Хроніка 2000: Український культурологічний альманах. – 2002. – Вип. 47–48. – С. 20–110.
 2. Вєдєнєєв Д., Будков Д. Особливості зовнішньополітичного курсу та формування міжнародного відомства Радянської України (1918 – 1923 рр.) / Д. Вєдєнєєв, Д. Будков // Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917–1923 роках. – К., 2006. – С. 192–217.
 3. Даниленко О. В. Відносини Української СРР є європейськими країнами (1920-ті роки): Монографія / О. В. Даниленко. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2011. – 354 с.
 4. Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917 – 1923 рр.: монографія / І. Б. Дацків.  – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.
 5. Договір з Литвою // Вісти ВУЦВК. – 1921.
 6. Договір між Радянською Україною та Грузією // Вісти ВУЦВК. – 1921.
 7. Додатковий договір між УСРР та Естонією // Вісти ВУЦВК. – 1922.
 8. Кіладзе С. Невідомі сторінки дипломатії / С. Кіладзе // Україна – Грузія: Хроніка 2000: Український культурологічний альманах. – 2001. – Вип. 43. – С. 27–33.
 9. Купчик О. Р. Діяльність Повноважного представництва УСРР при РНК РСФРР (1921–1923 рр.) / О. Р. Купчик // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні / наук. ред. проф. Казьмирчука Г. Д.  – К. : Науковий світ, 2010. – С. 9–10.
 10. Мировий договір між Україною і Литвою. – Харків, 1922. – 16 с.
 11. Мировий договір між Україною й Росією з одної сторони й Польщею з другої. – Рига, 1921. – 33 с.
 12. Надзвичайна сесія ВУЦВК. Ратифікація мирного договору з Польщею // Вісти ВУЦВК. – 1921.
 13. Обмін ратифікаційними грамотами мирного договору між УСРР і Литвою // Вісти ВУЦВК. – 1922.
 14. Про затвердження угоди з Литвою // Вісти ВУЦВК. – 1922.
 15. Ратифікація угоди УСРР з Естонією // Вісти ВУЦВК. – 1923.
 16. Скляренко Д. Є. Україна і Ризька мирна конференція (1920–1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / Д. Є. Скляренко. – К., 2000. – 20 с.
 17. Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів (1917–1923 рр.) / від. ред.: В. М. Корецький ; Упор.: К. С. Забігайло, М. К. Михайловський, І. С. Хміль. – К. : Наукова думка, 1966. – 668 с.
 18. Українське посольство у Варшаві // Вісти ВУЦВК. – 1921.
 19. Українсько-Литовський договір // Вісти ВУЦВК. – 1921.
 20. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 4. – Оп. 1.
 21. Чуприна М. С. Партійна, державна та військова діяльність Ю. М. Коцюбинського: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Чуприна Михайло Степанович. – К., 1971. – 230 с.