Проблема прецесії симулякрів та медіума у формуванні оціночних реакцій щодо московських показових процесів (1936-1938) в західних мас-медіа

Ігор Римар

Асп., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

УДК 94(470+571)”1936/1938”:316.485.26]:659

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.201-216

Анотація

У статті на основі аналізу документальної та монографічної літератури дано характеристику періоду показових процесів та Великого терору 1936-1938 рр. у Радянському Союзі. В якості головного підходу автор використовує концепцію французького філософа-постмодерніста Ж. Бодрійяра про прецесію симулякра та ідею медіума. На основі комплексного підходу до проблеми, у статті розкривається вирішальний вплив Й. Сталіна та наближеного до нього кола осіб на характер висвітлення радянськими та іноземними ЗМІ московських показових процесів 1936-1938 рр. Розкрито значення Першого московського показового процесу в справі подальшої фабрикації справ проти «старих більшовиків», котрі знаходилися в опозиції до Й. Сталіна. Визначено роль та місце радянських та західних ЗМІ у справі ретрансляції на західноєвропейський інформаційний простір сталінської версії показових процесів, що безпосереднім чином впливало на сприйняття та формування оціночних реакцій на дані події західноєвропейським соціумом.

Ключові слова

Прецесія, симулякр, медіум, ЗМІ, показові процеси, Великий терор.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр. – Москва : «ПОСТУМ»; 2015. – 240 с.

2. Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система / Н. Верт. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. – 447 с.

3. Голдман В. 3. Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий / В. Голдман. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. – 335 с.: ил. – (История сталинизма).

4. Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года (23.02.1937 – 05.03.1937). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://захаров.net/ – Дата обращения: 25.04.2018. – Название с экрана.

5. Орвелл Дж. Данина Каталонії: історична мемуаристика / Дж. Орвелл. – Київ: Вид-во Жупанського, 2017. – 240 с.

6. Печенкина О. А. Эра тотальной симуляции, или искусственное воскрешение реальности. Вступительная статья. / О. Печенкина // Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – Тула, 2013. – С. 3-15.

7. Советсткое руководство. Переписка. 1928-1941 гг. / Сост. А. В.  Квашонкин, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая, О. В. Хлевнюк – Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. – 519 с.

8. Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / Сост. О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. – Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 798с. ; ил.

9. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город / Ш. Фицпатрик. – 2-е изд. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – 336 с.

10. Хлевнюк О. В. Причины «большого террора» / «Ведомости» (газета) 06. 07. 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vedomosti.ru/ Дата обращения: 25.04.2018. – Название с экрана.

11. Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.phantastike.com Дата обращения: 25.04.2018. – Название с экрана.

12. Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. Москва : «Три века истории»; 2001, 2-е издание, исправленное, 780с., илл.

13. Dimitrov G. The Diary. 1933-1949. / G. Dimitrov. – New Haven and London: Yale University Press, 2003. – 497 p.

14. Lewin M. Bureaucracy and the Stalinist State / Lewin M., I.Kershaw // Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison – Cambridge: Cambridge U. P., 1997. – P. 53-74. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://books.google.com.ua/ – Last Access: 25.04.2018. – Title from the Screen.