Участь Великої Британії у війні в Перській затоці та позиція НАТО (1990-1991 рр.)

Ірина Марущак

Асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(420):(567):061.1”1990/1991”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.103-115

Анотація

Стаття присвячена участі Великої Британії у війні в Перській затоці 1990 1991 р р. Ця війна була найбільшим, після Другої світової війни, збройним конфліктом, в якому брали участь британські військові сили. Аналізуєть ся реакція Лондона на дії режиму Саддама Хусейна. Розкрито політичні та військово політичні аспекти розвитку кризи навколо Іраку. Висвітлено швидке прийняття рішень та діяльність Ради Безпеки ООН під час врегулювання кризової ситуації навколо Іраку. ООН у хвалила 12 резолюцій за рік для того, щоб припинити окупацію Кувейту, відновити міжнародний мир і безпеку в цьому регіоні. Досліджено позицію та підхід Північноатлантичного Альянсу щодо вирішення Іракської кризи. Розкрито важливість дипломатичної консульта ції НАТО та швидке реагування стосовно кризової ситуації на периферії території Альянсу, співпраця Британії з її союзниками, передусім, США. Висвітлено діяльність міжнародної коаліції в основному з країн учасниць НАТО, передове місце в якій зайняли британс ькі військові сили. Проаналізовано найважливіші військові операції: «Щит пустелі», «Буря в пустелі» і «Гренбі», які звільнили територію Кувейту від іракських військ.

Ключові слова

Велика Британія, НАТО, Перська затока, війна в Іраку, Кувейт, С. Хусейн, в ійськові дії, міжнародна коаліція.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Пик С. М. США –Велика Британія: «особливі відносини» /С. М. Пик.–Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. –К.: Знання, 2006. –284 с.

2. Организация Объединенных наций. Совет Безопасности. // Резолюции Совета Безопасности ООН 1990 года. [Электронный ресурс]–Режим доступа: http://www.un.org/. –Дата обращения: 12. 11.2017.–Название с экрана.

3. Майбутнє НАТО як загальноєвропейського інституту безпеки.// Спостерігач. –№ 43–44, жовтень 1993 року. / Український незалежний центр політичних досліджень. [Електроннийресурс]–Режим доступу: www.ucipr.kiev.ua–Дата звернення: 07.04. 2013.–Назва з екрану.

4. TheNorthAtlanticTreaty.WashingtonD. C. –4 April1949. / NATO–Officialtext. [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www.nato.int/.–Дата звернення: 24.02.2018.–Назва з екрану.

5. Кузнецов Д. В.Иракский кризис. Очерк событий. Документы и материалы: учебное пособие / Д. В. Кузнецов. –Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. –265с.

6. Яковенко Н. Л. Велика Британія в міжнародних організаціях: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. Л. Яковенко. –К: Київський ун-т, 2011. –400с.

7. Великобритания: эпоха реформ /под ред. А. А. Громыко. –М.: Издательство «Весь мир», 2007. –536 с.

8. Первая иракская войнаСША. Операция «Буря в Пустыне». [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://100top.ru/encyclopedia/–Дата обращения: 11.09. 2013.–Название с экрана.

9. The First Gulf War. A short history of the Department of State. // U.S. Department of States. Office of the historian. [Electronic Resource] –Mode of Access: http://history.state.gov/–Last Access: 07.09.2013.–Title from the Screen.

10. Taft W. European Security: lessons learned from the Gulf War / W. H. Taft. –NATO Review. –№ 3. –June 1991. –Vol. 39. –Р.16-21. [Electronic Resource] –Mode of Access: https://www.nato.int/–Last Access: 07.09.2013.–Title from the Screen.

11. The London Gazette: (Supplement) no. 52589. 28 June 1991. Despatch by Air Chief Marshal Sir Patrick Hine GCB ADC FRAES CBIM RAF Joint Commander of Operation Granby. August1990.  –April1991. –Р. 37–49.

12. Капитонова Н. К. Приоритеты внешней политики Великобритании (1990-1997 гг.) / H.Капитонова. –М.: РОССПЭН, 1999. –144 с.

13. Володіна М. О. Співробітництво США та Великої Британії у реформуванні НАТО (90-ті роки ХХ ст. –2004 р.): монографія/ М. О. Володіна. –Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 224 с.