Українсько-молдовські відносини 1991-2014 рр.: огляд вітчизняної та зарубіжної історіографії

Ірина Вишня

Аспірантка, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 327(477+478.9)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.97-124

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних груп праць української та зарубіжної історіографії. Основну увагу приділено розподілу існуючих історичних праць на декілька груп за основним об’єктом дослідження. Серед них: праці, присвячені огляду глобальних та європейських політичних процесів; українсько-молдовському співробітництву з ЄС та НАТО; участі України та Молдови у інтеграційних процесах на пострадянському просторі; двосторонньому українсько-молдовському співробітництву; ходу та врегулювання конфлікту у Придністров’ї; політичному розвитку України та Молдови. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу різних точок зору українських, молдовських (у тому числі і придністровських), російських та інших авторів на такі питання, як придністровський конфлікт, проєвропейський та пронатівський курс України та Молдови, роль Росії у придністровському конфлікті. Автор підкреслює, що зміни у політичному розвитку обох держав, а також зміни у міжнародних відносинах значним чином вплинули на активність досліджень, що вивчають двосторонні відносини України та Молдови, а також такі проблеми, як придністровський конфлікт та конфлікт а Донбасі (Україна). Зроблено висновок, що навіть за наявності чисельних публікацій, орієнтованих на українсько-молдовські відносини, у цій темі ще залишається багато недосліджених проблем.

Ключові слова

Україна, Молдова, історіографія, двосторонні відносини, євроатлантична інтеграція, пострадянський простір, Придністров’я.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Бжезинський З. Велика шахівниця / Бжезинський З. – Львів-Івано-Франківськ: Лілея-НВ. – 2000. – 236 с.

2. Язькова А. Восточное партнерство / А. Язькова // Вестник Европы. – М., – 2014. – №38-39. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/ (Дата звернення: 7 жовтня 2017. – Назва з екрану.

3. Влах В.К. Проект «Восточное партнерство»: проблемы и перспективы развития на современном этапе / В.Влах // Власть. – М.: Ин-т социологии РАН. – 2015. – № 2. – С. 26-32.

4. Ковтун Е. Западные новые независимые государства и Восточное партнерство ЕС. Вызовы, проблемы и перспективы /Е. Ковтун // Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой / [Под. ред. П. Байора]. – Краков. – 2013. – С. 119-132.

5. Юн. С.М. Европейская политика соседства и урегулирование постсоветских конфликтов / С. Юн // Вестник Томского государственного университета. – Томск. – 2013. – № 375. – С.112-115.

6. Кириллов В.Б. Отношения Молдавии и ЕС в 1998-2012 гг. / В. Кириллов, И. Путинцев // Вестник МГИМО-Университета, М. – 2012. – № 6. – С. 26-33.

7. Шишкина О.В. Конкуренция России и ЕС как ключевых внешнеполитических партнеров Белоруссии, Молдавии, Украины / О. Шишкина // Конкуренция и конфликтность в мировой экономике и политике (Мировое развитие. Выпуск 10) [/ Отв. ред. Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова, С.В. Уткин]. – М.: ИМЭМО РАН. – 2013. – С. 127-133.

8. Siscan Z. Analysis of the EU – Republic of Moldova Relations in the Context of the EU 2014-2020 Finansial Perspective / Z. Siscan. – Chisinau. – 2012. – 123 p.

9. Ciobanu C. Moldova’s European Way: Lessons from the Past and Priorities for the Future / C. Ciobanu // Institute for Public Policy. – 30.05.2011. [Electronic resource] – Mode of Access: http://www.ipp.md/ (Last access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

10. Popescu N. The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood / N. Popescu, A. Wilson // European Council on Foreign Relations. – 2009. [Electronic resource] – Mode of Access: http://ecfr.3cdn.net/. (Last access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

11. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього [/А.І.Кудряченко та ін.]; Ін-т європейських досліджень НАН України – К. – 2009. – 888 с.

12. Угода про асоціацію Україна – ЄС: перспективи та механізми імплементації // Серія «Політична освіта». Фонд Конрада Аденауера. – 2014. – 52 с.

13. Ляшенко Т. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції / Т. Ляшенко // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип.4 (78). – С. 361-376.

14. Morari C. Realiarea dimensiunilor externe și interne în de Integrare Europeană a Republicii Moldova: evoluție și actualitate / C.Morari // Studia Universitatis Moldaviae. – 2016. – nr.3 (93). Seria «Stiinte sociale». – P.181-188. [Electronic resource] – Mode of Access: http://ojs.studiamsu.eu/. (Last access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

15. Лаврёнов С.Я. Молдова между жерновами «большой» политики / С. Я. Лаврёнов // Пространство и время. – 2015. – №1-2 (19-20). – С. 53–62.

16. Европейский Союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность: монография [/ Л.О. Бабынина и др.;под общ. ред. Ал.А. Громыко и М.Г. Носова]. Федеральное гос.бюджет.учреждение И-нт Европы Российской акад.ю.наук. – М.: Весь Мир, 2015. – 592 с.

17. Парахонський Б.О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України / Б.Парахонський, Г.Яворська; за заг. ред Кононенка К.А.: аналіт доп. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. – 48 с.

18. Парахонський Б. О. Системна криза міжнародної безпеки: Близькосхідно-Чорноморський простір : аналіт. доп. / Б.Парахонський, Г.Яворська. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень. – 2016, Сер. «Національна безпека», вип. 11. – 52 с.

19. Шевченко Р. Молдова и НАТО: история сотрудничества / Р. Шевченко // Информационно-аналитический портал Ava.md. – 03.02.2014. [Электронныий ресурс] – Режим доступа: http://ava.md/ (Дата обращения: 7 октября 2017). – Название с экрана.

20. Банташ Б. Геополитические перспективы Республики Молдова в современных условиях / Б.Банташ, В.Аникин // Moldoscopie (Probleme de analiza politica). – 2010. – Nr.2 (XLIX). – Chisinau: CEP USM. – Р. 120-129.

21. Juc V. Consolidarea securitatii politice a Republicii Moldova: aspect geopolitice / V. Juc, I. Rusandu // Moldoscopie (Probleme de analiza politica). – 2010. – Nr.2 (XLIX). – Р. 148-155.

22. Lavric A. Casul Transnistrean in contextual crizei Ucrainene şi securitatea Republecii Moldova, Ucrainei şi Romaniei / A. Lavric // Conferentiă Stiintifică Internatională Strategii XXI «Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate». – Centrul de Studii Strategice de Apărare si Securitate. Bucureşti, 11-12 iunie 2015. – Vol.1. – Р. 17-24. [Electronic resource] – Mode of Access: https://goo.gl/. (Last access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

23. Croitoru V. Securitatea Republicii Moldova in contextul crizei Ucrainene / V. Croitoru // Conferentiă Stiintifică Internatională Strategii XXI «Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate». – Centrul de Studii Strategice de Apărare si Securitate. Bucureşti, 11-12 iunie 2015. – Vol.1. –  P. 80-89. [Electronic resource] – Mode of Access: https://goo.gl/. (Last access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

24. Воробьев В. Этапы формирования Содружества независимых государств в 1990-е годы / В. Воробьев // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 34. – С. 90-96 [Электронныий ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/. (Дата обращения: 7 октября 2017). – Название с экрана.

25. Стародуб Т. С. Питання співробітництва ОДЕР-ГУАМ з ОЧЕС, ЄС, НАТО у формуванні системи безпеки у Чорноморсько-Каспійському регіоні / Т. Стародуб, О. Данильчук // Стратегічна панорама. – 2009. – №1. – С. 91-100.

26. Пынзарь С. Молдова – ГУАМ / С. Пынзарь // Центральная Азия и Кавказ (специальный выпуск). – 2008. – №3-4 (57-58). – С. 144-153.

27. Дмитриев А. Наш ответ ГУУАМ. Проект Института национальной стратегии [Електронний ресурс] / А. Дмитриев // Нижний Новгород. Агенство политических новостей. – 29.03.2005. [Электронныий ресурс] – Режим доступа: http://www.apn-nn.ru/. (Дата обращения: 7 октября 2017). – Название с экрана.

28. Флоря К. ГУАМ, или союз обиженных на Россию / К. Флоря // NOI.md. – 13.11.2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.noi.md/. (Дата звернення: 7 жовтня 2017). – Назва з екрану.

29. Грозин А. СНГ и ГУАМ / А. Грозин // Центральная Азия и Кавказ (специальный выпуск). – 2008. – №3-4 (57-58). – С. 240-249.

30. Мельничук Г. Нейтральний статус як гарантія національної безпеки Республіки Молдова / Г. Мельничук // Русин. – 2010. – №2 (20). – С. 123-129.

31. Новосьолов О. Становлення українсько-молдавських взаємин 1992-2000 рр. / О. Новосьолов // Русин. – 2010. – №2 (20). – С. 117-122.

32. Чекаленко Л.Д. Українсько-молдовські відносини / Л. Чекаленко // Зовнішня політика України [підручник] [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/. (Дата звернення: 7 жовтня 2017). – Назва з екрану.

33. Пирожков С. Україна та Молдова: від сусідства до партнерства / С. Пирожков // Україна дипломатична : наук. щорічник. – 2007. – Вип. 8. – С. 550-568.

34. Нантой О. Истоки и перспективы разрешения Приднестровского конфликта / О. Нантой // Ava.md. – 27.02.2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ava.md/. (Дата обращения: 7 октября 2017). – Название с экрана.

35. Цуканова О. Этапы молдово-приднестровского конфликта / О. Цуканова // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – №2. – С. 246-249.

36. Цуканова О. Основные этапы переговорного процесса в области урегулирования молдово-приднестровского конфликта / О. Цуканова // Бизнес в законе. – 2011. – №3. – С. 135-139.

37. Маркедонов С. Де-факто государства постсоветского пространства: выборы и демократизация / С. Маркедонов // Вестник Евразии. – 2008. – № 3. – С.77-98.

38. Вергузь А.С. Миротворческая операция в Приднестровье – решающий фактор поддержания мира и стабильности в регионе / А. Вергузь // Армия и общество. – 2012. – №1. – С. 25-30.

39. Маркедонов С. Приднестровье: дилеммы мирного урегулирования / С. Маркедонов, А. Гущин // Российский совет по международным делам. – 21.01.2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/. (Дата обращения: 7 октября 2017). – Название с экрана.

40. Шорников П. Статус русского языка и гражданский конфликт в Молдавии: историография вопроса / П. Шорников // Русин. – 2007. – №3 (9). – С. 36-56.

41. Гросул В.Я. История Приднестровской Молдавской Республики. Т.2./ В.Гросул. – Тирасполь: Риопгу, Приднестровский Государственный Университет им. Т. Г. Шевченко, 2001. – 448 с.

42. Леонтьева О.В. Политические элиты Молдовы и Приднестровья в современном политическом процессе / О.Леонтьева // Politbook. – 2014. – № 2. – С. 153-167.

43. Бабилунга Н. Распад СССР и кризис Молдавской государственности / Н. Бабилунга // Русин. – 2010. – № 4 (22). – С. 112-135.

44. Дирун А.В. Динаміка суспільно-політичного розвитку Республіки Молдова в контексті етнополітичного конфлікту : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Дирун А. В.; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2005. – 18 с.

45. Стати В. Между русскими и румынами / В. Стати // Русин. – 2012. – № 1 (27). – С. 130-136.

46. Царанов В. Молдавское государство: извилистый путь развития / В. Царанов // Русин. – 2009. – № 2 (16). – С. 7-32.

47. Пінцак В. Військово-політичне протистояння 1992 року у Республіці Молдова / В. Пінцак // Русин. – 2010. – №2 (20). – С. 111-116.

48. National Integration and Violent Conflict in Post-Soviet Societies. The Cases of Estonia and Moldova [/ Ed. by Pal Kolsto]. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://goo.gl/. (Last Access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

49. Popescu N. «Outsourcing» de facto Statehood Russia and the Secessionist Entities in Georgia and Moldova / N. Popescu // CEPS Policy Brief. – 2006. – № 109. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.ceps.eu/. (Last Access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

50. Девятков А. Приднестровский вопрос как лабиринт российской внешней политики / А. Девятков // Вестник Центра пограничья. – 2009. – №5 (8). – С. 18-21.

51. Девятков А.В. Перед вызовом европеизации: политика России в приднестровском урегулировании (1992-2012 гг.) / А. Девятков. – Тюмень: Из-во Тюменского гос. ун-та, 2012. – 164 с.

52. Девятков А. Перспективы урегулирования приднестровского конфликта / А. Девятков // Вестник Евразии. – 2006. – №2. – С. 134-153.

53. Колосов В. Молдова и Приднестровье: национальное строительство, территориальные идентичности, перспективы разрешения конфликта / В. Колосов, Д. Заяц // Вестник Евразии. – 2001. – №1. – С. 88-122.

54. Харитонова Н.И. Приднестровье: война и перемирие (1990-1992 гг.) / Н. Харитонова // Новый исторический вестник. – 2008. – №17. – С. 187-197.

55. Девятков А. Приднестровская идентичность: мифы и реальность / А. Девятков // Европа: Международный альманах. – 2012. – Вып. VIIІ. – С.28-34.

56. Девятков А.В. Политика России в отношении Приднестровской Молдавской Республики (1992-2009 гг.) автореф.дисс. канд. ист. наук: 07.00.15 / Девятков А. В.; ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет». – Нижний Новгород, 2010. – 31 с.

57. Перепелица Г. Конфликт в Приднестровье причины, причины, прогноз развития и проблемы урегулирования / Г. Перепелица. Национальный институт стратегических исследований. – К.: Стилос, 2001. – 147 с.

58. Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин / В. Коцур. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 272 с.

59. Diaconu V. Transtristrian Conflict: Frozen, yet solvable / V. Diaconu // Central Asia and the Caucasus. – 2008. – № 3-4 (51-52). – Р. 320-328.

60. Litra L. Ukraine’s contribution to regional security: The case of Transnistrian conflict / L. Litra // Institute of World Policy. – 2013. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://iwp.org.ua/. (Last Access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

61. Moldova: Arena of International Influences [/Ed. by M. Kosienkowski and W. Schreiber] [Electronic Resource] – Mode of Access: https://goo.gl/. (Last Access: October 7, 2017). – Title from the Screen.

62. Гончаренко І.О. Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.02 / Гончаренко І. О.; Дипломат. акад. України при Мін. .закорд. справ України. – К., 2009. – 24 с.

63. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць [/за заг. ред. канд.іст.наук, доцента А.Г. Бульвінського]. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с.

64. Іскакова Г. Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, протиріччя, перспективи / Г. Іскакова // Політичний менеджмент. – К. – 2007. – №3. – С. 128-134.

65. Нечаева-Юрийчук Н. Особенности формирования молдавской государственности после обретения независимости / Н. Нечаева-Юрийчук // Русин. – 2010. – №4 (22). – С. 136-144.

66. Ляшенко Т. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції / Т. Ляшенко // Наукові записки ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип.4 (78). – С. 361-376.

67. Молдавия: современные тенденции развития [/ Под. ред. Е.М. Кожокина]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 494 с.

68. Олейник Л.Г. Политические трансформации на постсоветском пространстве: на примере Российской Федерации, Украины и Республики Молдовы / Л.Г. Олейник // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dissercat.com/ (дата обращения: 7 октября 2017). – Название с экрана.

69. Костюченко В.Н. Влияние международной миграции на посткризисное развитие экономики Молдовы и Украины / В.Н. Костюченко // Социально-экономическое развитие Украины и Республики Молдова в условиях глобализации: Междунар. симп. (23-24 мая 2012 г., г. Киев): сб. науч. ст. [/отв. ред. А.А. Мазараки]. – К.: Киев. нац. торг. -экон. ун-т., 2012. – С. 57-70.

70. Макухин А.В. Современная миграционная ситуация в Республике Молдова и Приднестровье как череда «исходов» населения / А. Макухин // Politbook. – 2015. – № 1. – С. 69-82.

71. Кияк М.Т. Сучасний стан забезпечення національно-культурних потреб представників молдовського етносу в Україні. Аналітична записка / М. Кияк // Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ (Дата звернення: 7 жовтня 2017). – Назва з екрану.