Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр.

Наталія Городня

Доктор історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94:329.7 (477) “1917/1918”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.161-176

У статті висвітлюються переговори представників держав Антанти з українським національним урядом у листопаді 1917 – січні 1918 р., під час яких виявилися інтереси цих держав щодо Української Народної Республіки та їхнє ставлення до державності України. Проводяться деякі аналогії між тогочасними процесами і «українською кризою» 2014-2015 рр. Показано, що інтерес держав Антанти до УНР обумовлювався виключно їхніми військовими цілями у світовій війні – потребами уникнути ліквідації Російського фронту, допомогти Румунії й утримати блокаду Центральних держав. Проте союзники недооцінювали інтереси УНР і загрозу з боку нової петроградської влади, роль України у стримуванні російської експансії, що мало для них довготривалі негативні наслідки.

Ключові слова

Переговори, Антанта, УНР, Центральна Рада.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Городня Н. Д. Політика держав Антанти і США щодо державності України у 1917-1919 рр.: Дис. … канд. іст. наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Н. Д. Городня. – К., 1996. – 222 с.
 2. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко : У 3-х ч. – Київ-Відень, 1920. –Ч.2. – 328 с.
 3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, ф.2592, оп.1, спр.2
 4. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції, 1917-1920 / П. Христюк : В 2-х т. – Відень, 1921. – Т.2. – 312 с.
 5. Шульгин О. Політика (Державне будівництво і міжнародні справи) / О. Шульгин. – К., 1918. – 111 с.
 6. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918. Russia : In 3 vol. – Washington, 1931-1932. – V.1. – 680 с.
 7. Масарик Т.Г. Мировая революция. Воспоминания / Т. Г. Масарик: В 2-х ч. – Ч.2. – Прага, 1927. – 360 с.
 8. ЦДАВО України. – ф.2592, оп.3, спр.3.
 9. Нова Рада. – 1917. – №217.
 10. Noulens G. Mon Ambassade en Russie Sovietique / G. Noulens: In 2 t. – Т.1. – Paris, 1939. – 280 р.
 11. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Lansing papers (1914-1920) : In 2 vols. – V.2. – Washington, 1940. – 640 р.
 12. Чернин О. Брест-Литовск / О. Чернин // Архив русской революции : В 12-ти т. – Т.2. – Берлин, 1921. –– С.108-134.
 13. Mordacq, General. The Ministere Clemanceau. Journal d’un Temoin / General Mordacq. – Paris, 1931 : In 3 t. – T.1. – 330 p.