Політика Російської імперії щодо мов корінних народів Центральної та Північної Європи (ХІХ – початок ХХ століття)

Ольга Казакевич

Кандидат історичних наук, доцент, докторант, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

УДК 323.1:81

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.125-146

Анотація

Статтю присвячено мовній політиці Російської імперії щодо корінних народів Центральної та Північної Європи у ХІХ – на початку ХХ ст. Політика Росії по відношенню до польської, литовської, білоруської, української, румунської, латиської, естонської та фінської мов розглядається в широкому історичному контексті. Автор порівнює мовну політику Російської імперії з подібними заходами, які впроваджувалися щодо регіональних та національних мов іншими державами зазначеної доби, зокрема, Великою Британією, Францією, Австро-Угорщиною. Зазначається, що найсуттєвішою рисою російської мовної політики була її вибірковість. Наприклад, якщо щодо української та, до певної міри, румунської мов застосовувалися суворі обмежувальні заходи, по відношенню до фінської було встановлено відносно ліберальний правовий режим. Залежно від внутрішньополітичної ситуації, активності національних рухів, міжетнічних протистоянь, русифікаційна політика центру могла впроваджуватися з більшою або меншою інтенсивністю. Тим не менше, її основна ціль – поширення російської мови як важливого елементу пануючої ідеологічної доктрини «Православ’я. Самодержав’я. Народність», залишалася незмінною. Заради досягнення цієї мети, імперська адміністрація застосовувала різноманітні заходи з метою зниження соціального престижу мов корінних народів, витіснення їх з адміністративної та освітньої сфер, обмеження видавничої діяльності тощо. Водночас, зазначається, що спрямована на заборони та обмеження мовна політика виявилася ефективною лише у короткостроковій перспективі.

Ключові слова

Російська імперія, мовна політика, русифікація, Центральна та Північна Європа.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Zasadnicza ustawa państwowa z dnia 21 Grudnia 1867 r., o ogólnych prawach obywateli Państwa dla królestw i krajów // Przekłady Ustaw, Rozporządzeń i Obwieszczeń z Dziennika Praw Państwa dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Rocznik 1867. – Lwów: Z ces. król. galicyjskiej Drukarni rządowej. – 1867. – S. 491-495.

2. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад / А. Каппелер. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – ХІІ+360 с., 11 карт.

3. Долбилов М. Превратности кирилизации: запрет латиницы и бюрократическая русификация литовцев в Виленском генерал-губернаторстве 1864-1882 гг. / М. Долбилов // Аb Іmperio. – 2005. – № 2. – С. 255-296.

4. Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.

5. Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.) / А. Миллер. – СПб.: Алетейя, 2000. – 260 с.

6. Руднев Д. В. Политика Российской империи в отношении западных окраин / Д. Руднев // Государственная языковая политика: проблемы информационного и лингвистического обеспечения. – СПб.: СПбГУ. – 2007. – С. 69-91.

7. Сталюнас Д. Идентификация, язык и алфавит литовцев в российской национальной политике 1860-х годов / Д. Сталюнас // Аb Іmperio. – 2005. – № 2. – С. 225-254.

8. Токть С. Латиница или кирилица: проблема выбора алфавита в белорусском национальном движении во второй половине ХІХ – начале ХХ века / С. Токть // Аb Іmperio. – 2005. – № 2. – С. 297-319.

9. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів [/Упор. Г. Боряк; вступ. ст. В. Шандра; П. Гриценко]. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2015. – LXII; 810 с.

10. Cotelnic T. Rusificarea Basarabiei sub dominația țaristă (1812-1918) / T. Cotelnic // Philologia. – 2015. LVII. – № 1-2 (277-278) – P. 47-59. [Electronic resource] – Mode of Access: http://www.if.asm.md/reviste/philologia_1-2-2015.pdf (Last Access: October 3, 2017). – Title from the Screen.

11. Remy J. The Ukrainian Alphabet as a Political Question in the Russian Empire before 1876 / J. Remy // Аb Іmperio. – 2005. – № 2. – P. 167-190.

12. Судакова Н. Я. Из истории методики преподавания русского языка в нерусской школе. Часть 1 / Н.Судакова. – Махачкала: Дагестанское учебно-педагогическое издательство, 1972. – 247 с.

13. Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в Роcсии и русские в Польше / Л. Горизонтов. – М.: Издательство «Индрик», 1999. – 272 с.

14. Шиллер-Валицка И. Мифы и стереотипы: несколько замечаний об истории образования в Царстве Польском в ХІХ веке / И. Шиллер-Валицка // Вопросы образования. – 2014. – № 3. – С. 223-243.

15. Próchnik A. Rusyfikacja szkoly polskiej po powstaniu styczniowem // Walka o szkołę Polską w 25-lecie strajku szkolnego [/ pod red. S. Drzewieckiego, Z. Nowickiego i T. Wojeńskiego]. – Warszawa: Drukarnia «Stołeczna», 1930. – S. 9-25.

16. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (ХІХ – начало ХХ вв.) / В. Дякин. – СПб.: «ЛИСС», 1988. – 1000 с.

17. Успенский Б. А. Николай І и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении Царства Польского: вопросы графики и оргфографии) // Историко-филологические очерки / Б. Успенский. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 123-173.

18. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 294, oп. 1, oд. зб. 4-А.

19. Гісторыя Беларусі канца XVІІІ – пачатку ХХ ст. у дакументах і матэрыялах [/ Уклад., навук. рэд. А. Ф. Смалянчук]. – Вільня: ЕГУ, 2007. – 302 с.

20. Лексікалогія сучаснай беларускай литературнай мовы [/ Пад рэд. А. Я. Баханькова]. – Мінск: «Наука і тэхніка», 1994. – 463 с.

21. Remy J. The Nacional Development of Finns and Ukrainian under Russian Empire. Some Comperative Aspects / J. Remy // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – № 5. – С. 31-38.

22. Cавойська C. В. Комунікативна політика Фінляндії в якості мовного досвіду для сучасної України / С. Савойська // Наукові праці МАУП. – 2016. – Вип. 50 (3). – С. 42-47.

23. Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) / А. Бахтурина. – М.: РОССПЭН, 2004. – 392 с.

24. Вихавайнен Т. Столетия соседства. Размышления о финско-русской границе / Т. Вихавайнен. – СПб. : Нестор-История, 2012. – 248 с.

25. Корево Н. Сеймовый устав для Великого Княжества Финляндскаго, Высочайше утвержденный 20 июля 1906 года. С прил. и алф. указ. / Н. Корево. – Спб.: Государственная Типография, 1913. – VIII, 390 c.

26. Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования / А. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 248 c.