Модель багатополярної системи міжнародних відносин: стабільність і конфліктогенність

Володимир Розумюк

Кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 94(100) +327

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.234-248

Анотація

У статті досліджується теоретична модель багатополярної системи міжнародних відносин. Інтерес до цієї тематики обумовлений потребами української політичної науки та вітчизняної дипломатії у схемах розуміння та механізмах адаптації до вимог сучасної системи міжнародних відносин. Стаття має на меті визначити чинники стабільності та конфліктогенності багатополярної моделі системи міжнародних відносин. Розглянуто базові підходи до конструювання мультиполярної моделі, визначено основні чинники її стабільності та конфліктогенності, зроблено наголос на взаємодетермінованості світової політики і знань про неї. Констатуючи наявність протилежних точок зору провідних науковців-теоретиків з приводу стабільності та конфліктогенності однополярної,  біполярної та мультиполярної систем, автор доходить висновку, що ці показники є важливими параметрами реальної історичної системи міжнародних відносин, а не її абстрактної моделі. Стверджується, що дослідники, які наголошували на більшій стабільності багатополярної системи, свої теоретичні аргументи добирали під безпосереднім впливом гострого біполярного протистояння часів «холодної війни» від середини 40-х до середини 60-х років ХХ століття (Берлінська криза, Корейська війна, Карибська криза), протиставляючи «ядерному безумству» стримування ідеалізовану картину європейського «концерту націй» першої половини ХІХ століття. Натомість співробітництво Сходу і Заходу у період брежнєвської «розрядки» і горбачовського «нового мислення» дало серйозні аргументи для сприйняття і оцінки політологами біполярної системи як стабільної і неконфліктогенної. Відповідно, кількість полюсів теоретичної моделі міжнародної системи говорить про її стабільність не більше, ніж форма бокалу про якість налитого вина.

Ключові слова

Модель, міжнародні відносини, полюс, багатополярна система, стабільність.

Завантажити статтю

 Список використаних джерел та літератури

 1. Carr E. The Twenty Years’ Crisis: An Introduction to the Study of International Relations / E. H. Carr. – N. Y.: Palgrave, 2001. – 244 р.
 2. Deutsch K. Multipolar Power Systems and International Stability. / K. W. Deutsch, J. D. Singer // World Politics. – 1964. – Vol. 16. – №. 3. – P. 390–406.
 3. Gilpin R. War and Change in World Politics / R. Gilpin. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 272 p.
 4. Jervis R. Unipolarity: A Structural Perspective / R. Jervis // World Politics. – 2009. – Vol. 61. – № 1. – Р. 188–231.
 5. Kaplan М. Macropolitics: Essays on the Philosophy & Science of Politics / Morton A. – Kaplan Transaction Publishers, 1969. – 242 р.
 6. Kaplan M. System and process in international politics / M. A. Kaplan. – ECPR Press, 2005. – 260 p.
 7. Kaplan M. The System Approach to International Politics / M. Kaplan // New Approaches to International Relations / ed. by M. Kaplan. – N.Y.: Columbia University Press, 1968. – Р. 381–404.
 8. Keohane R. Power and Interdependence / R. O. Keohane, J. S. Nye. – N.Y.: Harper Collins Publ., Inc., 1989. – 315 p.
 9. Krauthammer Ch. The Unipolar Moment / Ch. Krauthammer // Foreign Affairs. – 1990/91. – Vol. 70. – №. 1 (America and the World 1990/1991). – Р. 23–33.
 10. Layne Ch. The Unipolar Illusion. Why New Great Powers Will Rise / Ch. Layne // International Security. – 1993. – Vol. 17. – № 4. – Р. 5–6.
 11. Morgenthau H. J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace / H. J. Morgenthau. – Fith Edition, Revised. – N.Y.: Alfred A. Knopf, 1978. – 653 p.
 12. Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy / ed. by Kristol W., Kagan R. – San Francisco: Encounter Books, 2000. – 392 p.
 13. Switzer T. The World Today, Foretold by Nixon [Електронний ресурс] / Tom Switzer // The New York Times – July 5, 2011. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/
 14. Waltz K. The Stability of a Bipolar World / K. Waltz // Daedalus. – 1964. – Vol. 93. – № 3. – Р. 881–909.
 15. Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology: [in 2 vol.]: [transl.] / M. Weber; ed. by Guenther Roth and Claus Wittich. – Berkeley; London; Los Angeles: Univ. of California Press Ltd., 1978. – Vol. 2. – 828 p.
 16. Wohlforth W. The Stability of a Unipolar World / W. Wohlforth // International Security 1999. – Vol. 24. – № 1. – P. 5–41.
 17. Вартофский М. Модели: репрезентация и научное понимание / М. В. Вартофский; пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1988. – 507 с.
 18. Мэдден Т. Империя доверия. Как Рим строил Новый Мир, как Америка строит Новый Мир / Т. Мэдден; пер. с англ. А. Гиршгорн. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 451 с.
 19.  Отношения Россия – США после «перезагрузки»: на пути к новой повестке дня. Взгляд из России // Аналитический доклад российской группы международного дисскуссионного клуба «Валдай» – М., 2011. – 48 с.