Адаптація українського законодавства до європейських норм у процесі входження до спільного європейського освітнього простору

Євген Хан

К.і.н., м.н.с. Науково-дослідна частина Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 378.4(430)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.29-49

Анотація

Важливою та невід’ємною складовою європейської інтеграції є інтеграція та співпраця у сфері освіти та науки. Українська вища школа, маючи свою історію, традиції та потужні наукові здобутки, є невід’ємною частиною європейської освітньої системи. Зі здобуттям незалежності протягом багатьох років у нашій державі відбувалися і тривають реформи освітньої системи. З початку 2000-х років в українській вищій освіті починають запроваджуватися європейські освітні стандарти, однак цей процес був досить складним і неоднозначним.

У 2005 році наша держава стала офіційним учасником «Болонського клубу», підписавши Болонську декларацію, що дала початок Болонському процесу – процесу створення єдиного європейського освітнього простору. Основними складовими Болонського процесу були і залишаються наступні принципи: створення подібних, зрозумілих та доступних освітніх стандартів, взаємне визнання, активізація академічної мобільності та академічних обмінів, розробка та фінансування різноманітних освітніх проектів, програм та грантів, створення умов для формування спільного ринку, підвищення конкурентноздатності європейської освітньої системи.

У рамках участі у Болонському процесі наша держава вступила в нову фазу реформування системи освіти. В першу чергу вищої освіти, взявши на себе зобов’язання поступово перейти на європейські освітні стандарти, запроваджуючи основні принципи та елементи Болонського процесу.

У статті досліджено основні етапи процесу реформування української системи вищої освіти в рамках участі у Болонському процесі, охарактеризовано нормативно-правову базу переходу вітчизняної вищої освіти на європейські освітні стандарти, обгрунтовано важливість та перспективність освітніх реформ на шляху до європейської інтеграції.

Ключові слова

Реформування, нормативно-правова база, система вищої освіти, Болонський процес, європейська інтеграція.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред. В. Г. Кременя. К 2008. – 147 c.

2. Січкаренко Г. Г. Трансформація вищої освіти в незалежній Україні: Монографія / Г. Січкаренко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 362 с.

3. Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти / О. Литвин // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 42–44.

4. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

5. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком / Вела М. Корюненко // Освіта України. – 2004. – № 13. – 17 лютого. – С. 4.

6. Вікторов В. Нові моделі управління освітою: [Процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процесу] / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66-71.

7. Данилишин М. Оболонювання: [Погляд на приєднання України до Болонського процесу: труднощі приєднання] / М. Данилишин // Всеукраїнська технічна газета. – 2005. – № 27. – С. 8–9.

8. Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти / Г. Калінічева // Вища освіта України. – Додаток 4, том 1(19) – 2010. – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 576 с.

9. Про державну національну програму «Освіта» (Україна XXI століття) / Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 1993 р., № 896. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 02.01.2018.). – Назва з екрану.

10. Національна доктрина розвитку освіти / Затверджена Указом Президента України Л. Д. Кучмою від 17 квітня 2002 року № 347/2002. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 01.02.2018.). – Назва з екрану.

11. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Наказ МОН від 23.01.2004 р. № 48. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 02.02.2018.) – Назва з екрану.

12. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Наказ МОН від 20.10.2004 р. № 812. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 03.02.2018.). – Назва з екрану.

13. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Наказ МОН від 30.12.2005 р. № 774. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 03.02.2018.). – Назва з екрану.

14. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи. / Наказ МОН України від 16.10.2009 р. № 943. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 01.02.2018.). – Назва з екрану.

15. Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка / Лист МОН від 10.06.10. № 1/9-409 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 01.02.2018.). – Назва з екрану.

16. Аналітичний звіт Болонського Секретаріату – 2009: резюме і оціночний лист, що підготовлені на основі Національного звіту із запровадження положень Болонського процесу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ Дата звернення: (02.02.2018). – Назва з екрану.

17. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу. 14 грудня 2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://timo.com.ua/ (Дата звернення: 04.02.2018.) – Назва з екрану.

18. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ: Педагогічна думка, 2016. – 448 с.

19. Закон України Про вищу освіту / Відомості Верховної ради (ВВР), 2014 рік, № 37-38, ст. 2004. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 01.02.2018). – Назва з екрану.

20. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики». За заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова – К.: Таксон, 2014. – 144с.

21. Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність / Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 2015 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ (Дата звернення: 02.02.2018.). – Назва з екрану.

22. Національний Темпус / Еразмус + офіс в Україні. Національна команда експертів з реформування вищої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.tempus.org.ua/ (Дата звернення: 03.02.2018.). – Назва з екрану.