Реформування вищої освіти як один з виявів цивілізаційного вибору: досвід України та Росії

Євген Хан

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УДК 378.4(430)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.03.128-140

У статті розглядається процес реформування системи вищої освіти України та Росії у пострадянський період в рамках участі у формуванні єдиного європейського освітнього простору як важлива складова у пошуку та здійсненні цивілізаційного вибору.

Ключові слова

Болонський процес, вища освіта, інтеграція, Росія, Україна, цивілізаційний вибір.

Завантажити статтю

Джерела та література

 1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред. В. Г. Кременя. – К., 2008. – 147 c.
 2. Січкаренко Г. Г. Трансформація вищої освіти в незалежній Україні / Г. Г. Січкаренко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 362 с.
 3. Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти / О. Литвин // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 42-44.
 4. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. / М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.
 5. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком / Вела М. Корюненко // Освіта України. – 2004. – № 13. – 17 лютого. – С. 4.
 6. Вікторов В. Нові моделі управління освітою: [Процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процесу] / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66-71.
 7. Данилишин М. Оболонювання: [Погляд на приєднання України до Болонського процесу: труднощі приєднання] / М. Данилишин // Всеукраїнська технічна газета. – 2005. – № 27 (7 липня). – С. 8-9.
 8. Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти / Г. І. Калінічева // Вища освіта України. – Додаток 4, том 1(19) – 2010. – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору – 576 с.
 9. Байденко В. И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. / В. И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 112 с.
 10. Ткач Г. Ф. Тенденции развития и реформы образования в мире: учебное пособие [Електронний ресурс] / Г. Ф. Ткач, В. М. Филиппов, В. Н. Чистохвалов. – М.: РУДН, 2008. – 303 с. – Режим доступу: http://web-local.rudn.ru/
 11. «Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс [Електронний ресурс] / Глав. ред. Мельвиль А. Ю. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 352 с. – Режим доступу: http://www.ino-center.ru/
 12. Сазонов Б. А. Болонский процесс: актуальные вопросы модернизации российского высшего образования. Учебное пособие. / Б. А. Сазонов. − М.: ФИРО, 2006. − 184 с.
 13. Артамонова М. В. Реформа высшей школы и Болонский процесс в России (частный взгляд методиста) / М. В. Артамонова. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2008. – 279 с.
 14. Гретченко А. И., Гретченко А. А. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство / А.И. Гретченко, А.А. Гретченко. – М.: КНОРУС, 2009. – 432 с.
 15. Аналітичний звіт Болонського Секретаріату – 2009: резюме і оціночний лист, що підготовлені на основі Національного звіту із запровадження положень Болонського процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/.
 16. Бойко И. П. Магистратура в Санкт-Петербургском государственном университете. И. П. Бойко // Высшее образование в России. – № 12. – 2008 г. – С. 29.
 17. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти Украхни. / М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.
 18. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./ Росстат. – М., 2012. – 716 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elstb.ru/
 19. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу. 14 грудня 2006 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timo.com.ua/
 20. Закон України Про вищу освіту (Відомості Верховної ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
 21. Гуляєва Н. М. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири / Н. М. Гуляєва // Матеріали VI щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (17-19 лютого 2005 року м. Дніпропетровськ). – К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 76-81.
 22. Федорова І. І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/
 23. Іноземні студенти додали Україні понад 4 мільярди гривень // Освітній портал Педпреса 24.05.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedpresa.com.ua/
 24. Аржанова И. В. Уроки Болонского процесса для российской образовательной политики. 21.05.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntf.ru/
 25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2005 года № 215 «Об инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на систему зачетных единиц». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.fsin.su/
 26. Национальный доклад Российской Федерации 2007-2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bologna.ntf.ru/
 27. Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти». – Болонья, 19 червня 1999 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/