Участь України у формуванні єдиного європейського освітнього простору: нормативно-правова база

Євген Хан

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 378.1 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.05.144-155

Анотація

У статті розглядаються основні нормативно-правові документи, законодавчі акти в сфері вищої освіти та міжнародні угоди, які підписала Україна в рамках формування єдиного європейського освітнього простору. Представлено та проаналізовано  основоположні документи, які дали початок Болонському процесу в формуванні спільного європейського освітнього простору та які підписала й реалізовує наша держава на шляху до запровадження європейських освітніх стандартів, а також проаналізовано нормативно-правові документи в системі вищої освіти України в процесі її реформування. Зокрема, охарактеризовано основні законодавчі акти, укази, постанови та розпорядження Уряду та Міністерства освіти і науки України, які мали на меті реформувати та модернізувати систему вищої освіти України та запроваджувати  європейські освітні стандарти, сприяти покращенню академічної співпраці, міжнародному визнанню документів про освіту та участі України в європейських освітніх програмах і проектах.

Ключові слова

Європейський освітній простір, нормативно-правова база, законодавчі акти, міжнародна співпраця, інтеграція, Болонський процес.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. / За ред. В. Г. Кременя. К 2008. – 147 c.
 2. Січкаренко Г.Г. Трансформація вищої освіти в незалежній Україні: Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 362 с.
 3. Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти. / О. Литвин. // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 42–44.
 4. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. / М.З.Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.
 5. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком / Вела М. Корюненко. // Освіта України. – 2004. – № 13. – 17 лютого. – С. 4.
 6. Вікторов В. Нові моделі управління освітою: [Процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процесу] / В.Вікторов. // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66-71.
 7. Данилишин М. Оболонювання: [Погляд на приєднання України до Болонського процесу: труднощі приєднання] / М.Данилишин.// Всеукраїнська технічна газета. – 2005. – № 27 (7 липня). – С. 8-9.
 8. Калінічева Г.І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти. / Г.І.Калінічева // Вища освіта України. – Додаток 4, том 1(19) – 2010. – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору – 576 с.
 9. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996. № 254 к / 96 ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakonrada.gov.ua/  (Дата звернення: 23.09.2016.) – Назва з екрану.
 10. Закон України Про освіту (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 23.09.2016.) – Назва з екрану.
 11. Закон України про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради України 1999, № 28, стр. 230) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/ (Дата звернення: 23.09.2016.) – Назва з екрану.
 12. Закон України Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Відомості Верховної Ради України, 1999 № 51. – с. 459). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakonrada.gov.ua/ (Дата звернення: 27.09.2016.) – Назва з екрану.
 13. Закон України Про вищу освіту (Відомості Верховної ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 14. Угоди у сфері освіти і науки. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Розділ «Міжнародне співробітництво», «Двостороння співпраця», Угоди у сфері освіти і науки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 15. Про державну національну програму «Освіта» (Україна XXIстоліття). Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 1993 р., № 896 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 1.10.2016.) – Назва з екрану.
 16. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України Л. Д. Кучмою від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 1.10.2016.) – Назва з екрану.
 17. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу». Наказ МОН від 23.01.2004 р. № 48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 18. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» Наказ МОН від 20.10.2004 р. № 812 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.mon.gov.ua (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 19. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН від 30.12.2005 р. № 774 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 20. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» Наказ МОН України від 16.10.2009 р. № 943 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 21. Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка» Лист МОН від 10.06.10. № 1/9-409 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.mon.gov.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.). – Назва з екрану.
 22. Велика Хартія університетів (MagnaChartaUniversitatum; Болонья, 18вересня 1988 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: edupolicy.org.ua/ (Дата звернення: 28.09.2016.) – Назва з екрану.
 23. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. – Лісабон, 11 квітня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakonrada.gov.ua/ (Дата звернення: 30.09.2016.) – Назва з екрану.
 24. Спільна декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти чотирьох міністрів, що представляли Францію, Німеччину, Італію, Велику Британію. – Париж, Сорбона, 25 травня 1998 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lpehea.in.ua/ (Дата звернення: 29.09.2016.) – Назва з екрану.
 25. Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти». – Болонья, 19 червня 1999 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakonrada.gov.ua/ (Дата звернення: 29.09.2016.) – Назва з екрану.
 26. Угода про партнерство та співробітництво 16 червня 1994 року. Матеріал з офіційного сайту Представництва України при Європейському Союзі та європейському співтоваристві з атомної енергії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukraine-eu.mfa.gov.ua (Дата звернення: 01.10.2016.) – Назва з екрану.
 27. Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети: Комюніке Конференції європейських міністрів освіти (Берген, 19-20 травня 2005 року) / Міжнародний фонд досліджень освіти і політики IFEPR. Вища освіта. Болонський процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dupolicy.org.ua/ (Дата звернення: 01.10.2016.) – Назва з екрану.
 28. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Глава 23. Освіта, навчання та молодь. (Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 01.10.2016.) – Назва з екрану.