Українські студенти у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: проблеми та перспективи міжнародних академічних обмінів

Євген Хан

Кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 378.1 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.79-98

Анотація

У статті представлені основні аргументи та причини прагнення українських студентів навчатися за кордоном, в першу чергу у європейських вищих навчальних закладах. Наведено статистичні дані та дані соціологічних опитувань щодо кількості українських студентів, які перебувають на навчанні за кордоном, зокрема у європейських університетах. Також представлено дані щодо навчання українських студентів в окремих європейських країнах, зокрема в Німеччині, Польщі, Франції, Чехії, Італії. Показано які саме програми та умови навчання для іноземних студентів пропонують саме ці країни та чому вищі навчальні заклади цих країн такі популярні нині серед української молоді. Виникає велике проблемне питання, у зв’язку з тим, що зараз важко сказати і уявити яка кількість з українських студентів, що нині вже навчаються і поступають на навчання до європейських вищих навчальних закладів, а ця тенденція щорічно збільшується, повернуться до України,а не залишаться в Європі на постійне місце проживання. У зв’язку з цим постає проблема «освітньої міграції» та «відтоку мізків» – еміграції за кордон здібної, талановитої і перспективної молоді.

Ключові слова

Європейський освітній простір, міжнародна академічна мобільність, вищі навчальні заклади, інтеграція, освітня еміграція.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком [Вела розмову М. Корюненко] // Освіта України. – 2004. – № 13. – 17 лютого. – С. 4.

2. Біль М. М. Освітня мобільність населення: сутність та виклики для України / М. М. Біль ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – 12 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/ (Дата звернення: 25 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

3. Бойченко М. Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою / М. Бойченко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 2(8). – С. 71-78.

4. Вікторов В. Нові моделі управління освітою: [Процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процесу] / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66-71.

5. Глибовець В. Л. Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення / Глибовець В. Л., Степанець І. О. // Географія та туризм. – С. 188-195. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/ (Дата звернення: 8 вересня 2017 р.) – Назва з екрану.

6. Данилишин М. Оболонювання: [Погляд на приєднання України до Болонського процесу: труднощі приєднання] / М. Данилишин // Всеукраїнська технічна газета. – 2005. – № 27 (7 липня). – С. 8-9.

7. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. / М. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

8. Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти / Г. Калінічева // Вища освіта України. – 2010, 1(19). – Том 1 (19). – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 576 с.

9. Ковальчук Р. Л. Інтернаціоналізація освіти: міжнародно-правовий досвід і національна практика / Р. Л. Ковальчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2011. – Вип. 604. – С. 40–43.

10. Комарницька Г. О. «Відтік мізків»: Міф чи реальність / Г. О. Комарницька // Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. – 25 квітня 2018 р. – Львів: ФУФБ, 2018. – 95 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua (Дата звернення: 17 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

11. Левченко О. М. Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізацій них процесів / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 210–216. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://economics.opu.ua/ (Дата звернення: 12 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

12. Міграція в Україні: факти та цифри. Дослідження Міжнародної організації з міграції. – 2016 р. – 32 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iom.org.ua/ (Дата звернення: 18 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

13. Молодь України – 2015. Результати дослідження / ООН в Україні, Міністерство молоді та спорту України, GfK Ukraine. – К., 2015. – 88 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/ (Дата звернення: 22 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

14. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж.: аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова – К. : Таксон, 2014. – 144 с.

15. Світящук І. Академічна міграція / І. Світящук, Є. Стадний // Центр дослідження суспільства. – 31 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cedos.org.ua/ (Дата звернення: 15 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

16. Семенів Л. К. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст / Л. К. Семенів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 3 (101). – 10 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ird.gov.ua/ (Дата звернення: 12 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

17. Черба В. М. Причини освітніх міграцій українських студентів за кордон / В. М. Черба, Тоболь, Д. В. Мушкатьорова // Економічна наука Інвестиції: практика та досвід. – № 12. – 2017 р. – С. 68–72. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/ Дата звернення: 25 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.

18. Чирва А. С. Вимірювання інтернаціоналізації вищої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/f (Дата звернення: 12 вересня 2018 р.) – Назва з екрану.