США та ідея створення об’єднаної Європи

Зінаїда Священко

Д-р іст. наук, професор кафедри загальної історії, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

УДК 94(73+4) «1945/1970»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.05.51-63

Анотація

У статті проаналізовано позицію США щодо ідеї створення об’єднаної Європи в контексті подій «холодної війни». Звертається увага на те, що протягом багатьох років після Другої світової війни просування європейської інтеграції було одним із важливих напрямків американської зовнішньої політики. Важлива роль у цьому процесі належала «плану Маршалла», який продемонстрував підтримку ідей об’єднання Європи та змусив керівництво західноєвропейських країн замислитися про практичні кроки з їх реалізації, заручившись підтримкою Вашингтона. Особливу увагу акцентовано на діяльності НАТО, утворення якої було спільним проектом США та Європи. Ця організація настільки глобалізувала та поглибила економічні зв’язки країн, що вони стали нерозривними партнерами в найбільш серйозних сферах свого співробітництва. Це було запорукою тісного контакту та узгодження головних питань світового масштабу, що давало гарантії обом партнерам. Американці для перестрахування своїх інтересів почали звертатися до Європи з закликами про рівноправне партнерство, завідомо претендуючи на безперечне лідерство. Зроблено висновок про те, що відродження окремих європейських структур за допомогою США мало б поставити країни регіону в незаперечну залежність. А потім вже економічно сильна й інтегрована Західна Європа мала виконувати роль партнера для глобального політичного лідера – США, при цьому не претендуючи на рівноправне партнерство, розвиваючись у дозволених Америкою межах.

Ключові слова

Європейська інтеграція, «холодна війна», економічне відродження, атлантичне партнерство, зовнішньополітичний курс.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. / Перевод О.Ю. Уральской. / З. Бжезинский. – М.: Международные отношения, 1998. – 122 с.
 2. БоркоЮ.А. Отевропейскойидеи – к единой Европе. / Ю.А. Борко. – М.: Международыеотношения, 2004. – 463 с.
 3. Вакулич В.М. Відносини США – ЄС і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі. / В.М. Вакулич. – Кіровоград, 2000. – 52 с.
 4. Вахудова, Анна Мілада. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Пер. з англ. Т. Цимбала./ А.Вахудова. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 379 с.
 5. Великобританія та ЄС: «за» чи «проти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ucipr.kiev.ua/ (дата звернення: 4 жовтня 2016 р.) – Назва з екрану.
 6. Гончар Ю.Б. Маастрихт, США та європейська безпека / Ю.Б.Гончар // Питання нової та новітньої історії. – 1995. – № 41. – С. 15–24.
 7. Иванян Э.А. Белый дом: Президенты и политика / Э.А. Иванян. – М. : Политиздат, 1979. – 383 с.
 8. Историяевропейской интеграции (1945 – 1994)/Под ред. А.С.Намазовой. – М.: Наука,– 475 с.
 9. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. – 448 с.
 10. Копійка В.В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; за ред. Л. В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751 с.
 11. Корреспондент: Шах і мат. Ідеї з книги Збігнева Бжезинського Велика шахівниця. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ (дата звернення: 4 жовтня 2016 р.) – Назва з екрану.
 12. Панченко Г.Ю. Євроінтеграція періоду «холодної війни» та позиція США / Г.Ю.Панченко // «Холодна війна» 1946 – 1991 рр.: причини, перебіг, наслідки: статті та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 лютого 2011 р.) / Під ред. М.С. Бурьяна. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 99–106.
 13. План Маршалла 1947 р. та роль США у процесі економічного та політичного зближення європейських держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://plan-marshalla (дата звернення: 4 жовтня 2016 р.) – Назва з екрану.
 14. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. / В. Посельський. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с.
 15. Ченчик Д. В. Ідея об’єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації у 1945 – 1952 рр. : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / Д.В. Ченчик ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2007. – 19 с.
 16. Чубарьян А.О. Европейская идея в истории: проблемы войны и мира / А.О.Чубарьян. – М.: Международные отношения, 2001. – 239 с.
 17. Document on The European Identity published by the Nine Foreign Ministers on 14 December 1973, in Copenhagen [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvce.eu/ (дата звернення: 4 жовтня 2016 р.) – Назва з екрану.