Ukrainian amateur theatre in Ukrainian POWs camp Wetzlar, Germany (Autumn 1915 – Winter 1917)

Ihor Sribnyak

Doctor of Sciences (History), Professor

Borys Grinchenko Kyiv University

Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-9750-4958

 

Milana Sribniak

Bachelor of History

Student of the Master Program (Faculty of History),

Taras Shevchenko National University

Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0003-1353-3001

 

Viktor Schneider

Bachelor of Arts (History)

Student Assistant Historical Institute Faculty of Historical and Cultural Studies Justus Liebig University

Giessen, Germany

ORCID: 0000-0003-0246-2666

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.17.8

Abstract. The article covers specifics of Ukrainian amateur theatre functioning in the camp Wetzlar (Germany) throughout autumn 1915 – winter 1917. Its activity became possible thanks to the creation of the Mykola Lysenko Music and Drama Society which maintained the technical side of theatre production, casted plays, appointed stage directors, and was responsible for stage property and necessary stage sets. Delegated council of the society ensured financial income of the camp theatre by accumulating earned money from each performance and allocating sums for assistance to actors and other society members.

Music and Drama Society worked in close rapport with leaders of Ukrainian camp organization and members of the Educational Department of the Union for the Liberation of Ukraine (ULU) in Wetzlar camp. Their full-fledged support ensured successful development of the folk theatre to a considerable degree during the initial phase of its activity. Thanks to these aspects, it became possible to establish and develop the activity of the camp choir as well as brass and string bands, which joined the aforementioned society based on a self-regulated organization. Theatrical performances accomplished high artistic and realistic levels of depiction.

Therefore, the activity of the camp theatre enabled intensification of forming Ukrainian prisoners’ of war (POWs) national identity. Each time folk music and song concerts and performances of Ukrainian playwrights’ theatrical pieces awakened bright memories about Motherland among Ukrainian POWs, as well as served as a powerful method of their patriotic upbringing that supplemented the activity of educational courses and various groups that consequently enabled to raise a considerable cohort of Ukrainian citizens devoted to the Motherland.

Keywords: theatre, performance, stage play, drama, comedy, amateur actor, Music and Drama Society, Wetzlar camp, Germany.


Download full text

pdf


References:

1. Bezstoronniy. (1917, sichnya 10). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 2(49), 6.

2. V., H. (1916, lystopada 12). Iz taborovoho zhyttya Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 32, 4, 7.

3. Velykyy Kontsert v chestʹ Tarasa Shevchenka. (1916, 15 bereznya). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 6, 11.

4. Vid T[ovaryst]va im. M. Lysenka. (1916, 25 travnya). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 12-13, 8.

5. Vrazhinnya z vystavy «Martyn Borulya». (1916, 15 lypnya). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 18, 6-7.

6. Hlyadach. (1916, veresnya 24). Iz taborovoho zhyttya Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 25, 6.

7. Horemychenko, F. (1917, lyutoho 15). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 9(56), 4-5.

8. Horemychenko, F. (1917, lyutoho 25). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 11(58), 6-7.

9. Horobetsʹ, P. (1916, lyutoho 16). Stricha Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 4, 4.

10. Hromadsʹka Dumka. (1917, sichnya 10).Vetslyar, 2(49), 6-7.

11. Zhurba, S. (1916, travnya 10). Pobut t.t. Frayshtadtsiv u nashim tabori Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 10-11, 9-10.

12. Zolota Lypa: yuvileyna zbirka tvoriv Bohdana Lepkoho z yoho zhyttyepysom, bibliohrafiyeyu tvoriv i prysvyatamy (1924). Pid red. Z. Kuzeli. Berlin, 73.

13. Zubchenko, S. (1917, lyutoho 10). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 8(55), 3-4.

14. Iz taborovoho zhyttya. (1916, chervnya 15). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 15, 8.

15. Iz taborovoho zhyttya. (1916, lypnya 5). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 16-17, 9.

16. Iz taborovoho zhyttya. (1916, serpnya 5). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 21, 5.

17. Iz taborovoho zhyttya. (1916, serpnya 25). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 22, 5.

18. Iz taborovoho zhyttya. (1916, veresnya 17). Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 24, 6.

19. K-yj, S. (1916, veresnya 24). Iz taborovoho zhyttya Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 25, 5-6.

20. K-yj, S. (1917, sichnya 5). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 1(48), 8-9.

21. K-yj, S. (1917, sichnya 10). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 2(49), 5-6.

22. Kontsert. (1916, chervnya 15). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 15, 9.

23. Kryvosheyeva, L.M. (2009). Natsionalʹnoprosvitnya diyalʹnistʹ Soyuzu vyzvolennya Ukrayiny v taborakh viysʹkovopolonenykh ukrayintsiv (1914-1918 rr.). Dys. kand. ist. nauk za spets. 07.00.01 – Istoriya Ukrayiny. Zaporizhzhya, 2009, 242 s.

24. Lysetsʹkyj, P. (1918, sichnya 20). Yak vyhlyadaye prosvitno-organyizatsiyne zhyttye v ukrayinsʹkim tabori u Vetslyari Vistnyk polityky, literatury y zhyttya. Videnʹ, 186, 37.

25. Nasha pisnya v «Narodnyim Domi». (1916, 16 lyutoho). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 4, 4.

26. Oholoshennye. (1916, sichnya 1). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 1, 8.

27. Prykotʹ, L. (1916, lypnya 25). Kontsert Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 19, 6.

28. Prosʹvitniy Lystok. (1916, lypnya 5).Vetslyar, 16-17, 12.

29. Prosvitniy Lystok. (1916, hrudnya 31). Vetslyar, 39, 8.

30. Slukhach. (1916, hrudnya 17). Teatr Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 37, 6.

31. Slukhach. (1916, hrudnya 31). Teatr Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 39, 4.

32. Spivatsʹkyy hurtok t[ovaryst]va im. M. Lysenka. (1916, hrudnya 10). Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 36, 6.

33. Sribnyak, I. (1997). Z istoriyi kulʹturno-prosvitnytsʹkoyi diyalʹnosti polonenykh ukrayintsiv u tabori Vetslyar (Nimechchyna) v 1915 r. Etnonatsionalʹnyy rozvytok v Ukrayini ta stan ukrayinsʹkoyi etnichnosti v diaspori: sutnistʹ, realiyi konfliktnosti, problemy ta prohnozy na porozi XXI stolittya: Tezy pʹyatoyi Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kyiv-Chernivtsi, 22-25 travnya 1997 r.). Kyiv-Chernivtsi, 2, 441-443.

34. Sribnyak, I. (1998). Tabir polonenykh ukrayintsiv u Vetslyari (Nimechchyna) u 1915-1917 rr. Visnyk Kyyivsʹkoho derzhavnoho linhvistychnoho universytetu. Seriya «Istoriya, ekonomika, filosofiya». Kyiv, 2, 38-57.

35. Sribnyak, I. (1999). Poloneni ukrayintsi v AvstroUhorshchyni ta Nimechchyni (1914-1920 rr.). Kyiv, 93-110.

36. Sribnyak, M. (2015). Stvorennya ta diyalʹnistʹ Muzychno-dramatychnoho tovarystva imeni M.Lysenka v tabori Vetslyar (Nimechchyna) u 1915-1916 rr. Drynovsʹkyy zbirnyk. Tom VIII. Kharkiv-Sofiya, 315-321.

37. Sʹvyato Tarasa v nashomu tabori. (1916, 1 kvitnya). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 7, 7.

38. Teatr. (1916, lypnya 25). Prosʹvitniy Lystok. Vetslyar, 19, 7.

39. Teatr. (1916, hrudnya 24). Prosvitniy Lystok. Vetslyar, 38, 3-4.

40. Teatr. (1916, sichnya 25). Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 5(52), 5.

41. Teatr. (1917, lyutoho 1). Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 6(53), 5.

42. Troyanda, S. (1917, lyutoho 25). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 12(59), 4-5.

43. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrainy (TSDAVO Ukrainy), f.4382, op.1, spr.1, ark.18.

44. TSDAVO Ukrainy, f.4382, op.1, spr.5, арк.46.

45. Shchyryj. (1917, sichnya 15). Teatr Hromadsʹka Dumka. Vetslyar, 3(50), 6-7.

46. Jung, I. & Wiedl, W. (2016). Ein «besonderes» Lager für Ukrainer Zwischen Propaganda und Alltagsnot. Wetzlar und der Erste Weltkrieg 1914-1918. Neustadt an der Aisch, 262-282.

47. Rehmer, C. (1994). Das Ukrainerlager Wetzlar-Büblingshausen (1915-1918). Ein besonderes Lager? Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins, 37, 77-116.

48. Rehmer, C. (1997). «Revolutionierungspolitik» und Ukrainer-Lager Die Ukraine im Blickfeld deutscher Interessen. Ende des 19. Jahrhunderts bis 1917/18. Frankfurt a. M. u.a., 245-280.

49. Runzheimer, J. (2002). Film als historische Quelle. Das ukrainische Kriegsgefangenenlager in Wetzlar Claudia Weidemann und Rudolf Worschech: Kamera. Oskar Barnack. Frühe Filme aus Wetzlar und Umgebung, Frankfurt am Main, 25-28.