Безпекові аспекти відносин УНР із Німеччиною й Австро-Угорщиною у березні-квітні

Олександр Назарчук

Кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Павло Сацький

Кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УДК 327(477)”1918″ : 327(430+436)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.141-156

Анотація

У статті досліджується проблема відносин між урядом УНР і командуванням німецьких окупаційних військ у сфері забезпечення роботи транспорту і пошти у березні-квітні 1918 р. Дослідження здійснено на основі архівних документів які висвітлюють позицію керівництва УНР щодо заходів німецького командування по забезпеченню роботи транспорту і зв’язку, а також фінансові аспекти відносин із німецьким окупаційним командуванням. Крах на території України фінансової системи колишньої Російської імперії й військова розруха призвели до складної ситуації на залізниці й пошті. Проте, стабільна робота цих установ була принциповим питанням для безпеки УНР, а також для німецького окупаційного командування. Особливо гострим було питання виплати жалування службовцям залізниць, не вирішення якого могло мати наслідком страйк. Німецьке командування запропонувало самостійно виплатити жалування службовцям залізниць і пошти і цю пропозицію уряд УНР відкинув категорично як таку що загрожувала безпеці держави. Також, навколо проблеми функціонування транспорту і зв’язку в УНР відбувалися складні переговори між урядом УНР і представниками Німеччини щодо позики. У березні-квітні 1918 р. розгорнулась боротьба між урядом УНР і командуванням німецькими окупаційними військами за фактичний вплив на транспорт і зв’язок в УНР. Фактично, поставало питання суверенного права Ради Народних Міністрів УНР самостійно закладати підвалини державної безпеки України. Проблематика відносин між урядом УНР і окупаційним командуванням потребує більш глибокого дослідження з огляду на її практичне значення, зокрема, в контексті формування на системній основі міждержавних відносин у сфері фінансів, транспорту і зв’язку як характерного явища для ХХ ст.

Ключові слова

Позика, курс німецької марки, Рада Народних Міністрів УНР, виплата жалування службовцям залізниць, окупаційні війська.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Барвінська П. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр. / П. Барвінська : автореф. дис. … к-та іст. наук : 07.00.02 ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2001. – 21 с.

2. Дорнік В., Ліб П. Політика Центральних держав щодо України під час Першої світової війни / В. Дорнік, П. Ліб // Україна між самовизначенням і окупацією 1917-1922 роки / Кер. авт. кол. Дорнік В. – К.: Ніка-Центр, 2015. ‒ С. 93-126.

3. Журнал засідання Генерального Секретаріату 9 листопаду 1917 року // ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 1, спр. 18.

4. Журнал №15 засідання Ради Народніх Міністрів 31 січня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

5. Журнал №17 засідання Ради Народніх Міністрів 8лютого 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

6. Журнал Ради Народних Міністрів № 42 від 27 березня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

7. Журнал Ради Народних Міністрів № 44 від 31березня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

8. Журнал Ради Народних Міністрів № 45 від 1 квітня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

9. Журнал Ради Народних Міністрів № 46 від 3 квітня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

10. Журнал Ради Народних Міністрів № 47 від 5 квітня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

11. Журнал Ради Народних Міністрів № 56 від 20 квітня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

12. Журнал Ради Народних Міністрів № 60 від 27 квітня 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 65.

13. Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны, и Украинской Народной Республикой – с другой. Брест-Литовск, 9 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. Сборник документов : у 2 т. / Под ред. С. Дёргберг и др. – М.: Политиздат, 1968-1971. – Т. 1: (1917-1918 гг.). – 1968. – 758 с.; – т. 2: (1919-1922 гг.). – 1971. – 758 с. – С. 298-308.

14. Наказ Військовому Міністерству Української Народньої Республіки. 9 лютого 1918 р. // ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 1, спр. 18.

15. Протокол переговоров в имперской канцелярии между представителями Германии и Австро-Венгрии. Берлин, 5 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. Сборник документов : у 2 т. / Под ред. С. Дёргберг и др. – М.: Политиздат, 1968-1971. – Т. 1: (1917-1918 гг.). – 1968. – 758 с.; – т. 2: (1919-1922 гг.). – 1971. – 758 с. – С. 277-297.

16. Фош Ф. Воспоминания (война 1914-1918 гг.) / Ф. Фош. ‒ М.: Государственное Военное Издательство наркомата Обороны Союза ССР, 1939. – 432 с.