Перепідготовка військовослужбовців збройних сил України за програмою НАТО-Україна

Ірина Автушенко

Кандидат історичних наук, доцент, Національний транспортний університет, Київ

УДК 94:355.291(477

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.99-112

Анотація

Скорочення Збройних Сил України та їх реформування породило соціальні питання, які пов’язані з адаптацією до нових умов життя та діяльності військовослужбовців, звільнених з військової служби у запас або відставку. При переході від військових до цивільних умов життя багатьом офіцерам необхідна була перепідготовка за новими цивільними спеціальностями, що потребувало фінансової підтримки з боку держави. Але складна ситуація в країні не давала можливості виділити необхідні бюджетні кошти для вирішення цього питання. Саме тому надзвичайно великого значення набуває підтримка НАТО щодо фінансування програм, спрямованих на соціальну адаптацію військовослужбовців звільнених з військової служби, а також включених в план звільнення зі Збройних Сил України. За допомогою цих програм в роки незалежності було перепідготовлено більше 8 тисяч військовослужбовців. Для реалізації програм з адаптації військовослужбовців по всій країні у великих містах були створені центри з перепідготовки військовослужбовців, завдяки чому вони охопили велику кількість звільнених військовиків, або тих, які підлягали звільненню, надаючи їм можливість отримати цивільну спеціальність, яка користувалася попитом на ринку праці.

Ключові слова

Військовослужбовці, програма НАТО-Україна, адаптація, Збройні Сили України, центри перепідготовки, працевлаштування.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. 2009 – перепідготовка та допомога у працевлаштуванні звільненим військовослужбовцям // Народна Армія. – 2009. – 13 березня. – С. 3.

2. Бідюк Н.М. Соціально-адаптаційне професійне навчання безробітних військовослужбовців, звільнених у запас / Н. Бідюк // Вісник. Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 147. – С. 28–32.

3. Буряк О.О. Соціальна адаптація армії України до нових умов існування / О. Буряк, М. Гіневський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2014. – Вип. 4(41). – С. 160–166.

4. Відносини Україна-НАТО в цифрах і фактах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=273&art_id= 1674&lang=uk – (Дата звернення: 31.01.2018 р.). – Назва з екрану.

5. Колишні військові пройшли перепідготовку за програмою НАТО-Україна // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://primiske.com.ua/2017/12/20/ – (Дата звернення: 12.02.2018 р.). – Назва з екрану.

6. Коренчук О. 2007 – перепідготовка та допомога у працевлаштуванні звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України / О. Коренчук. – К., 2007. – 78 с.

7. Красильщиков А.Л. Cоціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців (проблеми та досвід їх вирішення в Україні та зарубіжних країнах) / А. Красильщиков // Демографія та соціальна економіка. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2005. № 2. – С. 117–125.

8. Лазарев В.В. Проблеми соціальної адаптації звільнених військовослужбовців (їхніх родин) / В. Лазарев // Стратегічна панорама. – 2005. – № 1. – С. 130–138.

9. Парламентські слухання «Про стан та перспективи розвитку воєнної організації та сектору безпеки України» / За заг. ред. І.М. Грабовенка. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 160 с.

10. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/ed19911220 – (Дата звернення: 10.01.2018 р.). – Назва з екрану.

11. Програма НАТО-Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/news/12588.html?PrintVersion – (Дата звернення: 30.01.2018 р.). – Назва з екрану.

12. Результати діяльності Хмельницького центру перепідготовки та соціальної адаптації в 2009-2013 рр. Харківський регіон // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://retrain.km.ua/hcre2010.htm – (Дата звернення: 30.11.2017 р.). – Назва з екрану.

13. Соціальна адаптація військовослужбовців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mipk.kharkiv.edu/index.php?id=792 – (Дата звернення: 31.01.2018 р.). – Назва з екрану.

14. Танасійчук О. Українські військові отримують цивільні спеціальності / О. Танасійчук // Народна армія. – 2000. – 14 червня. – С. 5.

15. Центральний державний архів вищих органів влади України, м. Київ, ф. 5246, оп. 1, спр. 18, 140 арк.

16. Щербінін О. Соціальна політика чи соціальний популізм? / О. Щербінін // Військо України. – 2009. – № 11(113). – С. 14–16.