Migration Policy of the European Union on the Countries of Northern Africa

Zinaida Sviashchenko

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

UDC 32(4-6ЄС):94(6-17)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.67-83

Abstract

The article is devoted to the actual issues of the European Union migration policy with regard to the countries of North Africa. Indeed, the intensive migration movement that has recently taken place in Europe has forced the EU to develop a new, adequate migration policy that would be able to effectively address the problems encountered in this area. The reasons and the current state of migration processes are investigated. The main directions and areas of regulation of migration processes in the European Union concerning the countries of North Africa are highlighted. In particular, attention is drawn to such an important direction of the EU migration policy as the fight against illegal migration. The main problems of regulation of migration processes, in particular, labor migrants and refugees, are outlined. The substantial quantitative and qualitative changes that have taken place in the migration processes from the countries of North Africa to Europe have been analyzed. The general economic consequences of migration from the countries of North Africa for donor countries and recipient countries are described. Attention is drawn to the issue of professional training of Africans for further employment in the EU. It is concluded that migration in the EU countries plays a special role due to the aging of the population in European countries and the need to attract labor from third countries. Migration flows between the countries of North Africa and the EU are particularly intense. This is due to the geographical proximity of these regions, as well as close economic, political and cultural ties. Among the priority areas of the EU migration policy, such as border management and the return of illegal migrants to their homeland, convergence of Member States practice in strengthening the common European regime, sharing responsibilities and ensuring the acceptance of refugees with their further resettlement among EU member states.

Key words

European Union, North Аfrica, crisis, migration, migration policy, migration processes.

Download the аrticle

References

1. Bondarchuk, V. V. (2016). Yevropeiska mihratsiina kryza ta stabilnist YeS. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 2 (02), рр. 28–31.

2. Vidiakina, M. M. (2009). Transformatsiia mihratsiinoi polityky krain Zakhidnoi Yevropy v umovakh rozshyrennia YeS : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.00.. Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka. K.

3. Gospodynko, N.Ye. (2009). Ekonomicheskie aspekty migratsii iz stran Severnoy Afriki v gosudarstva YeS: avtoreferat dis. … kandidata ekonomicheskikh nauk : 08.00.14. In-t Afriki RAN. Moskva.

4. Gospodynko, N.Ye. (2008). Migratsiya iz stran Severnoy Afriki v Zapadnuyu Yevropu. Materialy VII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii «Shkoly molodogo afrikanista». M., рр. 12–20.

5. Gospodynko, N.Ye. (2008). Nelegalnaya migratsiya iz stran Severnoy Afriki v YeS: kolichestvennye i kachestvennye kharakteristiki. Problemy sovremennoy ekonomiki, 4. Retrieved from http://www.m-economy.ru/

6. Gospodynko, N.Ye. (2008). Severnaya Afrika i strany SNG: trudovaya migratsiya v Yevropu i Rossiyu. Aziya i Afrika segodnya, 3, рр. 14–19.

7. IeS i Afryka provodiat samit z mihratsii. Tusk dilytsia poradamy. Shvetsiia zaprovadzhuie prykordonnyi kontrol / NEWSru.ua. 12 lystopada 2015 r. Retrieved from http://www.newsru.ua/

8. Kazhaeva, O. S. (2014). Sotrudnichestvo Yevropeyskogo Soyuza i stran Afriki v oblasti readmissii. Vestnik RUDN, seriya Yuridicheskie nauki, 2, рр. 357–367.

9. Kiseleva, Ye., Golovanov A. (2013). Sotrudnichestvo Yevropeyskogo Soyuza i Afrikanskogo Soyuza po voprosam migratsii i razvitiya v ramkakh Rabatskogo protsessa. Revista Moldovenica de Drept International si Relatii Internationale, 2, рр. 36–42.

10. Kraievska, O.A. (2011). Mihratsiina polityka Yevropeiskoho Soiuzu: polityko-pravovyi aspect. Hrani, 5 (79), рр. 143–147.

11. Malynovska, O. A. (2006). Formuvannia spilnoi mihratsiinoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu. Stratehichna panorama, 2. Retrieved from http://www.niisp.org/

12. Ovramets, M. A. (2013). Diialnist kerivnykh orhaniv YeS u sferi kontroliu mihratsii. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 7, рр. 122–142. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/

13. Pogorelskaya, A.M. (2016). Barselonskiy protsess i ego rol v sovremennom immigratsionnom krizise Yevropeyskogo Soyuza. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 403, рр. 103–107.

14. Polskaya, K. (2016). FRG i Marokko dogovorilis ob uskorennoy protsedure deportatsii migrantov. Deutsche Welle. 29.02.2016. Retrieved from http://p.dw.com/

15. Poruchikov, S. I. (2015). Osobennosti trudovoy i obrazovatelnoy migratsii v stranakh Severnoy Afriki v usloviyakh globalizatsii. Vestnik TGU. T. 20, 11 (151), рр. 93–103.

16. Tolstov, S. (2017). Afrykanskyi napriam u politytsi Yevropeiskoho Coiuzu. Yevropeiski istorychni studii, 7, рр. 17–44. Retrieved from http://eustudies.history.knu.ua/

17. Trofimova, O. Ye. (2011). Evolyutsiya sredizemnomorskoy politiki Yevrosoyuza: put ot sotrudnichestva k integratsii. M. : IMEMO RAN.