Міграційна політика Європейського Союзу щодо країн Північної Африки

Зінаїда Священко

Доктор історичних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

УДК 32(4-6ЄС):94(6-17)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.67-83

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням міграційної політики Європейського союзу щодо країн Північної Африки. Адже інтенсивний міграційний рух, який має місце останнім часом в Європі, змусив ЄС виробити нову адекватну міграційну політику, яка була б здатна ефективно вирішувати сформовані у цій сфері проблеми. Досліджено причини та сучасний стан міграційних процесів. Виділено основні напрями та сфери регулювання міграційних процесів у ЄС щодо країн Північної Африки. Зокрема, звертається увага на такий важливий напрям міграційної політики ЄС, як боротьба з нелегальною міграцією. Окреслено основні проблеми регулювання міграційних процесів, зокрема, трудових мігрантів та біженців. Охарактеризовано загальноекономічні наслідки міграції з країн Північної Африки для країн-донорів і країн-реципієнтів. Зроблено висновки про те, що міграційні потоки між країнами Північної Африки і ЄС відрізняються особливою інтенсивністю. Це обумовлено географічною близькістю даних регіонів, а також тісними економічними, політичними і культурними зв’язками. Пріоритетними напрямами міграційної політики ЄС є управління кордоном і повернення нелегальних мігрантів на батьківщину, конвергенція практики держав-членів щодо зміцнення спільного європейського режиму надання притулку, розподіл обов’язків та забезпечення приймання біженців з подальшим їх розселенням серед країн – членів ЄС.

Ключові слова

Європейський Союз, Північна Африка, криза, міграція, міграційна політика, міграційні процеси.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Бондарчук В. В. Європейська міграційна криза та стабільність ЄС / В. В. Бондарчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. –Випуск 2 (02). – С. 28–31.

2. Відякіна М. М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.02 / М.М. Відякіна. – Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 21 с.

3. Господынько Н.Е. Экономические аспекты миграции из стран Северной Африки в государства ЕС : автореферат дис. … кандидата экономических наук : 08.00.14 / Надежда Евгеньевна Господынько. – Ин-т Африки РАН. – Москва, 2009. – 24 с.

4. Господынько Н.Е. Миграция из стран Северной Африки в Западную Европу / Н.Е. Господынько // Материалы VII Всероссийской научной конференции «Школы молодого африканиста». – М. – 2008. – С. 12–20.

5. Господынько Н.Е. Нелегальная миграция из стран Северной Африки в ЕС: количественные и качественные характеристики [Електронний ресурс] / Н.Е. Господынько // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 4. – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28 січня 2019 р.

6. Господынько Н.Е. Северная Африка и страны СНГ: трудовая миграция в Европу и Россию / Н.Е. Господынько // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 3. – С. 14–19.

7. ЄС і Африка проводять саміт з міграції. Туск ділиться порадами. Швеція запроваджує прикордонний контроль / NEWSru.ua. 12 листопада 2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.newsru.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 5 лютого 2019 р.

8. Кажаева О. С. Сотрудничество Европейского Союза и стран Африки в области реадмиссии / О. С. Кажаева // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2014. – № 2. – С. 357–367.

9. Киселева Е. Сотрудничество Европейского Союза и Африканского Союза по вопросам миграции и развития в рамках Рабатского процесса / Е. Киселева, А. Голованов // Revista Moldovenica de Drept International si Relatii Internationale. – 2013. – № 2. – С. 36–42.

10. Краєвська О.А. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аспект / О. А. Краєвська // Грані. – 2011. – № 5 (79). – Вересень-жовтень. – С. 143–147.

11. Малиновська О. А. Формування спільної міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О.А. Малиновська // Стратегічна панорама. – 2006. – № 2. – Режим доступу : http://www.niisp.org/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 5 лютого 2019 р.

12. Оврамець М. А. Діяльність керівних органів ЄС у сфері контролю міграцій [Електронний ресурс] / М. А. Оврамець // Проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 7. – С. 122–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28 січня 2019 р.

13. Погорельская А.М. Барселонский процесс и его роль в современном иммиграционном кризисе Европейского Союза / А. М. Погорельская // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 403. – С. 103–107.

14. Польская К. ФРГ и Марокко договорились об ускоренной процедуре депортации мигрантов / Deutsche Welle. 29.02.2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://p.dw.com/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 6 лютого 2019 р.

15. Поручиков С. И. Особенности трудовой и образовательной миграции в странах Северной Африки в условиях глобализации / Сергей Игоревич Поручиков // Вестник ТГУ. – Т. 20. – 2015. – Вып. 11 (151). – С. 93–103.

16. Толстов С. Африканський напрям у політиці Європейського Cоюзу [Електронний ресурс] / С. Толстов // Європейські історичні студії. – 2017. – № 7. – С. 17–44. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 6 лютого 2019 р.

17. Трофимова О. Е. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции / О. Е. Трофимова. – М. : ИМЭМО РАН, 2011. – 122 с.