Традиції та перспективи розвитку богемістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Світлана Мотрук

Кандидат історичних наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 930.2(437.3):001.891:378.4(477-25)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.189-209

Анотація

В статті висвітлюються основні напрями та зміст наукової діяльності істориків-богемістів Київського університету в контексті становлення та розвитку історичного слов’янознавства. Особлива увага приділена її загальним закономірностям та специфічним рисам на різних етапах, а також внеску окремих університетських кафедр у вивчення історії та культури Чехії. Серед родоначальників української богемістики був відомий історик-медієвіст, професор А. М. Ясинський, який займався соціально-економічними проблемами середньовічної Чехії. Початок його науково-викладацької діяльності тісно пов’язаний з Університетом Св. Володимира. Традиції університетської богемістики набули свого найбільш повного й системного продовження на історичному факультеті в роботі кафедри, заснованої у 1967 р. (з 1996 р. – кафедра історії слов’ян). Найяскравішим її представником був професор А. Ф. Кізченко – фахівець з історії зовнішньої політики Чехословаччини напередодні Другої світової війни. Широкою і різноманітною наразі є тематика наукових досліджень богемістів кафедри історії Центральної та Східної Європи, створеної у 2016 р. в рамках нової освітньої програми “Східноєвропейські історичні студії”. Проте за роки, що минули, в університеті так й не сформувався потужний науково-дослідний центр богемістики, спроможний теоретично й практично стимулювати системні розвідки в цій сфері, готувати нові покоління фахівців, сприяти повноцінному розвитку українсько-чеського співробітництва, поширенню знань про Чехію в Україні, а також гідно репрезентувати вітчизняну науку на міжнародній арені.

Ключові слова

Богемістика, Університет Св. Володимира, Київський університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії та літератури слов’янських наріч, кафедра слов’янської філології, кафедра історії слов’ян, кафедра історії Центральної та Східної Європи.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / сост. и изд. под ред. В. С. Иконникова. – Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1884. – 860 с.

2. Гирич І. Б. Під захистом святого Володимира: Університет та його околиці / І. Гирич. – Київ: Либідь, 2014. – 80 с.

3. Даниленко Л. І. Богемістика / Л. Даниленко // Енциклопедія сучасної України. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35834 (Дата звернення: 29 серпня 2018 р.) – Назва з екрану.

4. Досталь М. Ю. К истории создания кафедры славистики в Киевском университете Св. Владимира / М. Досталь // Славистика в университетах России: сб. науч. трудов / отв. ред. И. Г. Воробьева. – Тверь: УОП Тверского государственного университета, 1993. – С. 9–25.

5. Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] – Режим доступу: eu.univ.kiev.ua – Назва з екрану. (Дата звернення: 30 серпня 2018 р.) – Назва з екрану.

6. Журжа І. В. Становлення та розвиток слов’янознавства в Університеті св. Володимира (1834 – 1919 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06 / І. В. Журжа. – Київ, 2006. – 20 с.

7. Историография истории южных и западных славян / отв. ред. И. В.Созин. – Москва: Издательство Московского университета, 1987. – 262 с.

8. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення / під ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – Київ: ПРАЙМ-М, 2004. – 356 с.

9. Історія Київського університету: монографія / кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 895 с.

10. Кафедра історії Центральної та Східної Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу: ce-europe.knu.ua (Дата звернення: 31 серпня 2018 р. – Назва з екрану).

11. Киевский университет: документы и материалы. 1834–1984 / сост. В. А. Замлинский [и др.]. – Киев: Вища школа, 1984. – 190 с.

12. Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення / за заг. ред. В. В. Скопенка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1994. – 286 с.

13. Копилов С. А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.) / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 464 с.

14. Лаптева Л. П. История славяноведения в России в конце ХІХ – первой трети ХХ в. / Л. Лаптева. – Москва: Индрик, 2012. – 840 с.

15. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1834–2004 / В. Різун [та ін.]. – Київ: Наша культура і наука, 2004. – 440 с.

16. Новикова О. Антон Ясинський – український дослідник чеського Середньовіччя / О. Новикова // Хроніка-2000. – Ч. І. “Україна-Чехія”. – 1999. – Вип. 25–26. – С. 43–57.

17. Паламарчук О.Л. Особливості підготовки студентів-славістів Київського університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах / О. Л. Паламарчук, О. Р. Чмир // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2010. – Вип. 12. – С. 141–146.

18. Палій О. П. Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність / О. Палій // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2011. – Вип. 14. – С. 112–119.

19. Славяноведение в дореволюционной России: библиографический словарь / отв. ред. В. А. Дьяков. – Москва: Наука, 1979. – 430 с.

20. Яровий В. І. Становлення та розвиток історичного слов’янознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка / В. Яровий // Вісник Київcького університету. Історія. – 1998. – Вип. 37. – С. 3–6.