«Освіта для всіх» в діяльності ЮНЕСКО

Вікторія Пількевич

К.і.н., асист. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94 (100)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.176-186

Анотація

В даній статті головна увага була приділена освітній сфері діяльності Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, а саме – одній з найважливіших програм ЮНЕСКО «Освіта Для Всіх», що була прийнята у 2000 році у Дакарі. Встановлено, що освіта є пріоритетним напрямком діяльності Організації. Автором було визначено передумови до прийняття даної програми. В ході написання статті велика увага була приділена основним цілям «ОДВ» та результатам виконання цих завдань. Вказано на важливість таких положень, як право всіх на освіту, гендерна рівність, вдосконалення системи освіти, забезпечення гарної успішності тощо. Проаналізовано основні здобутки та прорахунки даної програми за 2000 – 2015 роки. На основі Всесвітньої доповіді щодо моніторингу «ОДВ» показано статистику по досягненню даних цілей. З’ясовані проблеми даної сфери, які необхідно вирішити у майбутньому. Наведено думки генеральних директорів ЮНЕСКО щодо ролі освіти у діяльності ЮНЕСКО, оцінки реалізації положень «ОДВ». Визначено перспективи діяльності ЮНЕСКО щодо реалізації даної програми на майбутні роки (з 2015 по 2030 рр.)

Ключові слова

ЮНЕСКО, «Освіта Для Всіх», декларація, форум, моніторинг.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Майор Ф. Образование и человеческое развитие / Ф. Майор // ЮНЕСКО. Деятельность в области образования во всем мире. – Париж, 1994. – С. 68.

2. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры / Основные документы. Издание 2014 года, включающее тексты документов и изменения, принятые Генеральной конференцией на 37-й сессии (Париж, 5 – 10 ноября 2013 г.). – 237 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/ – Дата звернення: 3 червня 2018. – Назва з екрану.

3. Расширенные комментарии к Дакарским рамкам действий: ОДВ: выполнение наших коллективных обязательств // Всемирный форум по образованию (2000; Дакар). Дакарские рамки действий: Образование для всех: выполнения наших коллективных обязательств: Приняты Всемирным форумом по образованию: 26 – 28 апреля 2000 г., Дакар, Сенегал, включая шесть региональных рамок действий. – Париж: ЮНЕСКО, 2000. – С. 12.

4. Текст, принятый Всемирным форумом по образованию Дакар, Сенегал, 26 – 28 апреля 2000 г. // Всемирный форум по образованию (2000; Дакар). Дакарские рамки действий: Образование для всех: выполнения наших коллективных обязательств: Приняты Всемирным форумом по образованию: 26 – 28 апреля 2000 г., Дакар, Сенегал, включая шесть региональных рамок действий. – Париж: ЮНЕСКО, 2000. – С. 8.

5. Региональные рамки действий для стран Европы и Северной Америки, приняты Конференцией по образованию для всех стран Европы и Северной Америки, Варшава, 6 – 8 февраля 2000г. // Всемирный форум по образованию (2000; Дакар). Дакарские рамки действий: Образование для всех: выполнения наших коллективных обязательств: Приняты Всемирным форумом по образованию: 26 – 28 апреля 2000 г., Дакар, Сенегал, включая шесть региональных рамок действий. – Париж: ЮНЕСКО, 2000. – C. 64–65.

6. Всемирный доклад по мониторингу Образования Для Всех [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.unesco.org/– Дата звернення: 3 червня 2018. – Назва з екрану.

7. Инчхонская декларация. Образование 2030 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/ – Дата звернення: 3 червня 2018. – Назва з екрану.