Narrating Integration and Disintegration in Europe: Italy’s View

Вікторія Вдовиченко

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

УДК 94 (4/9)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.06.6-24

Анотація

У статті представлено погляд на виклики, що пов’язані із процесами інтеграції та дезінтеграції в Європейському Союзу. Свій погляд на цю проблематику подано у контексті аналізу італомовних джерел та літератури. Шляхи розвитку диференційованої інтеграції становлять особливий інтерес у контексті сучасних викликів держав-членів Європейського Союзу, особливо після заяви Великої Британії про вихід із ЄС. Цей вид інтеграції стає все більш і більш популярним серед політиків і дослідників, оскільки уможливлює демонстрацію до застосування прагматичного підходу до оновлення процесу інтеграції. Еволюція євроітеграційного погляду Італійської Республіки як держави-засновниці ЄС здійснено також крізь призму розуміння диференційованої інтеграції. Перша частина статті теоретизує поняття диференційованої інтеграції. Проаналізовано період від початку 90-х років ХХ століття, коли цей термін було введено до основоположних договорів Європейського Союзу. Подані думки щодо диференційованої інтеграції провідних істориків та політологів Італійської Республіки. Друга частина статті розкриває сучасні виклики ЄС та євроінтеграційних процесів через розуміння диференційованої інтеграції, а також показує як ці виклики прагне подолати Італійська Республіка на сучасному етапі свого розвитку.

Ключові слова

Диференційована інтеграція, Італійська Республіка, ЄС, дезінтеграція, неофункціоналізм.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Грицяк І. Основні концепції диференційованої інтеграції [Електронний ресурс] / І.Грицяк, O.Хоменко // Вісник Національної академії державного управління. – 2009. – Ч. 2. (Політологія і право). – C. 200-210. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 6 травня 2017 р.

2. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навчальний посібник / [В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; за ред. Л. В. Губерського]. М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2012. – 759 с.

3. Шаповалова О. Моделі диференційованої інтеграції в євро інтеграційній політиці Франції [Електронний ресурс] / О.Шаповалова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Міжн. відносини та зовн. політика) – 2010. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. 12-15.– Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 12 березня 2017 р.

4. Bertoncini Y. L’intégration différenciée dans l’Union Europe’enne: une legitimité a’ géométrie variable // Policy Paper. Institut Jacques Delors – March, 2017. – No. 186. – 12 p. [Electronic Resource] – Mode of Access:  http://www.institutdelors.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: March 22, 2017.

5. Bricco P. Gentiloni avverte: nella UE dinamiche anti-comunitarie. – Il Sole 24 Ore [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.ispionline.it/ – Title from the Screen. – Accessed: May, 6, 2017.

6. Chopin T. Differentiation as a double-edged sword: member states’ practices and Brexit /T.Chopin, C. Lequesne // International Affairs. – 2016. – No 92 (3). – P. 531–545.

7. Differentiated Integration in the EU. From the Inside Looking Out / ed. by St. Blockmans. – Brussels: Center for European Policy Studies, 2014. – P. 8.

8. Ferrara M. Rotta di collisione: euro contro welfare? – Roma-Bari: Laterza, 2016. – 190 p.

9. Ferrara M. Neowelfarismo liberale: nuove prospettive per lo stato sociale in Europa / M.Ferrara // Stato e mercato.– 2013. – Vol. 97. – No. 1. – P. 3–35.

10. Grosse T. Can ‘Differentiated Integration’ Lead to a Federation in Europe? [Electronic Resource] /T.Grosse// Yearbook of Polish European Studies. – 2015. – Vol. 18. – P. 15–38. – Mode of Access: http://www.ce.uw.edu.pl/ – Title from the Screen. – Accessed: March 22, 2017.

11. Hozinger K. Differentiated Integration in the European Union: Many Concepts, Sparse Theory, Few Data / K. Hozinger // Journal of European Public Policy. – 2012. – Vol. 19. – P. 292–305.

12. Koenig N. A differentiated view of differentiated integration. – 2015. – No. 140 (July, 2015). – Jacques Delors Institute. – Berlin. – 13 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.delorsinstitut.de/ – Title from the Screen. – Accessed: March 22, 2017.

13. Kölliker A. Bringing Together or Driving Apart the Union? Towards a Theory of Differentiated Integration / A. Kölliker // West European Politics. – 2001. – Vol. 24. – No. 4. – P. 125–151.

14. EU60: Re-Founding Europe. The Responsibility to Propose [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.iai.it/– Title from the Screen. – Accessed: March 22, 2017.

15. I big disegnano il futuro dell’Europa: Nasce una UE a “piu’ velocita’”. – Corriere della Sera. – 6 May, 2017. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.corriere.it/ – Title from the Screen. – Accessed: (Last Access: May 5, 2017.

16. Mattarella: Costruire il futuro richiede all’Italia e all’Europa una straordinaria unita’ d’intenti // Il Domani D’Italia. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://ildomaniditalia.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: May 5, 2017.

17. O’Neill J. Changing trade patterns, unchanging European and global governance /J. O’Neill, A. Terzi. – Bruegel Working Paper 2014. – No. 2. – 43 p.

18. Schimmelfennig F. Graded Membership in the European Union: Good Governance and Differentiated Integration, KFG Working Paper Series. – No. 73 (June 2016). – Kolleg-Forschergruppe (KFG) “The Transformative Power of Europe”, Freie Universität Berlin. – 32 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.polsoz.fu-berlin.de/ – Title from the Screen. – Accessed: May 14, 2017.

19. Schmitter P. Neo-Functionalism and the Theory of Integration/ P. Schmitter, Z. Lefkofridi // Chinese Political Science Review. – 2016. – №. 1. – P. 1–29 (10).

20. Sergio A. Brexit and the Future of Europe: Towards a Theory of European Disintegration. Abstract. – ECPR [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ecpr.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: May 5, 2017.

21. Soldati A. Economic Disintegration in Europe [Electronic Resource] /A.Soldati // Foreign Affairs. – 2016. – №. 12. – Mode of Access: https://www.foreignaffairs.com/ – Title from the Screen. – Accessed: May 14, 2017.

22. Straniero M. La nuova Europa: migrazioni, integrazione e sicurezza // Vita. – 18.07.2016 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.vita.it/ – Title from the Screen. – Accessed: May 5, 2017.

23. Stubb A. The Amsterdam Treaty and Flexible Integration / ECSA Reviev / A. Stubb. – 1998. – Vol. 11. – № 2. – P. 1–5.

24. Stubb A. A Categorization of Differentiated Integration / A. Stubb // Journal of Common Market Studies. – 1996. – Vol. 34. – № 2. – P. 283–295.

25. Tortola P. D. Integration Theory and the Future of the European Union. – Research Paper. – July 2014. – Centro di studi di federalismo. – Р. 10. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.csfederalismo.it/ – Title from the Screen. – Accessed: May 5, 2017.

26. Usher J. A. Variable Geometry or Concentric Circles: Patterns for the European Union / J.Usher // International and Comparative Law Quarterly. – 1997. – Vol. 46. – P. 243–273.

27. Vdovychenko V. Reflecting on the Intergovernmental Conferences Results 20 Years After: Challenges and Responses (Italy’s View) / V. Vdovychenko // Зовнішні справи. – 2016. – № 6 (Історія). – C. 36–41.

28. Interview with Alessia Potecchi: Europa e futuro: quale integrazione. – 19 January, 2017. [Electronic resource] – Mode of Access: http://www.affaritaliani.it/ – Title from the Screen. – Accessed: May 14, 2017.

29. Vdovychenko V. Італія в сучасній Європі: вироблення імунітету від “європейської кризи” / В. Вдовиченко // Зовнішні справи. – 2012. – № 5. – C. 16–19.

30. Vdovychenko V. Економічна дипломатія Італії в період економічної кризи (2008-2012) / В.Вдовиченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – Вип. 112. – Ч. І.– C. 235–242.