Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору

Євген Хан

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 378.4(430)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.07.45-63

Анотація

Важливою складовою євроінтеграційних прагнень України була і залишається інтеграція та поглиблення співпраці з Європою у сфері вищої освіти. Наша держава протягом багатьох років є важливим стратегічним партнером для Європи. З початку здобуття Україною незалежності влада нашої держави постійно декларує прагнення до запровадження європейських принципів в усіх сферах суспільного життя. Не є виключенням і сфера освіти та науки. У 2005 році Україна підписала Болонську декларацію, тим самим офіційно приєднавшись до Болонського процесу та взявши на себе зобов’язання брати участь у реформування системи вищої освіти та запроваджувати європейські освітні стандарти в системі вищої освіти. Україна протягом багатьох років тісно співпрацювала з європейськими країнами у сфері освіти та науки. Протягом 25-ти річного періоду між нашою державою та європейськими країнами було підписано цілу низку міжнародних угод, як на рівні Урядів держав, так і на рівні Міністерств освіти. Крім того є значна кількість міжвідомчих домовленостей на рівні вищих навчальних закладів. 19 травня цього року виповнюється рівно дванадцять років від тоді як наша держава офіційно приєдналася до Болонського процесу, підписавши Болонську декларацію. Дванадцятирічний досвід участі України у Болонському процесі і досі викликає значний інтерес та і досі продовжує дискусію в українському суспільстві, в першу чергу серед академічної спільноти, студентів, викладачів, а також і серед політиків, урядовців, аналітиків та експертів.

У даній статі представлені основні здобутки та ключові позиції переходу української системи вищої освіти на європейські освітні стандарти в рамках дванадцятирічної участі нашої держави у Болонському процесі.

Ключові слова

Європейський освітній простір, Болонський процес, вища освіта.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред. В. Г. Кременя. К.: 2008. – 147 c.

2. Січкаренко Г. Г. Трансформація вищої освіти в незалежній Україні: Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 362 с.

3. Литвин, О. Болонський процес і наші державні стандарти / О. Литвин // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – C. 42–44.

4. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. / М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

5. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком / Вела М. Корюненко // Освіта України. – 2004. – № 13. – 17 лютого. – C. 4.

6. Вікторов В. Нові моделі управління освітою: [Процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процесу] / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – C. 66-71.

7. Данилишин М. Оболонювання: [Погляд на приєднання України до Болонського процесу: труднощі приєднання] / М. Данилишин // Всеукраїнська технічна газета. – 2005. – № 27 (7 липня). – C. 8-9.

8. Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти / Г. І. Калінічева // Вища освіта України. – 2010. – Додаток 4, том 1(19) – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору – 576 с.

9. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Укл. П.В. Бех, Ю.Л. Маліновський: за ред. академіка В.П. Андрущенка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 221 с.

10. Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти». – Болонья, 19 червня 199 року [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_525 – Назва з екрану. – Дата звернення: 27.03.2017.

11. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України Л. Д. Кучмою від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 1.10.2016.

12. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН від 23.01.2004 р. № 48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

13. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН від 20.10.2004 р. № 812 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/– Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

14. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН від 30.12.2005 р. № 774 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

15. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» Наказ МОН України від 16.10.2009 р. № 943 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

16. Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка» Лист МОН від 10.06.10. № 1/9-409 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://old.mon.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

17. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки : Наказ Міністерства освіти і науки України № 49 вiд 23 січня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

18. Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року : Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 13 липня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 28.09.2016.

19. Аналітичний звіт Болонського Секретаріату – 2009: резюме і оціночний лист, що підготовлені на основі Національного звіту із запровадження положень Болонського процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ – Назва з екрану. –Дата звернення: 28.09.2016.

20. Національний Темпус / Еразмус + офіс в Україні. Національна команда експертів з реформування вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tempus.org.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 29.09.2016.

21. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова. – К.: Таксон, 2014. – 144 с.

22. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу. 14 грудня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timo.com.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 03.04.2017.

23. Закон України Про вищу освіту (Відомості Верховної ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 03.04.2017.

24. Співаковський О. Шлях НАЗЯВО: крок уперед, два кроки назад? [Електронний ресурс] / О. Співаковський // Голос України. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.05.2017.