Західноєвропейські військові практики і технології в Україні XVIII століття

Олексій Сокирко

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 930.2:94(4):355.4 ”18”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.183-202

Анотація

«Мілітарна революція», яка стала концентрованим виявом політичного лідерства Європи упродовж XVII – XVIII ст., витворила якісно нові реалії у військовій сфері: постійні регулярні армії, підпорядковані та утримувані централізованими державами, уніфіковане озброєння та одяг, поділ на роди військ, спеціальний вишкіл і освіту для солдатів та офіцерів. Лідерство у воєнних технологіях належало фортифікації та артилерії, що розвивалися в напрямі нарощення технічного потенціалу, уніфікації та стандартизації будівництва й розробки нових озброєнь. Нові підходи до організації збройних сил змінили характер та перебіг війн.

Якщо в XVII ст. Схід і Захід Європи мали своєрідний паритет у своїх воєнних досягненнях і технологіях, то у XVIII ст. він остаточно змістився на користь Заходу. В цьому контексті важливим питанням є те, яким чином західноєвропейські здобутки поширювалися в Україні, зокрема Козацькому Гетьманаті, чия військово-політична модель була чітко структурована для воєнних потреб. Аналіз цих впливів і запозичень свідчить, що вони мали неоднорідний характер. В козацькому війську поступово впроваджувалися елементи стройової і караульної служби регулярних військ і навіть муштрові статути. Козацька старшина наочно знайомилася із засадами служби регулярних армій під час війн, які вела Російська імперія. Втім, всі ці впливи мали епізодичний і стихійний характер, не змінюючи сутності військових інститутів Гетьманщини. В артилерії технічні новації впроваджувалися активніше, але гальмувалися через недостатність фінансування. У фортифікаційній сфері, контроль над якою повністю перейшов до імперської влади, панували західні технології та фахівці, яких метрополія використовувала у власних оборонних проектах. Показово, що знайомство і запозичення будь-яких військових новацій у XVIII ст. відбувалося майже виключно через російське посередництво. Ця тенденція цілком узгоджувалася із поступовою втратою Гетьманщиною свого суверенітету, руйнуванням і занепадом її армії.

Ключові слова

Козацький Гетьманат, козацьке військо, старшина, «мілітарна революція», Російська імперія, регулярна армія, військова справа.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Баран О. Валенштайн і козаки / О.Баран // Український історик. – 1978. – №1-3. – С. 40-51.

2. Баран О. Козаки на імперській службі в роках 1635-1636 / О.Баран //Український історик. – 1974. – № 1-3. – С. 5-22.

3. Висковатов А. В. Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка. 1730—1850 / А.Висковатов. – СПб.,1851. – 427 c.

4. Дневник генерального подскарбия подскарбия Якова Марковича (1717-1767 гг.). – Киев, 1893. – Т.1 – 329 c.

5. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко 1727 – 1753 гг. – К., 1884. – 524 c.

6. Заїка Г. Українська лінія / Заїка Г. – Київ-Полтава, 2001. – 86 c.

7. Зноско-Боровский Н. А. История лейб-гвардии Измайловского полка: 1730–1880 / Н. Зноско-Боровский. – СПб., 1882. – 346 c.

8. Игнатьева А. В. Неизвестные фортификаторы XVII века (утраченные имена). Военные инженеры крепостей Казикермен и Тавань / А. Игнатьева // Замки, дворцы и усадьбы в контексте европейской культуры: Материалы Международной научно-практической конференции. – Минск, 2013. – С. 44-52.

9. Луппов С. Книга в России в первой четверти ХVІІІ века / С. Луппов. – Л., 1973. – 374 c.

10. Мальченко О. Київський артилерійський арсенал у другій половині XVII ст. / О.Мальченко – К., 2017. – 528 c.

11. Маслійчук В. Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. / В. Маслійчук – Харків, 2018. – 540 c.

12. Національна бібліотека України. Інститут рукопису (НБУВ.ІР), ф. VІІІ, спр. 232.

13. Пірко В. Українська лінія / В.Пірко // Донецький вісник Наукового товариства ім.Т. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т.18. – С. 6-18.

14. Российский государственный архив древних актов, Москва, РФ (РГАДА), Ф. 229, оп. 2, кн. 102.

15. Соболевский А. Переводная литература Московской Руси 14-17 веков. Библиографические материалы / А.Соболевский. – СПб., 1903. – 944 c.

16. Сокирко О. Гетьманські “німці”: війська іноземного автораменту другої половини XVII – початку XVIII ст. / О. Сокирко // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2011. – Вип.11. – С. 246-265

17. Сокирко О. Міста, фортеці, гарнізони. Фортифікаційно-оборонні стратегії в Козацькому Гетьманаті доби “мілітарної революції” / О.Сокирко // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. – 2017. – № 4. – С. 89-113.

18. Сокирко О. Муштрові статути гетьманського війська 1756 року / О.Сокирко // Київська старовина. – 2005. – № 5. – С. 67-81

19. Сокирко О. Річ Посполита Шляхетська і Річ Посполита Козацька: військово-політичні паралелі середини XVII – XVIII ст. / О. Сокирко//Польсько-українська військова співпрація протягом історії. – К., 2018. – С. 94-123

20. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України в м.Києві), ф. 269, оп. 1, спр. 3534.

21. Baran O., Gajecky G. The Cossacks in the Thirty Years War. – Rome, 1969. – Vol. 1 (1619–1624). – 140 p.

22. Baran O., Gajecky G. The Cossacks in the Thirty Years War. – Rome, 1983. – Vol.2 (1625–1648). – 140 p.

23. Frost R. W sprawie zachodniej techniki wojskowej w okresie Wojen Północnych 1558–1721 // “Między Zachodem a Wschodem”. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej” Red. J. Staszewskiego, K. Mikulskiego, J. Dumanowskiego. – Toruń, 2002. – S. 293-300

24. Hale J. R. The Military Education of the Officer Class in Early Modern Europe // Cultural Aspects of the Italian Renaissance: Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller. Ed.C.H.Clough. – Manchester, 1976. – P. 440-461.

25. Hochedlinger M. Austria’s Wars of Emergence. War, State and Society in the Habsburg Monarchy, 1683-1797. – Pearson Education Ltd, 2003. – 488 p.

26. Lawrence David R. The Complete Soldier: Military Books and Military Culture in Early Stuart England, 1603-1645. – BRILL, 2009. – 439 p.

27. Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. – New York: Cambridge University Press. 1995. – 234 p.

28. Roberts M. The military revolution, 1560–1660 / In: Essays in Swedish History /Ed. by Roberts M. – London: Weidenfeld and Nicholson, 1967. – P. 195-225.

29. Webb H. J. Elizabethan Military Science: The Books and Practice. – Madison WI: University of Wisconsin Press, 1965. – 240 p.