UNESCO in the 21st Century: New Challenges

Viktoriia Pilkevych

Ph.D. (History), Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.16.8

Abstract. The author studies new challenges of UNESCO’s in the XXI century. The activities of the Organization include such areas as culture, education, science, communication, information. UNESCO was created after The Second World War as one of the main institutions of the United Nations for the preservation of world peace by using establishing connections between the countries in the educational, cultural and scientific areas. Based on the source base (statutes, conventions, declarations, etc.) author analyses the changes of UNESCO’s activities in the new century. In particular, the main areas are a priority in the activities of the Organization, but there are new challenges today. This article focuses on the important program «Education for All» (2000-2015). It is the main task of UNESCO in the field of education. There have been positive changes in the direction of improving educational opportunities, but many important questions are necessary to solve. It is new challenges, which should be completed by 2030.

Special attention was given to cultural sphere of UNESCO’s activities, which includes the preservation of the world cultural and natural sites in the XXI century, the protection of intangible heritage, cultural diversity. The author studies scientific sector of UNESCO’s activities in the XXI century. Communication and information are important directions in the XXI century because people live in era of new solutions, constant improvement of information technology, achievements in the field of communications. Author outlines problems in the Organization’s activities such as gender equality and the importance of assisting developing of African countries. The United States is not a member of UNESCO. It is new challenge is for UNESCO in the XXI century. According to the article the author outlines perspective of UNESCO’s activities in the XXI century.

Key words: UNESCO, Conventions, challenges, priority, cultural heritage education, science.


Download full text

pdf


References:

 1. Vsemyrnyj doklad po monytorynhu Obrazovanyya Dlya Vsex. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_rus
 2. Hrushova, A. T. (2004). Zabezpechennya prav dytyny – priorytetnyj napryam diyal”nosti YuNESKO. Aktual”ni problemy mizhnarodnyh vidnosyn, 50 (2), 18–20.
 3. Zlenko, A. M. (1986). YuNESKO i aktual”ni problemy suchasnosti. K.: Polytyvydav.
 4. Dakarskye ramky dejstvyj: Obrazovanye dlya vsex: vыpolnenyya nashyx kollektyvnыx obyazatel”stv (2000). Vsemyrnыj forum po obrazovanyyu: 26 – 28 aprelya 2000 h. Dakar, Senehal, vklyuchaya shest” reiyonal”nyh ramok dejstvyj Paryzh: YuNESKO. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147_rus
 5. Ynchxonskaya deklaracyya. Obrazovanye 2030. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf
 6. Katkova, T. H. (2007) Diyal”nist” YuNESKO u sferi zberezhennya kul”turnoyi spadshhyny: pravovi aspekty. X.: Tytul.
 7. Martynenko, Y. Э. (2007). Konvencyy YuNESKO po zashhyte kul”turnoho nasledyya: problemy realyzacyy v nacyonal”noe zakonodatel”stvo. Universytets”ki naukovi zapysky, 2, 386–395.
 8. Mel”nychuk, O. I. (2003). Vsesvitnya kul”turna ta pryrodna spadshhyna yak skladova koncepciyi zahal”noyi spadshhyny lyudstva. Pravo Ukrayiny, 12, 93–97.
 9. Obrazovanye dlya vsex 2000-2015 hh.: dostyzhenyya y vzyovy (2015). Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_rus
 10. Obrazovanye preobrazhaet zhyzn” lyude. Retrieved from https://ru.unesco.org/themes/education
 11. Salamankskaya deklaracyya y ramky dejstvyj po obrazovanyyu lyc s osobыmy potrebnostyamy (1994, yyunya 7 – 10). Salamanska, Yspanyya. Retrieved from https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
 12. Spysok hosudarstv-chlenov. Retrieved from     https://ru.unesco.org/countries
 13. Statut Orhanizaciyi Ob’yednanyx Nacij. Retrieved from http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf
 14. Tanhyan, S. A. (1973). Razvyvayushhyesya strany: obrazovanye v YuNESKO. M.: Mezhdunarodnye otnoshenyya.
 15. Ustav Orhanyzacyy Obiedynennyh Nacyj po voprosam obrazovanyya, nauky y kul”tury (2014). Osnovnye dokumenty. Yzdanye 2014 hoda, vklyuchayushhee teksty dokumentov y yzmenenyya, prynyatye Heneral”noj konferencyej na 37-j sessyy (Paryzh, 5 – 10 noyabrya 2013 h.). Paryzh. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226924r.pdf#page=
 16. Yspolnytel”nyj Sovet. Sessyya (171; 2005; Paryzh). Doklad Heneral”noho dyrektora o sodejstvyy razvytyyu dyaloha mezhdu narodamy. Paryzh: YuNESKO.