Organization of the Activities of the Penitentiary System of Poland in 1918-1939

Oleh Razyhraiev

Ph.D. (History) of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Associate Professor of Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine

ORCID ID: 0000-0003-0480-6936

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.16.10

 

Abstract. The proposed article is devoted to the organization of the penitentiary system of Poland in 1918-1939. Particular attention is paid to the formation of the prison system in the first years of independence of Poland, the legal framework of activity, the internal structure and its evolution, etc.

It is established that between the two world wars in the Second Polish Republic lasted the difficult process of organizing of penitentiary system, which began in the fall of 1918 with the declaration of independence of this country and was interrupted by the aggression of Nazi Germany in September 1939. Poland searched for the optimal model of the prison system for twenty years. It was complicated by the difficult financial situation in the first years after the Great War and in the era of the world economic crisis, as well as the different legal bases of the functioning of penal institutions on Polish lands which was the part of the Russian, Austro-Hungarian and German empires at the end of XVIII – beginning of XX centuries.

It is found out that the first legal acts that initiated the organization of the penitentiary system of the Second Polish Republic were signed by chief of state J. Pilsudski in early of 1919. However, the problem of legislative unification of the activities of Polish prisons was solved only in 1928 with the adoption of an order about the organization of prisons signed by the Polish President I. Moscicki. The Prison Rules of 1931 and the updated Prison Law of 1939 testified to the authorities’ efforts to transform the penitentiary system from repressive to re-socializative.

It was found that the establishment of a concentration camp in the Bereza Kartuska (Polesie Voivodeship) contradicted the tendencies mention above on the one hand, and became the logical reflection of the establishment of an authoritarian political system in the Polish state on the other.

Keywords: Poland, prison, prisoner, organization, prison system.


Download full text

pdf


References:

 1. Gosudarstvennyj arhiv Brestskoj oblasti (GABO), f. 99, op.1, d. 1.
 2. GABO, f. 2042, op. 4, d. 2.
 3. Gosudarstvennyj arhiv Grodnenskoj oblasti, f. 662, op.3, d. 56.
 4. Razyhrayev, O. (2018). Ukrayinci v Berezi Kartuzkij v 1934 r.: chyselnist ta rezhym utrymannya [Ukrainians in the Bereza Kartuska in 1934: quantity and regime of being]. Krayeznavstvo, 4, 211–222 (In Ukrainian).
 5. Snyder, Т. (2012). The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus,1569–1999. Kyiv: Dux i litera (In Ukrainian).
 6. Archiwum Narodowe w Krakowie (ANKr), zesp 480, sygn.1.
 7. ANKr, zesp. 480, sygn. 29.
 8. Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), zesp. 21/186, 1.
 9. APK, zesp. 21/186, 12.
 10. Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 403, sygn. 24.
 11. Archiwum Państwowe w Zamościu, zesp. 99, sygn. 1.
 12. Czerwiec, M. (1958). Więzienioznawstwo [Penal system]. Warszawa: Centralny Zarząd Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości (In Polish).
 13. Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych. Dziennik Praw Państwa Polskiego (DzP PP), 14,
 14. Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. DzP PP, 15,
 15. Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928[The Jubilee Book of the penal system in 1918–1928], Ed. Ż. Bugajski. Warszawa: Nakładem Związku Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej (In Polish).
 16. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. 128, ap.1, ap.v. 95.
 17. LCVA, f. 128, ap.1, ap.v. 122.
 18. Mędrzecki, W. (2018). Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 19181939 [Borderlands kaleidoscope. Wandering through the Eastern Lands of the Second Polish Republic 1918–1939]. Kraków: Wydawnictwo Literackie (In Polish).
 19. Migdał, J. (2011). Polski system penitencjarny w latach 19181928 [Polish penitentiary system in 19181928]. Gdańsk: Arche (In Polish).
 20. Migdał J. (2012). Polski system penitencjarny w latach 19281939 [Polish penitentiary system in 19281939]. Gdańsk: Arche (In Polish).
 21. Pawlak, K. (1995). Więziennictwo polskie w latach 19181939 [Polish penitentiary system in 19181939]. Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej (In Polish).
 22. Polit, I. (2003). Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939 [The retreat camp in Bereza Kartuska 1934–1939]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (In Polish).
 23. Rodak, M. (2017). Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (19181939) [Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Inmates in the Warsaw-Mokotów prison (1918–1939)]. Warszawa: Nertion (In Polish).
 24. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1925 r. w sprawie przekazania kierownictwa w I instancji nad więźniami przy sądach okręgowych – w apelacjach lwowskiej i krakowskiej naczelnikom (dyrektorom – zarządcom) więzień. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzU RP), 41,
 25. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa. DzU RP, 29,
 26. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu rozporządzeniа Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa. DzU RP, 64, 591.
 27. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego. DzU RP, 71, 577.
 28. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. DzU RP, 50,
 29. Śleszyński, W. (2003). Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939 [The retreat camp in Bereza Kartuska 1934–1939]. Białystok: Dom Wydawniczy Benkowski (In Polish).
 30. Urbański, K. (1997). System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni (na przykładzie województwa kieleckiego) [The penitentiary system of the Second Polish Republic and political prisoners (on the example of the Kielce Voivodeship)]. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe (In Polish).
 31. Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa. DzU RP, 68,