Організація діяльності пенітенціарної системи Польщі у 1918–1939 рр.

Олег Разиграєв

кандидат історичних наук

 доктор гуманістичних наук

Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

ORCID: 0000-0003-0480-6936

Анотація. Запропонована стаття присвячена організації діяльності пенітенціарної системи Польщі у 19181939 рр. Особлива увага звернена на формування в’язничної системи у перші роки незалежності відродженої держави, нормативно-правову базу діяльності, внутрішню структуру та її еволюцію, тощо.

Методологія роботи ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціально історичних методів дослідження, в тому числі проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, синхронного, діахронного (періодизації), та ін.  

Встановлено, що між двома світовими війнами в Другій Речі Посполитій тривав непростий процес організації пенітенціарної системи. Він ускладнювався рядом чинників, зокрема непростою матеріальною ситуацією у перші роки після Першої світової війни та у добу світової економічної кризи, розрізненістю юридичних засад функціонування карних закладів на польських землях у межах Російської, Австро-Угорської та Німецької імперій, тощо. Упродовж двадцяти років Польща шукала оптимальної моделі в’язничної системи, напрацьовувала матеріальну базу та розбудовувала кадровий потенціал.

З’ясовано, що перші нормативно-правові акти, які поклали початок організації пенітенціарної системи Другої Речі Посполитої, Ю. Пілсудський підписав на початку 1919 р. Однак, проблему законодавчої уніфікації діяльності польських тюрем вдалося розв’язати лише у 1928 р. з появою розпорядження президента Польщі І. Мосціцького щодо організації в’язниць. «Тюремний розпорядок» 1931 р. та оновлений закон щодо організації в’язниць 1939 р. свідчили про намагання властей трансформувати пенітенціарну систему з репресивної в ресоціалізаційну. Встановлено, що створення концтабору в Березі Картузькій з однієї сторони суперечило таким намірам, а з іншої – стало логічним підтвердженням утвердження авторитарної політичної системи.

Ключові слова: Польща, тюрма, в’язень, організація, пенітенціарна система.


Завантажити статтю:

pdf


Список використаних джерел та літератури:

 1. Государственный архив Брестской области (ГАБО), ф. 99, оп.1, д. 1.
 2. ГАБО, ф. 2042, оп. 4, д. 2.
 3. Государственный архив Гродненской области, ф. 662, оп.3, д. 56.
 4. Разиграєв О. Українці в Березі Картузькій в 1934 р.: чисельність та режим утримання / Олег Разиграєв // Краєзнавство. – – № 4. – С. 211–222.
 5. Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999 / Т. Снайдер. – Київ : Дух і літера, 2012. – 464 с.
 6. Archiwum Narodowe w Krakowie (ANKr), zesp 480, sygn.1.
 7. ANKr, zesp. 480, sygn. 29.
 8. Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), zesp. 21/186, 1.
 9. APK, zesp. 21/186, 12.
 10. Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 403, sygn. 24.
 11. Archiwum Państwowe w Zamościu, zesp. 99, sygn. 1.
 12. Czerwiec M. Więzienioznawstwo / M. Czerwiec. – Warszawa : Centralny Zarząd Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, 1958. – 303 s.
 13. Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych // Dziennik Praw Państwa Polskiego (Dz PPP). № 14. Poz. 173.
 14. Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych przepisów więziennych // Dz PPP. № 15. Poz. 202.
 15. Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928 / red. Ż.Bugajskiego. – Warszawa : Nakładem Związku Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej, 1929. – 332 s
 16. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. 128, ap.1, ap.v. 95.
 17. LCVA, f. 128, ap.1, ap.v. 122.
 18. Mędrzecki W. Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 / W. Mędrzecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 424 s.
 19. Migdał J. Polski system penitencjarny w latach 1918–1928 / Migdał. – Gdańsk : Arche, 2011. – 364 s.
 20. Migdał J. Polski system penitencjarny w latach 1928–1939 / Migdał. – Gdańsk : Arche, 2012. – 749 s.
 21. Pawlak K. Więziennictwo polskie w latach 19181939 / K. Pawlak. – Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 1995. – 212 s.
 22. Polit I. Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939 / Polit. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. – 307 s.
 23. Rodak M. Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (1918–1939) / М. Rodak. – Warszawa : Nertion, 2017. – 605 s.
 24. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1925 r. w sprawie przekazania kierownictwa w I instancji nad więźniami przy sądach okręgowych – w apelacjach lwowskiej i krakowskiej naczelnikom (dyrektorom – zarządcom) więzień // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzU RP). – 1925. – № 41. – 286.
 25. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa // DzU RP. – 1928. – № 29. – Poz. 272.
 26. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu rozporządzeniа Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa // DzU RP. – 1928. – № 64. – Poz. 591.
 27. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego // DzU RP. – 1931. – № 71. – Poz. 577.
 28. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu // DzU RP. –  – № 50. – Poz. 473.
 29. Śleszyński W. Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939 / Śleszyński. – Białystok : Dom Wydawniczy Benkowski, 2003. – 151 s.
 30. Urbański K. System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni (na przykładzie województwa kieleckiego) / K. Urbański. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1997. – 205 s.
 31. Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa // DzU RP. – – № 68. – Poz. 457.