Historical memory and historical science: European and Ukrainian discourses

Yuriy Kotlyar

Dr. Habil (History), Professor

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

ORCID logo 0000-0003-2222-3857

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.18.07

Abstract. The current paper is aimed at exploring the level of theoretical understanding of the historical memory concept. The researcher considers the phenomenon of historical memory in the historical-scientific context, including studies of leading European (Р. Nora, P. Ricoeur, J. Rüsen, M. Halbwachs) and Ukrainian scientists (P. Verbytska, Ya. Hrytsak, Ya. Dashkevych, L. Zashkilniak, H. Kasianov, A. Kyrydon, L. Nahorna, M. Riabchuk, N. Yakovenko).
The problem of historical memory has a wide field of interest in the modern scientific literature. Not only historians and political scientists, but also philosophers, sociologists, culturologists, linguists join the study of such a complex phenomenon. The paper explores the phenomenon of historical memory, its role and place in the system of social values. The culture of historical memory, mechanisms of functioning and interrelation of historical memory and national / regional identity are analyzed by using European experience to understand the connection between the past, present and future.
The comprehension of historical memory takes place within different sciences and, depending on it, acquires a characteristic theoretical coloring. In the context of historical research, there is a clear understanding of the order that exists between the past, present and future. Moreover, historical memory not only establishes a causal connection from the past to the future through the present, but also influences the evaluative characteristics of the past and the retrospective vision of our present. Historical memory is «genetically» programmed for evaluation. It is characterized not only by recollection and reproduction, but also by a kind of reflex of perception or non-perception, approval or condemnation. Therefore, every historical fact becomes the object of meticulous analysis. Historical memory is not history, but a form of representation of the past that historians explore.

Key words: historical memory, history, culture, theory, Europe, Ukraine, discourse.

Submitted: 07.03.2021


Download full article


References:

1. Verbytska, P.V. (2012). Problemy istorychnoi pamiati u proektsii na zavdannia suchasnoi istorychnoi osvity. Visnyk Natsionalnoho Uni ersytetu «L i ska olitekhnika», 724, 251–256.

2. Hrytsak, Ya.Y. (2014). 26-i protsent, abo Yak podolaty istoriiu. Kyiv : Fond Poroshenka.

3. Dashkevych, Ya.R. (1991). Ukraina na mezhi mizh Skhodom i Zakhodom (ХІV–ХVІІІ st.). In O. Kupchynskyi (Ed.), Zapysky tovarystva imeni Shevchenka: Pratsi istoryko-filosofskoi sektsii, Vol. ССХХІІ (pp. 28–44). Lviv.

4. Zashkilniak, L.O. (2007). Istorychna pamiat ta istoriohrafiia yak doslidnytske pole dlia intelektualnoi istorii. Ukraina: Kulturna Spadshchyna, Natsionalna Svidomist, Derzhavnist, 15, 855–862.

5. Kasianov, H.V. (2016) Istorychna pamiat ta istorychna polityka: do pytannia pro terminolohiiu y henealohiiu poniat. Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal, 2, 118–137.

6. Kyrydon, A.M. (2017). Studii pamiati u suchasnii humanitarystytsi: Istoriia stanovlennia. Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal, 4, 150–161.

7. Kotlyar, Yu.V. (2019). Istorychna pamiat: Ukrainska interpretatsiia. In Sotsialno-humanitarni vymiry pravovoi derzhavy: Evoliutsiina paradyhma: Zbirnyk tez materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 212–215). Dnipro : DDUVS.

8. Nahorna, L.P. (2012). Istorychna pamiat: Teorii, dyskursy, refleksii. Kyiv : IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy.

9. Ricoeur, J.P. (2004). Pamyat, istoriya, zabvenie. Moskva : Izdatelstvo Gumanitarnoі Literatury.

10. Rüsen, J. (2010). Novi shliakhy istorychnoho myslennia. Lviv : Litopys.

11. Riabchuk, M.Yu. (2003). Dvi Ukrainy: Realni mezhi, virtualni viiny. Kyiv: Krytyka.

12. Udod, O.A. (2013). Shkilna istorychna osvita yak reprezentant polityky pamiati. In Natsionalna ta istorychna pamiat. Polityka pamiati u kulturnomu prostori: Zbirnyk naukovykh prats, Vypusk 8 (pp. 8–13). Kyiv : UINT.

13. Yakovenko, N.M. (2008). «Obraz sebe» – «obraz inshoho» u shkilnykh pidruchnykakh z istorii. In N.M. Yakovenko (Ed.), Shkilna istoriia ochyma istorykiv-naukovtsiv (pp. 113–121). Kyiv : Vydavnytstvo Imeni Oleny Telihy.

14. Yakovenko, N.M. (2002). «Ukraina mizh Skhodom i Zakhodom»: proektsiia odniiei idei. In N.M. Yakovenko (Ed.), Paralelnyi svit: Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini XVI–XVII st. (pp. 333–365). Kyiv : Krytyka.

15. Halbwachs, M., Ditter, F.J., & Ditter, V.Ya. (1980). The collective memory. New York : Harper & Row.

16. Nora, P. (1996). Between memory and history. In Р. Nora, Realms of memory: Rethinking the French past. Vol.1: Conflicts and Division (pp. 3–25). New York : Columbia University Press.