THE POLICY OF NAZI GERMANY ON THE TERRITORY OF THE CRIMEAN PENINSULA (1941 – 1944)

Oleksandr Ponypaliak

Ph.D (History)

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.7

Abstract. The article considers the policy of Nazi Germany in the occupied Crimea during 1941-1944. The study aims to study and analyze the features of the Nazi occupation regime on the territory of the Crimean peninsula. The author analyzes the plans of the Nazi leadership for the future of the Crimean peninsula in the postwar strategy of Berlin to the occupied territories, considers the main approaches in the implementation ofthe Generalplan OST. The basic concepts of the future position of the Crimean peninsula in the geostrategic calculations of the Third Reich are reflected. In particular, the plans of the Minister for the Eastern Occupied Territories A. Rosenberg, the calculations of the General Commissioner of “Tavria” A. Fraunfeld, the leader of the Nazi Labor Front R. Leigh, and future plans for the fate of the peninsula leader of the Third Reich – A. Hitler. The repressions against the local population and the attitude of the German administration to certain ethnic and political groups, in particular, to the Crimean Tatars, Russians, Ukrainians, and Crimean Tatars, were studied. The article reflects the activities of Einsatzgruppe D and its sounding teams in the Crimea. The consequences of ethnic cleansing of the Nazis in the Crimea are generalized and the course and features of the Holocaust on the territory of the peninsula are described.

The issue of relations between the Crimean Tatars and the German occupation administration is covered separately. The course of hostilities for the Crimean peninsula is analyzed, the main milestones of the German-Soviet armed struggle for the Crimea are described. Revealing the issue in the context of hostilities between the Wehrmacht and the Red Army, the author attempted to explain the difficult position of the peninsula in the administrative structure of the occupiers and the main reasons for its long rule directly by the German military command. The aspect of administrative and territorial subordination of Crimea during the occupation has been studied. In general, the author made an attempt to comprehensively consider the policy of the Nazis in the Crimea in its various aspects and planes.

Key words: Crimea, Germany, World War II, occupation regime, repressions, geopolitics, Gothenland.

Submitted: 16.04.2021


Download full article


References:

 1. Bekirova, H. (2015). Zalozhnyky voinу: okkupatsyiaKrуma (1941 – 1944).KrуmRealii.Retrievedfromhttps://ru.krymr.com/a/26992591.html?fbclid=IwAR3NMn9FucCt8TRTp3AOhB3hyqrN2oAErqgXYarbCyVKETJSBKg3xuqQZhU
 2. Halder, F. (1971).Voennуi dnevnyk. Ezhednevnуe zapysy nachalnyka Heneralnoho shtaba Sukhoputnуkh voisk 1939-1942 hh. Moskva: Voenyzdat. Retrieved from http://militera.lib.ru/db/halder/index.html.
 3. Hulyma, O. (2017). Kolaboratsionizm krymskykh tatar u roky Druhoi svitovoi viiny: prychyny i naslidky. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia. 2(2), 38–43.Retrievedfromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_2%282%29__7.
 4. Ysaev, A.(2016). «Bytva za Krуm 1941–1944». Moskva: Eksmo. Retrieved from https://www.litres.ru/aleksey-isaev/bitva-za-krym-1941-1944/chitat-onlayn/.
 5. Krymskye tatary vo vremia Velykoi Otechestvennoi Voinу.Retrievedfromhttp://evpatoriya-history.info/natsionalnij-vopros/tatari-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.php.
 6. Lysenko, O. (2014). Krym u period Druhoi svitovoi viiny: rehionalnyi vymir : sbornyk nauchnуkh trudov. Krym vid antychnosti do sohodennia: Istorychni studii, (pp. 442–457). K.: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny.
 7. Manshtein, E. (1999). Uteriannуe pobedу. Moskva: ACT; SPb Terra Fantastica. Retrievedfromhttp://militera.lib.ru/memo/german/manstein/index.html; Manstein, E. (1955). Verlorene Siege. Bonn. Retrieved from http://militera.lib.ru/memo/ german/manstein/ index.html/
 8. Osokorov, A. (2001).Antysovetskye voynskye formyrovanyia v hody vtoroi myrovoi voiny. Moskva. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/an tisovetskie-voinskie-formirovaniya-v-gody-vtoroi-mirovoi-voiny.
 9. Pahiria, O. (2015).Mistsia natsystskoho teroru na terytorii Krymu.Terytoria teroru.Retrievedfromhttp://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/ details/?newsid=819.
 10. Romanko, O. (2006).Krym v planakh voenno-polytycheskoho rukovodstva treteho reikha (1941–1944): yzvestnye fakty y maloyzvestnуe proektу.Yntellektual, 4, 42–46.
 11. Romanko, O. (2006). Ot «nemetskoho Hybraltara» do aryiskoho «Hotenlanda». Krymskyi poluostrov v maloyzvestnуkh planakh voenno-polytycheskoho rukovodstva Treteho Reikha (1941–1944). Ystorycheskoe nasledye Kryma,14, 115–121.Retrievedfromhttp://a-pesni.org/ww2/oficial/krym/a-otnemgibr.php.
 12. Chaikovskyi, A. (1994).Nevidoma viina. (Partyzanskyi rukh v Ukraini. 1941-1944 rr. movoiu dokumentiv, ochyma istoryka). Kyiv: Vydavnytstvo Ukraina.
 13. Shpeer, A. (2010). Vospominania. Moskva: Zakharov. Retrievedfromhttps://ru.djvu.online/file/dqdEMry 7RIZSL.
 14. Nakaz «Pro viiskove sudochynstvo u raioni «Barbarossa» / «Führer-Erlasse» 1939–1945 (über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet «Barbarossa»). Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=Q4Dw_Bt0zcC&pg=PA172&lpg=PA172&dq=aus%C3%BCbung+der+kriegsgerichtsbarkeit+im+gebiet&source=web&ots=GVNk1VGek&sig=i0rilKVNjf063tUOr11j3XsfWGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=aus%C3%BCbung%20der%20kriegsgerichtsbarkeit%20im%20gebiet&f=false.
 15. Fleischhauer, I. (1983). Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion. Stuttgart: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
 16. Hoffmann, J. (1991). Kaukasien 1942/43. Das deutsche Heer und die Orientvölker der Sowjetunion. Freiburg: Rombach.
 17. Kunz,N. (2005). Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944). Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.